Trwa ładowanie...
d1pc3cb
espi

KOPEX S.A. - Znacząca umowa krajowa jednostki pośrednio zależnej (94/2011)

KOPEX S.A. - Znacząca umowa krajowa jednostki pośrednio zależnej (94/2011)
Share
d1pc3cb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 94 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Znacząca umowa krajowa jednostki pośrednio zależnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wpływie w dniu 07 lipca 2011r. do spółki "ZZM Maszyny Górnicze" Sp. z o.o. w Zabrzu (jednostka pośrednio zależna od Emitenta) podpisanej umowy z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. KWK "Budryk". Stronami przedmiotowej umowy z dnia 29.06.2011r. są: "ZZM Maszyny Górnicze " Sp. z o.o. ? Wykonawca oraz Jastrzębska Spółka Węglową S.A. KWK "Budryk" ? Zamawiający. Przedmiotem umowy jest "Najem kombajnu ścianowego typu KSW 460NE z elektrycznym sysytemem posuwu dla potrzeb JSW S.A. KWK "Budryk" do eksploatacji ścian Cw-3,Cw-4 w pokładzie 364-2" . Wartość umowy: 4.962.132,00 zł netto. Okres realizacji umowy: 609 dni. Kary umowne w umowie wg.kryteriów RMF: W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiajacemu karę umowną w wysokości 10 % ceny brutto określonej w umowie.Pozostałe szczegółowe warunki powyższej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu
umowach. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta ( kapitały własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2011 roku - 1.344.750 tys. zł), wobec spełnienia przez nią łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?.). W okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent oraz jednostki zależne od Emitenta podpisały umowy z tym kontrahentem i jego jednostkami zależnymi o łącznej wartości 281.256 tys. PLN (wraz z aktualną). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 87/2011 z dnia 30.06.2011 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 66/2011 z dnia 31.05.2011 roku zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie informacji bieżących i okresowych (?.). Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOPEX Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
KOPEX S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-172 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Grabowa 1
(ulica) (numer)
(032) 6047000 (032) 6047100
(telefon) (fax)
kopex@kopex.com.pl kopex.com.pl
(e-mail) (www)
634-012-68-49 271981166
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-07 Józef Wolski Wiceprezes Zarządu
2011-07-07 Edward Fryżlewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pc3cb

Podziel się opinią

Share
d1pc3cb
d1pc3cb