Trwa ładowanie...
d2u0y3j
d2u0y3j
espi

KOGENERA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

KOGENERA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2u0y3j
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Wybrane dane ze skonsolidowanego rachunku zysków lub strat oraz skonsolidowanego sprawozdania z innych całkowitych dochodów (2013 r. - dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży 880 318 904 659 210 135 214 832
Przychody z tytułu rekompensat KDT 17 726 65 750 4 231 15 614
Zysk na działalności operacyjnej 57 681 123 927 13 769 29 429
Zysk przed opodatkowaniem 48 278 122 844 11 524 29 172
Zysk netto na działalności kontynuowanej 39 105 100 127 9 334 23 777
Zysk/(strata) netto na działalności zaniechanej 10 913 (20 345) 2 605 (4 831)
Zysk netto 50 018 79 782 11 939 18 946
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 49 306 78 573 11 770 18 659
Zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 712 1 209 170 287
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na 1 akcję (w zł/EUR) 3,31 5,27 0,79 1,25
Inne całkowite dochody 734 (1 045) 175 (248)
Całkowite dochody 50 752 78 737 12 115 18 698
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 115 051 389 807 27 463 92 569
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (276 705) (135 339) (66 050) (32 139)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 43 563 (106 463) 10 399 (25 282)
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
Aktywa trwałe 1 631 474 1 455 091 382 768 350 861
Aktywa obrotowe 440 641 474 112 103 381 114 321
Aktywa razem 2 072 115 1 929 203 486 149 465 182
Zobowiązania długoterminowe 538 408 382 633 126 318 92 263
Zobowiązania krótkoterminowe 288 975 349 714 67 798 84 325
Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 241 515 1 191 475 291 278 287 296
Kapitał własny akcjonariuszy niekontrolujących 3 217 5 381 755 1 298
Kapitał własny razem 1 244 732 1 196 856 292 033 288 594
Liczba akcji (w tys. szt.) 14 900 14 900 14 900 14 900
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 83,54 80,33 19,60 19,37
Kursy zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych • pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2014 roku - 4,2623 • pozycje sprawozdań: z zysków lub strat, z innych całkowitych dochodów oraz z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku - 4,1893 • pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2013 roku - 4,1472 • pozycje sprawozdań: z zysków lub strat, z innych całkowitych dochodów oraz z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku - 4,2110
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
1SprawozdanieskonsolidowaneRS2014GKKGN.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2014 GK KOGENERACJA S.A.
2SprawozdanieZarządu2014GK_KGN.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2014 GK KOGENERACJA S.A.
3_List do akcjonariuszy- skonsolidowany_2014GKKGN.pdf List Prezesa do Akcjonariuszy GK KOGENERACJA S.A.
4Oświadczeniepodmiotuprawniony2014GKKGN.pdf Oświadczenie - podmiot uprawniony do badania
5Oświadczeniezasady rachunkow2014GK_KGN.pdf Oświadczenie zgodności z zasadami rachunkowości
6_Opinia i raport_sprawozdanieskonsolidowane2014GKKGN.pdf Opinia i raport z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok 2014 GK KOGENERACJA S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-03-13
ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA
(pełna nazwa emitenta)
KOGENERA Energetyka
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
50-220 Wroclaw
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Łowiecka 24
(ulica) (numer)
071 32 38 100 071 3293521
(telefon) (fax)
kogeneracja@kogeneracja.com.pl www.kogeneracja.com.pl
(e-mail) (www)
896-000-00-32 931020068
(NIP) (REGON)
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Wojciech Heydel Prezes Zarządu
2015-03-13 Marek Salmonowicz Członek Zarządu
2015-03-13 Maciej Tomaszewski Członek Zarządu
2015-03-13 Krzysztof Wrzesiński Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Krzysztof Wrzesiński Dyrektor Finansów/Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2u0y3j

Podziel się opinią

Share
d2u0y3j
d2u0y3j