Trwa ładowanie...
d2mjliy
d2mjliy
espi

KREDYT INKASO S.A. - Informacja osoby zobowiązanej o zbyciu akcji Emitenta. (16/2012)

KREDYT INKASO S.A. - Informacja osoby zobowiązanej o zbyciu akcji Emitenta. (16/2012)
Share
d2mjliy

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KREDYT INKASO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja osoby zobowiązanej o zbyciu akcji Emitenta. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Artura Górnika ? Prezesa Zarządu Emitenta zawiadomienie o następującej treści: "W oparciu o art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z 2009 r. Dz. U. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami) oraz art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 211, poz. 1384 ze zmianami) zawiadamiam, jako osoba zobowiązana ? Prezes Zarządu Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie oraz jej znaczący akcjonariusz, że w dniu 22 marca 2012 r. powziąłem wiadomość, iż: 1) w dniu 13 marca 2012 r. zbyłem bezpośrednio 167 800 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset) sztuk akcji po cenie 14,00 zł/szt. spółki Kredyt Inkaso S.A. w transakcji zwykłej sesyjnej na GPW w Warszawie (transakcja rozliczona 16 marca 2012 r.); 2) w dniu 22 marca 2012 r. zbyłem
bezpośrednio 25 443 (dwadzieścia pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) sztuk akcji po cenie 14,00 zł/szt. spółki Kredyt Inkaso S.A. w transakcji pakietowej na GPW w Warszawie (transakcja do rozliczenia dnia 27 marca 2012 r.). Przed zmianą posiadałem bezpośrednio 450 492 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) sztuk akcji Kredyt Inkaso S.A., co stanowiło 3,48% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniały do wykonywania 450 492 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 3,48% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Aktualnie po zawarciu transakcji posiadam bezpośrednio 257 249 (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) sztuk akcji Kredyt Inkaso S.A., co stanowi 1,99% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniają do wykonywania 257 249 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 1,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Wobec faktu, iż jestem pomiotem dominującym w rozumieniu ustawy o ofercie w stosunku do spółki
KI Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, posiadałem i nadal posiadam pośrednio również 250 897 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem) sztuk akcji Kredyt Inkaso S.A., co stanowi 1,94% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniają do wykonywania 250 897 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 1,94% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Łącznie (bezpośrednio i pośrednio) przed zmianą posiadałem 701 389 (siedemset jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) sztuk akcji Kredyt Inkaso S.A., co stanowiło 5,42% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniały do wykonywania 701 389 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,42% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Obecnie po zmianie posiadam łącznie (bezpośrednio i pośrednio) 508 146 (pięćset osiem tysięcy sto czterdzieści sześć) sztuk akcji Kredyt Inkaso S.A., co stanowi 3,93% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniają do wykonywania 508 146 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi
3,93% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta." Informację sporządzono w Singapurze w dniu 23 marca 2012 r. Podstawa prawna: 1) art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.); 2) art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. z 2010 r., Dz. U. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) w związku z przepisem § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz. U. Nr 229, poz. 1950). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current report No. 16/2012 Legal basis: confidential information – art. 56 section 1 of the Act on Public Offering. Subject: the obligated person’s information about the disposal of the Issuer’s shares. Contents: The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. (Issuer) informs that today it has received from Mr. Artur Górnik – the President of the Issuer’s Management Board the notification with the following contents: “Pursuant to art. 69 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering and Conditions Governing Introduction of Financial Instruments to Organized Trading System and Public Companies (i.e. Journal of Laws of 2009 No. 185 item 1439) and art. 160 section 1 item 1 dated 29 July 2005 on Trading in Financial Instruments (i.e. Journal of Laws of 2010, No. 211, item 1384 as amended), as an obligated person – the President of the Management Board of Kredyt Inkaso S.A. having registered office in Warsaw, and its significant shareholder, I hereby notify that on 22 March 2012, I was informed that: 1) on 13
March 2012, I directly disposed of 167 800 (one hundred sixty seven thousand and eight hundred) units of shares at the price of PLN 14.00/unit of Kredyt Inaso S.A. in a regular trading session transaction on the WSE (transaction was settled on 16 March 2012); 2) on 22 March 2012 I directly disposed of 25 443 (twenty five thousand four hundred forty and three) units of shares at the price of PLN 14.00/unit of Kredyt Inkaso S.A. in a block transaction on the WSE (transaction is to be settled on 27 March 2012). Prior to the change, I owned directly 450 494 (four hundred fifty thousand four hundred ninety and four) units of Kredyt Inkaso S.A. shares, which constituted 3.48% of the Issuer’s share capital. The mentioned shares entitled to exercise 450 492 votes at the General Assembly, which constituted 3.48% of the total number of votes at the Issuer’s General Assembly. At present, after completion of the transaction I own directly 257 249 (two hundred fifty seven thousand two hundred forty and nine) units of
shares of Kredyt Inkaso S.A. shares, which constitutes 1.99% of the Issuer’s share capital. The mentioned shares entitle to exercise 257 249 votes at the General Assembly, which constitutes 1.99% of the total number of votes at the Issuer’s General Assembly. Due to the fact that within the meaning of the Act on Public Offering I am the dominant entity in relation to KI Sp. z o.o. having registered office in Warsaw, I also have owned and I still own indirectly 250 897 (two hundred fifty thousand eight hundred ninety and seven) units of Kredyt Inkaso S.A. shares, which constitutes 1.94% of the Issuer’s share capital. The mentioned shares entitle to exercise 250 897 votes at the General Assembly, which constitutes 1.94% of the total number of votes at the Issuer’s General Assembly. Prior to the change, in total (directly and indirectly), I owned 701 389 (seven hundred and one thousand three hundred eighty and nine) units of Kredyt Inkaso S.A. shares, which constituted 5.42% of the Issuer’s share capital. The
mentioned shares entitled to exercise 701 389 votes at the General Assembly, which constituted 5.42% of the total number of votes at the Issuer’s General Assembly. At present, after the change, in total (directly and indirectly) I own 508 146 (five hundred and eight thousand one hundred forty and six) units of Kredyt Inkaso S.A. shares, which constitutes 3.93% of the Issuer’s share capital. The mentioned shares entitle to exercise 508 146 votes at the General Assembly, which constitutes 3.93% of the total number of votes at the Issuer’s General Assembly.” The information was drawn up in Singapore on 23 March 2012. Legal basis: 1) art. 70 item 1 of the Act dated 29 July 2005 on Public Offering and Conditions Governing Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and Public Companies (i.e. Journal of Laws of 2009, No. 185, item 1439, as amended); 2) art. 160, section 4 of the Act dated 29 July 2005 on Trading in Financial Instruments (i.e. of 2010, Journal of Laws of 2010, No. 211, item 1384 as
amended) in relation to the regulation under § 3 section 1 of the Ordinance of the Minister of Finance dated 15 November 2005 on providing and giving access to information on certain transactions in financial instruments and rules of drawing up and keeping the register of persons having access to certain confidential information (Journal of Laws No. 229, item 1950). | |

d2mjliy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KREDYT INKASO S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 39a
(ulica) (numer)
22 212 57 00 22 212 57 57
(telefon) (fax)
sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl
(e-mail) (www)
922-254-40-99 951078572
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-23 Sławomir Ćwik Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2mjliy

Podziel się opinią

Share
d2mjliy
d2mjliy