Trwa ładowanie...
d8pcn70

JHM DEVELOPMENT S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013

JHM DEVELOPMENT S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013

Share
d8pcn70

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | półrocze / 2013 | półrocze /2012 | półrocze / 2013 | półrocze /2012 | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 29 618 | 29 939 | 7 028 | 7 087 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 523 | 3 701 | 1 311 | 876 | |
| | Zysk (strata) brutto | 3 186 | 1 455 | 756 | 344 | |
| | Zysk (strata) netto | 2 565 | 1 143 | 609 | 270 | |
| | Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 2 419 | 1 076 | 574 | 255 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 549 | -9 191 | 2 029 | -2 176 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -282 | -18 540 | -67 | -4 389 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -11 168 | 29 555 | -2 650 | 6 996 | |
| | Przepływy pieniężne netto | -2 901 | 1 824 | -688 | 432 | |
| | Średnioważona liczba akcji w sztukach | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowane zostały na dzień 30.06.2013 r. i na 31.12. 2012 r. | | | | | |
| | Aktywa, razem | 394 129 | 392 792 | 91 040 | 96 079 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 218 605 | 219 833 | 50 495 | 53 773 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 139 848 | 151 650 | 32 303 | 37 095 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 73 199 | 65 063 | 16 908 | 15 915 | |
| | Kapitał własny | 175 524 | 172 959 | 40 544 | 42 307 | |
| | Kapitał własny przypisany akcjonariusza jednostki dominującej | 170 955 | 168 536 | 39 489 | 41 225 | |
| | Kapitał zakładowy | 125 000 | 125 000 | 28 874 | 30 576 | |
| | Liczba akcji (w szt.) | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | |
| | Średnioważona liczba akcji w sztukach | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję | 1,40 | 1,38 | 0,32 | 0,34 | |
| | WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE | | | | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 11 152 | 14 053 | 2 646 | 3 327 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 227 | 824 | 54 | 195 | |
| | Zysk (strata) brutto | 847 | 519 | 201 | 123 | |
| | Zysk (strata) netto | 672 | 415 | 159 | 98 | |
| | Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 672 | 415 | 159 | 98 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 760 | -16 676 | 892 | -3 947 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -49 | -7 721 | -12 | -1 828 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 225 | 24 968 | -1 003 | 5 910 | |
| | Przepływy pieniężne netto | -513 | 571 | -122 | 135 | |
| | Średnioważona liczba akcji w sztukach | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wybrane dane finansowe z jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowane zostały na dzień 30.06.2013 r. i na 31.12. 2012 r. | | | | | |
| | Aktywa, razem | 285 451 | 282 123 | 65 936 | 69 009 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 132 895 | 130 238 | 30 697 | 31 857 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 77 775 | 89 733 | 17 965 | 21 949 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 51 413 | 39 071 | 11 876 | 9 557 | |
| | Kapitał własny | 152 556 | 151 885 | 35 239 | 37 152 | |
| | Kapitał własny przypisany akcjonariusza jednostki dominującej | 152 556 | 151 885 | 35 239 | 37 152 | |
| | Kapitał zakładowy | 125 000 | 125 000 | 28 874 | 30 576 | |
| | Liczba akcji (w szt.) | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | |
| | Średnioważona liczba akcji w sztukach | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję | 1,22 | 1,22 | 0,28 | 0,30 | |
| | Wartość księgowa na akcję obliczona została jako iloraz stanów kapitałów własnych oraz ilości akcji zwykłych i ilości powiększonej o prawa do akcji na zakończenie każdego z okresów. Wartość wskaźników zysku na akcję wyliczono jako iloraz zysku netto oraz średnioważonych ilości akcji i średnioważonej ilości akcji powiększonej o prawa do akcji z danego okresu.Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej na ostatni dzień okresu bieżącego- 30.06.2013r- przyjęto kurs EUR ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,3292 EUR/PLN. Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej na ostatni dzień okresu porównywalnego 31.12.2012r - przyjęto kurs EUR ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,0882 EUR/PLN. Do przeliczenia danych sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres bieżący 01.01.2013 – 30.06.2013r, przyjęto kurs średni EUR, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez
NBP na ten dzień tj., kurs 4,2140 EUR/PLN. Do przeliczenia wybranych danych finansowych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2012 – 30.06.2012r przyjęto kurs średni EUR, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień tj., kurs 4,2246 EUR/PLN. | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za półrocze roku obrotowego | 2013 | obejmujące okres | od 2013-01-01 do 2013-06-30 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-08-19 | | | | | | | |
| | | JHM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | JHM DEVELOPMENT S.A. | | DEWELOPERZY (DEW) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 96-100 | | SKIERNIEWICE | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | UNII EUROPEJSKIEJ | | 18 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48(46)833 95 89 | | +48(46)833 61 28 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@jhmdevelopment.pl | | www.jhmdevelpment.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 836-181-24-27 | | 100522155 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | BGGM AUDYT SP. Z O.O. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

d8pcn70

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
JHM-SKONROZRAPORTPÓŁROCZNY1H2013.pdf Skonsolidowany rozszerzony raport za I półrocze 2013r obejmujący okres 01.01.2013-30.06.2013r GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT
JHM OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 1H2013.pdf Oświadczenie Zarządu JHM DEVELOPMENT S.A. o rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz wyboru podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu
RAPORT AUDYTORA JHM GRUPA 1H2013.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowenego sprawozdania finansowego obejmującego okres 01.01.2013-30.06.2013r.
RAPORT AUDYTORA JHM DEV 1H2013.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego obejmującego okres 01.01.2013-30.06.2013r.
GRUPA JHM SPRAWOZDANIE ZARZADU 1H2013.pdf Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT za I półrocze 2013r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-19 Halina Mirgos Prezes Zarządu
2013-08-19 Jerzy Mirgos Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8pcn70

Podziel się opinią

Share
d8pcn70
d8pcn70