Trwa ładowanie...
d130am0
d130am0

Kredyt Inkaso: Getin Noble Bank wybrał ofertę zakupu wierzytelności przez NS FIZ

Warszawa, 04.02.2015 (ISBnews) - Kredyt Inkaso zawarł z jednostką zależną Kredyt Inkaso Portfolio Investments, getBack i SHCO 54 S.? r.l. warunkową umowę koinwestycyjną w celu określenia ram współpracy w zakresie nabycia od Getin Noble Bank całości lub części portfela wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ok. 2 mld zł i zasad funkcjonowania NS FIZ, który dokona nabycia, podała spółka, ujawniając z opóźnieniem informację z 12 grudnia. Jednocześnie spółka poinformowała, że bank przyjął ostateczną warunkową ofertę nabycia portfela wierzytelności przez strony, co stanowi spełnienie pierwszego z warunków zawieszających.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d130am0

"Celem umowy jest określenie ram (założeń) współpracy w/w stron umowy w zakresie:

(i) nabycia od Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie całości lub części portfela wierzytelności o łącznej wartości nominalnej około 2 mld zł, złożonego i podzielonego przez bank na dwa pakiety wierzytelności - Pakiet A i Pakiet B,

(ii) zasad funkcjonowania niestandaryzowanego sekurytyzacyjnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który dokona w/w transakcji nabycia portfela wierzytelności od banku, tj. Omega Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (NS FIZ) zarządzany przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie; oraz

d130am0

(iii) kluczowych zasad (parametrów) zarządzania, przez podmioty zarządzające sekurytyzowanymi wierzytelnościami niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych tj. przez emitenta i getBack, aktywami NS FIZ w Portfela Wierzytelności nabytego od banku" - czytamy w komunikacie.

W ramach realizacji transakcji strony postanowiły, iż nie później niż w dniu 12 grudnia 2014 roku złożą do banku, przy udziale NS FIZ, ostateczną warunkową ofertę nabycia portfela wierzytelności, z uwzględnieniem podziału na Pakiet A i Pakiet B, przy czym nabycie Pakietu A ma nastąpić do dnia 31 grudnia 2014 roku (ostateczna oferta), podano również.

Strony zobowiązały się w szczególności do: (i) dostarczenia do NS FIZ odpowiedniego finansowania koniecznego do pokrycia ceny nabycia Pakietu A i Pakietu B poprzez subskrypcję i opłacenie certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych i zaoferowanych stronom przez NS FIZ, (ii) dołożenia wszelkich starań i podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wdrożenia współpracy stron na gruncie wspólnej inwestycji w NS FIZ oraz doprowadzenia do realizacji transakcji przez NS FIZ, (iii) prowadzenia w dobrej wierze negocjacji z innymi stronami oraz innymi zaangażowanymi podmiotami, w tym TFI, w zakresie wszelkich umów koniecznych do zrealizowania współpracy stron.

Zobowiązania stron określone powyżej zostały uzależnione od ziszczenia następujących warunków zawieszających:
a. wyboru przez bank ostatecznej oferty;
b. spełnienia następujących założeń i warunków określonych szczegółowo w ostatecznej ofercie tj.:
(i) Oferty dotyczące Portfela nr A i Portfela nr B powinny być traktowane przez bank oddzielnie, w szczególności co do terminów zawarcia umów i zamknięcia transakcji. Umowa dotycząca nabycia Portfela nr A będzie bezwarunkowa;
(ii) Umowa dotycząca nabycia Portfela nr B będzie zawarta wyłącznie pod warunkiem zawieszającym uzyskania przez sprzedającego korzystnych indywidualnych interpretacji podatkowych;
(iii) Ważność oferty: 30 dni;
(iv) Cut-off date Portfela nr A i Portfela nr B: 1 października 2014 r.;
(v) Skład i wartość portfela oraz liczba i status wierzytelności w dacie zawarcia umów i wykonania transakcji nie będzie się istotnie różnić w stosunku do stanu z daty cut-off date;
(vi) Przepływy pieniężne związane z portfelami po cut-off date (1 października 2014) zostaną w całości przekazane NS FIZ będącego bezpośrednim nabywcą Portfela A i Portfela B na warunkach uzgodnionych przez strony w umowach nabycia Portfela A i Portfela B;
(vii) Nastąpi uzgodnienie postanowień odpowiednich umów;
(viii) Warunki nabycia, w szczególności zakres oświadczeń i zapewnień dotyczących dla obu Portfeli będzie identyczny we wszystkich istotnych aspektach;
(ix) Założenia dotyczące ponoszenia kosztów i wydatków w związku z nabyciem Portfela B oraz struktury transakcji zapewniającej Bankowi optymalizację podatkową jak również warunek zamknięcia transakcji nabycia Portfela B nie później niż w pierwszym kwartale 2015 r.;
(x) Uzyskanie zgód korporacyjnych przez strony transakcji.

d130am0

"Emitent przewiduje, iż zaangażowanie emitenta i jego spółki zależnej we współpracę z pozostałymi stronami umowy koinwestycyjnej może przynieść wymierne korzyści finansowe a ponadto, w ocenie emitenta, stanowić w przyszłości istotny element strategii biznesowej emitenta i jego Grupy Kapitałowej i tym samym otworzyć korzystne perspektywy rozwoju" - podkreślono w komunikacie.

Zarząd Kredyt Inkaso informuje również, że na chwilę obecną bank dokonał wyboru ostatecznej oferty, co stanowi ziszczenie pierwszego warunku zawieszającego. Ponadto 3 lutego 2015 r. emitent otrzymał od banku informację o uzyskaniu przez bank pozytywnych indywidualnych interpretacji podatkowych w odniesieniu do transakcji w zakresie zbycia Pakietu B. Wobec czego spełnił się kluczowy warunek zawieszający zawarty w ostatecznej ofercie warunkujących zobowiązania stron i odpadła kluczowa przyczyna opóźnienia informacji poufnej o zawarciu przez emitenta umowy koinwestycyjnej.

Ziszczenie pozostałych warunków zawieszających i założeń zawartych w ostatecznej ofercie powinno nastąpić do 31 marca 2015 roku.

(ISBnews)

d130am0

Podziel się opinią

Share
d130am0
d130am0