Trwa ładowanie...
d48blk5
d48blk5
espi

KRAKCHEMIA S.A. - WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI (17/2011)

KRAKCHEMIA S.A. - WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI (17/2011)
Share
d48blk5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KRAKCHEMIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 18.07.2011 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze Kancelarii Biegłych Rewidentów "Konto" Sp. z o.o., jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2011 roku oraz do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. Kancelaria Biegłych Rewidentów "Konto" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Syrokomli 17, jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 327. KRAKCHEMIA S.A. w przeszłości korzystała z usług Kancelarii Biegłych Rewidentów "Konto" Sp. z o.o. w zakresie badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2000-2003, sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2004r. - 31.10.2004 r., sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok 2007, przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Spółki za I półrocze 2008, przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2009 roku oraz 2010 roku oraz przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, 2009, 2010. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie ze Statutem Spółki i przyjętymi przez Spółkę zasadami dobrych praktyk spółek notowanych na GPW. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z 2009 r.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KRAKCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRAKCHEMIA S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-832 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Płk. Dąbka 10
(ulica) (numer)
12 6522000 12 6522001
(telefon) (fax)
sekretariat@krakchemia.com.pl www.krakchemia.com.pl
(e-mail) (www)
945-19-23-562 357220430
(NIP) (REGON)
d48blk5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-19 Andrzej Zdebski Prezes Zarządu
2011-07-19 Włodzimierz Oprzędek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48blk5

Podziel się opinią

Share
d48blk5
d48blk5