Trwa ładowanie...
d3irtph
d3irtph
espi

KOMPAP - Korekta raportu bieżącego nr 16/2012 z dnia 22.05.2012r. (16/2012)

KOMPAP - Korekta raportu bieżącego nr 16/2012 z dnia 22.05.2012r. (16/2012)
Share
d3irtph

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2012 | K | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOMPAP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego nr 16/2012 z dnia 22.05.2012r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PPH KOMPAP SA, działając na podstawie § 3 ust.1 i § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), koryguje omyłkę pisarską, która wystąpiła w raporcie bieżącym nr 16/2012 opublikowanym w dniu 22 maja 2012r., polegającą na tym, że w treści projektu uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP za rok 2011, w punkcie b) odnoszącym się do skonsolidowanego wyniku finansowego netto za 2011 rok omyłkowo wpisano słowo "strata" zamiast słowa "zysk". W związku z powyższym emitent podaje poniżej treść raportu nr 16/2012 z dnia 22 maja 2012r. obejmującego projekty uchwał na Zwyczajne Walne
Zgromadzenie PPH KOMPAP S.A. w dniu 18.06.2012r. z uwzględnieniem powyższej korekty. Zarząd PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które maja być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 18 czerwca 2012 roku: UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie : wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani ........................................... . UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie : wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Kwidzynie, powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby:............................................................. UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 22 maja 2012r. w raporcie bieżącym nr 15/2012 oraz na stronie internetowej WWW.kompap.pl. UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe
KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011. UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011r., rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r., rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r., zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r., wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r., złożone z: a) bilansu wykazującego po
stronie aktywów i pasywów sumę 40.729.540,03 zł (słownie: czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych 03/100), b) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 1.052.185,02zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych 02/100), c) rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 193.414,65 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czternaście złotych 65/100) d) zestawienia zmian w kapitale własnym, e) wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego. UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zatwierdza sprawozdanie
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOMPAP w roku obrotowym 2011. UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP za rok 2011 Na podstawie Art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOMPAP złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011r., rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r., rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r., zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r., wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r., złożone z: a)
bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 112.469.913,02 zł (słownie: sto dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzynaście 02/100 złotych), b) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 26.651.071,88 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt jeden 88/100 złotych), c) rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 582.532,81 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści dwa 81/100 złotych) d) zestawienia zmian w kapitale własnym, e) wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego. UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie: pokrycia straty Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie postanawia stratę netto za rok obrotowy 2011 w
kwocie 1.052.185,02zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych 02/100), pokryć w całości z kapitału zapasowego. UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Lipka - pełniącemu w 2011r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Waldemarowi Lipka pełniącemu w 2011r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011r. UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Morawskiemu - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 21 listopada 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. funkcję Członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w
2011r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Grzegorzowi Morawskiemu pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 21 listopada 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. funkcję Członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r. UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Stefanowskiemu - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 21 listopada 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. funkcję Członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Pawłowi Stefanowskiemu pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 21 listopada 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. funkcję Członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w
2011r. UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Łopacińskiemu ? pełniącemu w 2011r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Jerzemu Łopacińskiemu - pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2011r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011r. UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Głuchowskiemu - pełniącemu w 2011r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w
Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Markowi Głuchowskiemu - pełniącemu w 2011r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r. UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Józefowi Rodziewicz - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 19 maja 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Józefowi Rodziewicz - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 19 maja 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r. UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu
Dariuszowi Górka - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 19 maja 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Dariuszowi Górka - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 19 maja 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r. UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Witoldowi Jesionowskiemu - - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 19 maja 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela
Panu Witoldowi Jesionowskiemu - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 19 maja 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r. UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Łaskawiec - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 19 maja 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Edwardowi Łaskawiec - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 19 maja 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r. UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu
Jakubowi Knabe - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 19 maja 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Jakubowi Knabe - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 19 maja 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r. UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Banaszuk - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 19 maja 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu
Mariuszowi Banaszuk - pełniącemu w 2011r. w okresie od dnia 19 maja 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011r. UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji. W związku z wygaśnięciem mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Łopacińskiego wskutek upływu kadencji, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym powołuje Pana Jerzego Łopacińskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KOMPAP SA
(pełna nazwa emitenta)
KOMPAP Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
82-500 Kwidzyn
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piastowska 39
(ulica) (numer)
(0 55) 279 19 71 (0 55) 279 19 71
(telefon) (fax)
info@kompap.pl www.kompap.pl
(e-mail) (www)
7250007981 001372100
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-23 Waldemar Lipka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3irtph

Podziel się opinią

Share
d3irtph
d3irtph