Trwa ładowanie...
d4bzvjm

KREDYT INKASO S.A. - Zakup pakietu wierzytelności przez KI I NS FIZ od PKO B.P. S.A. (92/2010)

KREDYT INKASO S.A. - Zakup pakietu wierzytelności przez KI I NS FIZ od PKO B.P. S.A. (92/2010)

Share
d4bzvjm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 92 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KREDYT INKASO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakup pakietu wierzytelności przez KI I NS FIZ od PKO B.P. S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o nabyciu przez Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty aktywów znacznej wartości.W dniu 14 grudnia 2010 r. Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł umowę zakupu pakietu wierzytelności z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o łącznej wartości nominalnej kapitału ok. 210 mln. zł z prawem do należności ubocznych za cenę 34,3 mln zł.Kryterium stanowiącym podstawę uznania nabytych aktywów za aktywa znacznej wartości jest w/w cena nabycia pakietu wierzytelności, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.Transakcja została sfinansowana ze środków własnych Funduszu.Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od stosowanych w tego typu umowach.Powyższe zdarzenie jest wynikiem realizacji przez Kredyt Inkaso S.A. przyjętej strategii zakładającej uzyskanie znaczącej pozycji na rynku hurtowego
obrotu wierzytelnościami z tytułu usług bankowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Date of preparation: 21.12.2010Short name of the issuer: Kredyt Inkaso S.A.Legal basis: art. 56 section 1 item 2 of the Act on Public Offering–current information.Subject: Purchase of a debts portfolio from PKO B.P. S.A by KI I NS FIZ.The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. in Zamość (Issuer) informsthat today it hasbeen notified of the purchase of assets of significantvalue by Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Fundusz InwestycyjnyZamknięty.On 14 December 2010, Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany FunduszInwestycyjny Zamknięty concluded the agreement on the purchase of thedebts portfolio from Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SpółkaAkcyjna with the registered office in Warsaw, the total nominal value ofthe capital amounts to approximately PLN 210 million, with the right toincidental dues, for the price of PLN 34,3 million.The criterion being the basis of consideration the acquired assetssignificant is the mentioned above purchase price of the debts portfoliothat exceeds 10% of Issuer’s share
capital.Transaction was financed from the Fund’s own funds.Detailed terms of the agreement do not differ from those applied intransactions of this type.The above event is the result of implementation by Kredyt Inkaso S.A. ofthe adopted strategy assuming achieving a considerable position on themarket of wholesale trade in receivables arising from banking services. | |

d4bzvjm

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KREDYT INKASO S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 22-400 | | Zamość | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Okrzei | | 32 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-21 Artur Górnik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bzvjm

Podziel się opinią

Share
d4bzvjm
d4bzvjm