Trwa ładowanie...
dbygpqh
espi

INVESTOR PROPERTY FIZ AN - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także u...

INVESTOR PROPERTY FIZ AN - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną (5/2012)
Share
dbygpqh
TREŚĆ RAPORTU:
OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI:
FALSE fundusz inwestycyjny
charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi
TRUE jednostka zależna od funduszu
podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu Investor Property Sp. z o.o.
kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości Nabycie własności nieruchomości.
INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE:
nazwa (firma) podmiotu Religa Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podstawowe dane o osobie Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres spółki: Plac Grunwaldzki 23, 50-365 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000376456.
FALSE podmiot jest podmiotem powiązanym
opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną
szczegółowy opis warunków umowy
INFORMACJE O ZDARZENIU:
rodzaj zdarzenia* Nabycie aktywów z.n.
data zdarzenia 2012-03-22
sposób Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Kiełczów, gmina Długołęka, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, składającej się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 86/14 (osiemdziesiąt sześć łamane na czternaście), 86/15 (osiemdziesiąt sześć łamane na piętnaście) i 86/16 (osiemdziesiąt sześć łamane na szesnaście), dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WR1E/00047385/7 oraz nieruchomości położonej w miejscowości Mirków, gmina Długołęka, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, składającą się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych 316/25 (trzysta szesnaście łamane na dwadzieścia pięć) oraz 321/2 (trzysta dwadzieścia jeden łamane na dwa), dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WR1E/00047910/7.
podstawowa charakterystyka aktywów Nieruchomość położona w miejscowości Kiełczów, gmina Długołęka, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, składająca się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 86/14 (osiemdziesiąt sześć łamane na czternaście), 86/15 (osiemdziesiąt sześć łamane na piętnaście) i 86/16 (osiemdziesiąt sześć łamane na szesnaście), dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WR1E/00047385/7 oraz nieruchomość położona w miejscowości Mirków, gmina Długołęka, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, składająca się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych 316/25 (trzysta szesnaście łamane na dwadzieścia pięć) oraz 321/2 (trzysta dwadzieścia jeden łamane na dwa), dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WR1E/00047910/7.
waluta PLN
cena, po jakiej zostały nabyte lub zbyte aktywa albo wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawem rzeczowym na aktywach 3 564 540,00
wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych funduszu lub jednostki od niego zależnej 3 564 540,00
źródło finansowania nabycia aktywów Środki własne.
*dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2012
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną
Podstawa prawna: § 42 ust. 1 pkt 1rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2012-03-23
INVESTOR PROPERTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR PROPERTY FIZ AN INVESTORS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-640 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
MOKOTOWSKA 1
(ulica) ( numer)
(22) 378 91 00 (22) 378 91 01 office@investors.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
1080009267 142510283 www.investors.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
dbygpqh

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2012-03-23 Beata Sax Wiceprezes Zarządu
2012-03-23 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

dbygpqh

Podziel się opinią

Share
dbygpqh
dbygpqh