Trwa ładowanie...
d14dm37
espi

INVESTOR PROPERTY FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego...

INVESTOR PROPERTY FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy (6/2012)
Share
d14dm37

| | TREŚĆ RAPORTU: | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | OKREŚLENIE ZDARZENIA | | | | |
| | 1 | zawarcie znaczącej umowy | TRUE | | |
| | 2 | zawarcie w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy | FALSE | | |
| | | - łączna wartość wszystkich umów | 3 564 540,00 | | |
| | waluta | PLN | | | |
| | 3 | zmiana znaczącej umowy | FALSE | | |
| | | - określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy | | | |
| | 4 | zmiana ostatniej z umów, zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy | FALSE | | |
| | | - określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy | | | |
| | OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI | | | | |
| | pozycja danych | fundusz | jednostka zależna od funduszu | podmiot | |
| | jest stroną transakcji | FALSE | TRUE | TRUE | |
| | nazwa podmiotu | | Investor Property Sp. z o.o. | Religa Development S.A. | |
| | siedziba podmiotu | | ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa | ul. Plac Grunwaldzki 23, 50-365 Wrocław | |
| | SZCZEGÓŁY UMOWY | | | | |
| | data zawarcia lub zmiany umowy | 2012-03-22 | | | |
| | przedmiot umowy | 1) Sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kiełczów, gmina Długołęka, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, składającej się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 86/14 (osiemdziesiąt sześć łamane na czternaście), 86/15 (osiemdziesiąt sześć łamane na piętnaście) i 86/16 (osiemdziesiąt sześć łamane na szesnaście), dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WR1E/00047385/7; 2) Sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Mirków, gmina Długołęka, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, składającą się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych 316/25 (trzysta szesnaście łamane na dwadzieścia pięć) oraz 321/2 (trzysta dwadzieścia jeden łamane na dwa), dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WR1E/00047910/7. | | | |
| | istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy | Z uwagi na fakt, iż nieruchomości obciążone są hipoteką umowną łączną do kwoty 11.400.000,00 złotych ustanowioną na rzecz Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (dalej: "Fundusz"), jako zabezpieczenie jego wierzytelności z tytułu umowy pożyczki udzielonej Religa Sp. z o.o. (poprzednik prawny Religa Development S.A.), strony postanowiły, iż cena sprzedaży przeznaczona zostanie w całości na spłatę wierzytelności hipotecznej. Tym samym Religa Development S.A. przekazała na rzecz Funduszu świadczenie Investor Property Sp. z o.o. w postaci zapłaty ceny sprzedaży w kwocie 3.564.540,00 złotych i tym samym upoważniła Investor Property Sp. z o.o. do spełniania świadczenia na rzecz Funduszu, a Fundusz do przyjęcia świadczenia i zaliczenia opisanego powyżej świadczenia pieniężnego na rachunek Religa Development S.A. wynikający z umowy pożyczki. | | | |
| | określone przez strony specyficzne warunki, charakterystyczne dla tej umowy, w szczególności te, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów | 1) Strony postanowiły, iż umorzenie długu Religa Development S.A. z tytułu umowy pożyczki w części wynoszącej 3.564.540,00 złotych nastąpiło z chwilą zawarcia umowy. 2) Investor Property Sp. z o.o. przysługuje prawo żądania od Religa Development S.A. odkupu nieruchomości, z którego to prawa może skorzystać nie wcześniej niż po upływie 1 roku od dnia zawarcia umowy i nie później niż po upływie 3 lat od dnia zawarcia umowy, po cenie ustalonej w następujący sposób: cena netto nieruchomości x 20% / 365 x ilość dni od dnia zawarcia umowy do dnia zawarcia umowy odkupu powiększonej o należny podatek od towarów i usług (VAT). 3) Religa Development S.A. przysługuje przez okres trzech lat od dnia zawarcia umowy prawo pierwokupu nieruchomości. 4) Religa Development S.A. w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy uprawniona będzie do wskazania osoby
trzeciej zainteresowanej nabyciem nieruchomości. Wskazanie osoby trzeciej nie obliguje Investor Property Sp. z o.o. do zawarcia umowy sprzedaży z osobą trzecią. W przypadku zawarcia przez Investor Property Sp. z o.o. i osobę trzecią umowy sprzedaży nieruchomości w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, Religa Development S.A. należne będzie wynagrodzenie brutto w wysokości różnicy pomiędzy ceną netto nieruchomości zapłaconą przez osobę trzecią na rzecz Investor Property Sp. z o.o., a wartością księgową nieruchomości przyjętą w księgach Investor Property Sp. z o.o., nie wyższe jednak niż kwota pozostałych do zapłaty zobowiązań z tytułu Umowy Pożyczki. Religa Development S.A. udzieliła Investor Property Sp. z o.o. przekazu i zobowiązała Investor Property Sp. z o.o. do przekazania świadczenia z tytułu powyższego wynagrodzenia na rzecz Funduszu celem spłaty zaległości Religa Development S.A. z tytułu Umowy Pożyczki, a Fundusz oświadczył, że przekaz powyższy przyjął. | | | |
| | umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych | FALSE | | | |
| | - maksymalna wysokość kary umownej (lub) | | | | |
| | - podstawa przekroczenia określonego limitu | | | | |
| | - zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar | FALSE | | | |
| | umowa zawiera zastrzeżenie warunku | FALSE | | | |
| | - określenie warunku | | | | |
| | - charakter warunku | | | | |
| | umowa zawiera zastrzeżenie terminu | FALSE | | | |
| | - określenie terminu | | | | |
| | - charakter terminu | | | | |
| | kryterium uznania umowy za znaczącą umowę | Nabycie przez jednostkę zależną od Funduszu aktywów o znacznej wartości. | | | |
| | Plik | Opis | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2012
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2012-03-23
INVESTOR PROPERTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR PROPERTY FIZ AN INVESTOR TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-640 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
MOKOTOWSKA 1
(ulica) ( numer)
(22) 378 91 00 (22) 378 91 01 office@investors.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
1080009267 142510283 www.investors.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
d14dm37

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2012-03-23 Beata Sax Wiceprezes Zarządu
2012-03-23 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d14dm37

Podziel się opinią

Share
d14dm37
d14dm37