Trwa ładowanie...
d13wy14

KREDYT INKASO S.A. - Nabycie certyfikatów inwestycyjnych Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Seku...

KREDYT INKASO S.A. - Nabycie certyfikatów inwestycyjnych Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego przez Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme (S.A.) (91/2010)

Share
d13wy14

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 91 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KREDYT INKASO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie certyfikatów inwestycyjnych Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego przez Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme (S.A.) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Kredyt InkasoS.A. z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o nabyciu przez Spółkę zależną Emitenta aktywów znacznej wartości.W dniu wczorajszym tj. 20 grudnia 2010 r. jego Spółka zależna - Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxemburg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu nabyła prawa uczestnictwa w Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanym Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym. Prawa uczestnictwa reprezentowane certyfikatami inwestycyjnymi serii B, które Spółka zależna nabyła w ilości 124, o wartości 277 390,67 zł (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych sześćdziesiąt siedem groszy) każdy i łącznej wartości 34.396.443,08 zł (trzydzieści cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote osiem groszy), zostały nabyte od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.Emitent jest jedynym wspólnikiem Spółki zależnej będącej nabywcą certyfikatów
inwestycyjnych oraz jednocześnie Emitent jak i Spółka zależna są inwestorami emitującego certyfikaty inwestycyjne Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.Wobec powyższego, wskutek tej transakcji Emitent nabył pośrednio:- 124 (sto dwadzieścia cztery) certyfikaty inwestycyjne Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za cenę 34.396.443,08 zł (trzydzieści cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote osiem groszy).Kryterium stanowiącym podstawę uznania nabytych aktywów za aktywa znacznej wartości jest w/w wartość nabytych certyfikatów inwestycyjnych, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych EmitentaTransakcja nabycia certyfikatów została sfinansowana ze środków własnych Spółki zależnej.Nabycie powyższych certyfikatów jest kolejnym krokiem Emitenta w kierunku realizacji długoterminowego celu strategicznego jakim jest uzyskanie znaczącej pozycji na runku hurtowego obrotu
wierzytelnościami trudnymi pochodzącymi od instytucji bankowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Date of preparation: 21.12.2010Short name of the issuer: Kredyt InkasoS.A. Legal basis: art. 56 section 1 item 2 of the Act on Public Offering–current and periodic informationSubject: Purchase of investmentcertificates of Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FunduszInwestycyjny Zamknięty by Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg)Société Anonyme (S.A.)The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. with the registered office inZamość (Issuer) informs that today it has been notified of the purchaseof assets of significant value by the Issuer’s Subsidiary.Yesterday, i.e. 20 December 2010, its subsidiary - Kredyt InkasoPortfolio Investments (Luxemburg) S.A. with the registered office inLuxembourg purchased participation rights in Kredyt Inkaso INiestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Participation rightsrepresented by series B investment certificates, which were purchased bythe Subsidiary in the amout of 124, with the value of PLN 277 390.67(two hundred seventy seven thousand three
hundred ninety zlotych sixtyseven groszy) each and the total value of PLN 34,396,443.08 (thirty fourmillion three hundred ninety six thousand four hundred forty threezlotych eight groszy), were purchased from Towarzystwo Ubezpieczeń iReasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna with the registered office inWarsaw.The Issuer is the sole shareholder of the Subsidiary being the purchaserof investment certificates and at the same time, the Issuer and theSubsidiary are investors of Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany FunduszInwestycyjny Zamknięty that issues investment certificates.Due to the above, as a result of this transaction the Issuer purchasedindirectly:- 124 (one hundred twenty four) investment certificates of Kredyt InkasoI Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty forthe price of PLN 34,396,443.08 (thirty four million three hundred ninetysix thousand four hundred forty three zlotych eight groszy);The criterion being the basis of consideration the acquired assetssignificant is the
value of the mentioned above purchased investmentcertificates that exceeds 10% of Issuer’s share capital.Transaction of the certificates purchase was financed from theSubsidiary’s own funds.Purchase of the mentioned above certificates is the Issuer’s furtherstep in the direction of accomplishing a long-term strategic objectiveconsisting in obtaining a significant position on the market of thewholesale trade in bad debts coming from banking institutions. | |

d13wy14

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KREDYT INKASO S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 22-400 | | Zamość | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Okrzei | | 32 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-21 Artur Górnik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13wy14

Podziel się opinią

Share
d13wy14
d13wy14