Trwa ładowanie...
d1hg9n8

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

Share
d1hg9n8
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
DANE DOTYCZĄCE ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR
Przychody ze sprzedaży 4 731 4 650 1 140 1 110
Zysk netto ze sprzedaży 723 661 174 158
Zysk przed opodatkowaniem 577 625 139 149
Zysk netto ogółem 398 417 96 100
Zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 397 417 96 100
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 1 - - -
Inne całkowite dochody 475 260 114 62
Łączne całkowite dochody 873 677 210 162
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej 873 680 210 163
Łączne całkowite dochody przypadające na udziały niekontrolujące - ( 3) - ( 1)
Ilość akcji (w szt.) 200 000 000 200 000 000 200 000 000 200 000 000
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1,99 2,09 0,48 0,50
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 208 1 757 291 419
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 1 111) ( 1 336) ( 268) ( 319)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 377 ( 1) 91 -
Przepływy pieniężne netto razem 474 420 114 100
na 2015-03-31 na 2014-12-31 na 2015-03-31 na 2014-12-31
Aktywa trwałe 35 542 33 569 8 693 7 876
Aktywa obrotowe 7 239 6 805 1 771 1 597
Aktywa razem 42 781 40 374 10 464 9 473
Zobowiązania długoterminowe 10 933 9 292 2 674 2 180
Zobowiązania krótkoterminowe 5 446 5 552 1 333 1 303
Kapitał własny 26 402 25 530 6 457 5 990
Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 26 178 25 302 6 402 5 937
Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące 224 228 55 53
DANE DOTYCZĄCE ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR
I. Przychody ze sprzedaży 3 767 3 800 908 907
II. Zysk netto ze sprzedaży 869 776 209 185
III. Zysk przed opodatkowaniem 705 712 170 170
IV. Zysk netto 497 507 120 121
V. Inne całkowite dochody ( 294) 207 ( 71) 49
VI. Łączne całkowite dochody 203 714 49 170
VII. Ilość akcji (w szt.) 200 000 000 200 000 000 200 000 000 200 000 000
VIII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,49 2,54 0,60 0,61
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 157 1 681 279 401
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 1 884) ( 1 015) ( 454) ( 242)
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 124 ( 258) 271 ( 62)
XII. Przepływy pieniężne netto razem 397 408 96 97
na 2015-03-31 na 2014-12-31 na 2015-03-31 na 2014-12-31
XIII. Aktywa trwałe 29 088 27 439 7 114 6 438
XIV. Aktywa obrotowe 5 107 4 873 1 249 1 143
XV. Aktywa razem 34 195 32 312 8 363 7 581
XVI. Zobowiązania długoterminowe 5 395 4 195 1 319 984
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 4 320 3 840 1 057 901
XVIII. Kapitał własny 24 480 24 277 5 987 5 696
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
QSr12015.pdf skonsolidowany raport kwartalny - QSr 1/2015
QSr12015_ang.pdf consolidated quartely report - QSr 1/2015 - translation

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hg9n8

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2015 | obejmujący okres | od 2015-01-01 do 2015-03-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR 34 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR 34 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-05-08 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | | Surowcowy (sur) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 59-301 | | Lubin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | M. Skłodowskiej-Curie | | 48 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (+48) 76 7478 200 | | (+48) 76 7478 500 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir@kghm.com | | www.kghm.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6920000013 | | 390021764 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-08 Jarosław Romanowski I Wiceprezes Zarządu
2015-05-08 Marcin Chmielewski Wiceprezes Zarządu
2015-05-08 Ludmiła Mordylak Dyrektor Naczelny Centrum Usług Księgowych Główny Księgowy KGHM Polska Miedź S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hg9n8

Podziel się opinią

Share
d1hg9n8
d1hg9n8