Trwa ładowanie...
d292w8a

Kino Polska TV S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Kino Polska TV S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d292w8a

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 2014 | 2013 Przekształcone () | 2014 | 2013 Przekształcone () | | |
| | Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej | 102 396 | 108 448 | 24 442 | 25 887 | |
| | Zysk z działalności operacyjnej ? działalność kontynuowana | 16 128 | 22 504 | 3 850 | 5 372 | |
| | Zysk przed opodatkowaniem (brutto) ? działalność kontynuowana | 15 779 | 22 452 | 3 766 | 5 359 | |
| | Zysk netto z działalności kontynuowanej | 13 560 | 21 225 | 3 237 | 5 066 | |
| | Zysk netto za okres przypisany właścicielom jednostki dominującej | 13 084 | 19 743 | 3 123 | 4 713 | |
| | Średnio ważona liczba akcji (liczba, nie w tysiącach) | 19 821 404,00 | 14 396 746,47 | 19 821 404,00 | 14 396 746,47 | |
| | Liczba akcji własnych (liczba, nie w tysiącach) | - | - | - | - | |
| | Zysk netto na 1 akcję zwykłą przypisany właścicielom jednostki dominującej w PLN/EUR (za okres) (nie w tysiącach) | 0,63 | 1,22 | 0,15 | 0,29 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 24 560 | 25 554 | 5 863 | 6 100 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (9 822) | (7 287) | (2 345) | (1 740) | |
| | Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (7 367) | (10 299) | (1 758) | (2 458) | |
| | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 22 326 | 14 956 | 5 329 | 3 570 | |
| | | Stan na 31 grudnia 2014 r. | " Stan na 31 grudnia 2013 r. Przekształcone () | Stan na 31 grudnia 2014 r. | " Stan na 31 grudnia 2013 r. Przekształcone () | |
| | Aktywa trwałe | 43 769 | 62 328 | 10 269 | 14 623 | |
| | Aktywa obrotowe | 53 653 | 62 362 | 12 588 | 14 631 | |
| | Aktywa razem | 97 422 | 124 691 | 22 857 | 29 254 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 173 | 57 796 | 5 437 | 13 560 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 986 | 13 611 | 231 | 3 193 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 22 187 | 44 185 | 5 205 | 10 367 | |
| | Kapitał własny | 74 249 | 66 894 | 17 420 | 15 694 | |
| | Kapitał zakładowy | 1 982 | 1 382 | 465 | 324 | |
| | | | | | | |
| | Powyższe dane finansowe za rok 2014 i 2013 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: • pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień 31 grudnia 2014 r. – 4,262300 PLN/EUR; • pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu średniego, liczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. określonych przez Narodowy Bank Polski – 4,189300 PLN/EUR. (*) Grupa dokonała przekształcenia danych porównawczych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. w wyniku ujęcia korekty błędu i zmian prezentacji. Przyczyny i skutki wprowadzonych zmian opisano szczegółowo w nocie 9 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2014 r. Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy
Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za okres 12 miesięcy, zakończony 31 grudnia 2014 r., zostały objęte następujące podmioty:
- Kino Polska TV S.A., - Stopklatka S.A. (na skutek transakcji sprzedaży części akcji posiadanych przez Kino Polska TV S.A. w Stopklatka S.A., która miała miejsce 12 marca 2014 r., począwszy od tego dnia Stopklatka S.A. jest ujmowana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kino Polska TV S.A. jako podmiot współkontrolowany), - Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o., - KPTV Media Sp. z o.o., - Kino Polska Program Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA (po przekształceniu: Kino Polska Program TV Sp. z o.o.; 23.12.2014 r. połączona z Kino Polska TV S.A.), - Kino Polska Program Sp. z o.o., - TV Okazje Sp. z o.o. (spółka ta weszła w skład Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. 18 września 2014 r., toteż w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za okres 12 miesięcy, zakończony 31 grudnia 2014 r., zostały objęte jedynie wyniki tej spółki za
okres 18.09.2014 r. – 31.12.2014 r.), - Filmbox International Ltd. (Wielka Brytania) – jednostka zależna, - Help Film s.r.o. (Czechy) – jednostka zależna, - Help Film Slovakia s.r.o. (Słowacja) – jednostka zależna, - SPI International Magyarorszag, Kft. (Węgry) – jednostka zależna. Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za okres 12 miesięcy, zakończony 31 grudnia 2013 r., zostały objęte następujące podmioty: - Kino Polska TV S.A., - Stopklatka S.A., - Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o., - KPTV Media Sp. z o.o., - Kino Polska Program Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA (po przekształceniu: Kino Polska Program TV Sp. z o.o.; 23.12.2014 r. połączona z Kino Polska TV S.A.), - Kino Polska Program Sp. z o.o., - Filmbox International Ltd. (za okres 1 grudnia 2013 r. – 31.12.2013 r.; z uwagi na fakt, że Filmbox International Ltd., Help Film s.r.o., Help Film Slovakia s.r.o. oraz SPI International Magyarorszag, Kft. zostały przejęte przez Kino Polska TV S.A. w
dniu 27 listopada 2013 r.), - Help Film s.r.o. (za okres 1 grudnia 2013 r. – 31.12.2013 r.; z uwagi na fakt, że Filmbox International Ltd., Help Film s.r.o., Help Film Slovakia s.r.o. oraz SPI International Magyarorszag, Kft. zostały przejęte przez Kino Polska TV S.A. w dniu 27 listopada 2013 r.), - Help Film Slovakia s.r.o. (za okres 1 grudnia 2013 r. – 31.12.2013 r.; z uwagi na fakt, że Filmbox International Ltd., Help Film s.r.o., Help Film Slovakia s.r.o. oraz SPI International Magyarorszag, Kft. zostały przejęte przez Kino Polska TV S.A. w dniu 27 listopada 2013 r.), - SPI International Magyarorszag, Kft. (za okres 1 grudnia 2013 r. – 31.12.2013 r.; z uwagi na fakt, że Filmbox International Ltd., Help Film s.r.o., Help Film Slovakia s.r.o. oraz SPI International Magyarorszag, Kft. zostały przejęte przez Kino Polska TV S.A. w dniu 27 listopada 2013 r.,). Zważywszy na to, że 80% udziałów w TV Okazje Sp. z o.o. Emitent nabył 18 września 2014 r., dane porównawcze na dzień 31 grudnia 2013 r., jak i za okres
12 miesięcy, zakończony 31 grudnia 2013 r., nie zawierają danych i wyników finansowych tej spółki. W związku z opisanymi powyżej transakcjami dane za okres 12 miesięcy, zakończony 31 grudnia 2013 r., nie są w pełni porównywalne do danych za 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r. | | | | | |
| | | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |
| | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport roczny Grupy Kino Polska TV S.A._rok 2014.pdf Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d292w8a

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kino Polska TV Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kino Polska TV S.A. | | Media (med) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-595 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Puławska | | 61 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (22) 356 74 00 | | +48 (22) 356 74 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@kinopolska.pl | | www.kinopolska.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5213248560 | | 015514227 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Bogusław Kisielewski Prezes Zarządu
2015-03-23 Berk Uziyel Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Jolanta Orłowska Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d292w8a

Podziel się opinią

Share
d292w8a
d292w8a