Trwa ładowanie...
d19cb9i
d19cb9i
espi

KETY - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011

KETY - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011
Share
d19cb9i
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-01-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finasowego wg MSSF
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT,CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży 322 578 247 843 81 168 62 478
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 195 18 198 6 591 4 587
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 23 215 20 287 5 841 5 114
Zysk (strata) netto 18 844 15 010 4 742 3 784
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 18 845 15 011 4 742 3 784
Całkowity dochód (strata) netto 16 996 17 563 4 277 4 427
Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 16 997 17 564 4 277 4 428
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 495 14 704 2 389 3 707
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -25 989 -15 263 -6 539 -3 848
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 22 497 -27 268 5 661 -6 874
Przepływy pieniężne netto, razem 6 003 -27 827 1 510 -7 015
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,04 1,63 0,51 0,41
Rozwodniony zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującejna na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,04 1,62 0,51 0,41
POZYCJE BILANSU
Aktywa razem 1 475 513 1 410 001 367 784 356 034
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 590 844 542 860 147 273 137 075
Zobowiazania długoterminowe 161 448 144 639 40 242 36 522
Zobowiązania krótkoterminowe 429 396 398 221 107 031 100 553
Kapitał własny udziałowców jednostki dominujacej 884 669 867 141 220 511 218 958
Kapitał akcyjny 66 964 66 964 16 691 16 909
Liczba akcji 9 225 663 9 225 663 9 225 663 9 225 663
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 95,89 93,99 23,90 23,73
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 95,94 94,05 23,91 23,75
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 4,00 0,00 1,01
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finasowego wg MSSF
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT,CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży 148 561 101 689 37 381 25 634
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 738 1 927 1 192 486
Zysk (strata) brutto 3 415 3 703 859 933
Zysk (strata) netto 2 641 2 581 665 651
Całkowity dochód (strata) netto 1 721 3 142 433 792
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -10 444 -6 110 -2 628 -1 540
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 400 -9 332 -2 114 -2 352
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 17 333 -19 095 4 361 -4 814
Przepływy pieniężne netto, razem -1 511 -34 537 -380 -8 706
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,29 0,28 0,07 0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,29 0,28 0,07 0,07
POZYCJE BILANSU
Aktywa razem 918 244 895 630 228 880 226 152
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 300 585 280 222 74 923 70 758
Zobowiazania długoterminowe 97 838 105 862 24 387 26 731
Zobowiązania krótkoterminowe 202 747 174 360 50 536 44 027
Kapitał własny 617 659 615 408 153 957 155 394
Kapitał zakładowy 66 964 66 964 16 691 16 909
Liczba akcji 9 225 663 9 225 663 9 225 663 9 225 663
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 66,95 66,71 16,69 16,84
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 67,05 66,81 16,71 16,87
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 4,00 0,00 1,01
Dane porównawcze:- dotyczące pozycji rachunku zysków i strat,całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych prezentowanesą za okres I kwartału 2010 roku- dotyczące pozycjibilansu są prezentowane na dzień 31.12.2010 roku (koniec poprzedniegoroku obrotowego)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
GK FS SKONSIkw_2011.pdf Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za I kwartał 2011
Q1infododatkowe.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2011
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i§ 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2011-04-20
GRUPA KĘTY SA
(pełna nazwa emitenta)
KETY Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
32-650 Kęty
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kościuszki 111 111
(ulica) (numer)
033 844 60 00 033 845 30 93
(telefon) (fax)
kety@gk-kety.com.pl www.gk-kety.com.pl
(e-mail) (www)
549-000-14-68 070614970
(NIP) (REGON)
d19cb9i

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-20 Dariusz Mańko Prezes Zarządu
2011-04-20 Adam Piela Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19cb9i

Podziel się opinią

Share
d19cb9i
d19cb9i