Trwa ładowanie...
d18dp3f
d18dp3f
espi

KOMPUTRONIK S.A. - Sąd Okręgowy w Poznaniu uchyla niekorzystny dla Komputronik SA wyrok tzw. Sąd...

KOMPUTRONIK S.A. - Sąd Okręgowy w Poznaniu uchyla niekorzystny dla Komputronik SA wyrok tzw. Sądu Eurolegis (13/2013)
Share
d18dp3f

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOMPUTRONIK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Sąd Okręgowy w Poznaniu uchyla niekorzystny dla Komputronik SA wyrok tzw. Sądu Eurolegis | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości stanowisko w przedmiocie uchylenia wyroku tzw. sądu Eurolegis. Sąd Okręgowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy w sprawie ze skargi Emitenta przeciwko Clean & Carbon Energy SA wydał wyrok w całości uchylający wyrok tzw. sądu Eurolegis (sygnatura akt CSA 1/09/2011) oraz zasądzający od Clean & Carbon Energy SA na rzecz Emitenta zwrot kosztów postępowania sądowego w kwocie 101.817,00 zł (sto jeden tysięcy osiemset siedemnaście złotych). Wyrok na dzień sporządzenia raportu nie jest prawomocny, lecz jest całkowicie korzystny dla Emitenta. W dniu 28 czerwca 2012 roku Clean & Carbon Energy SA poinformowało w raporcie bieżącym nr 24/2012 o wydaniu przez tzw. Cywilny Sąd Arbitrażowy Eurolegis wyroku zasądzającego na rzecz tej spółki od Emitenta kwotę 31.962.082,19 zł powiększoną o należne odsetki. Emitent wniósł we właściwym terminie
wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku i skargę o jego uchylenie. W dniu 10 października 2012 roku Emitent informował raportem bieżącym nr 46/2012 o stanie postępowania i o fakcie, że w dniu 26 lipca 2012 Sąd Okręgowy w Poznaniu wstrzymał jego wykonanie. Sąd już wówczas wskazał w uzasadnieniu, że "sporny wyrok CSA Eurolegis został wydany w sytuacji braku ważnego zapisu na sąd polubowny, który wydał ten wyrok (CSA Eurolegis wobec wskazanego wprost w umowie inwestycyjnej Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej ? przyp. wł.), co stanowić może podstawę jego uchylenia w oparciu o art. 1206 par. 1 pkt 1 k.p.c." Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KOMPUTRONIK S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-003 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wołczyńska 37
(ulica) (numer)
061 8359400 061 8359401
(telefon) (fax)
office@komputronik.pl www.komputronik.com
(e-mail) (www)
9720902729 634404229
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-04 Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d18dp3f

Podziel się opinią

Share
d18dp3f
d18dp3f