Trwa ładowanie...
d32qjvg

KREDYT INKASO S.A. - Zawiązanie zależnej spółki akcyjnej Kredyt Inkaso Investments BG EAD w Bułga...

KREDYT INKASO S.A. - Zawiązanie zależnej spółki akcyjnej Kredyt Inkaso Investments BG EAD w Bułgarii (3/2013)

Share
d32qjvg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KREDYT INKASO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiązanie zależnej spółki akcyjnej Kredyt Inkaso Investments BG EAD w Bułgarii | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 17 stycznia 2013 r. została zawiązana spółka akcyjna, stanowiąca jednostkę zależną wobec Emitenta, pod firmą Kredyt Inkaso Investments BG EAD, z siedzibą w Sofii, w której Emitent za pośrednictwem spółki zależnej Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu, objął 980 000 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 1,00 BGN (słownie: jeden BGN) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 980 000 BGN (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy BGN), co stanowi 100% kapitału zakładowego i uprawnia do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej Spółki. Członkami trzyosobowego Zarządu Spółki Kredyt Inkaso Investments BG EAD zostali: Pan Paweł Szewczyk (Prezes Zarządu Emitenta), Pan Jan Paweł Lisicki (Wiceprezes Zarządu Emitenta) oraz Pani Krystyna Gottman (Dyrektor Finansowy Emitenta). Utworzona Spółka Kredyt Inkaso Investments BG EAD jest
spółką kapitałową, do której stosuje się przepisy prawa bułgarskiego. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest dokonywanie transakcji polegających na nabywaniu aktywów w postaci portfeli wierzytelności. Emitent zamierza w najbliższym czasie za pośrednictwem tej Spółki dokonać na obszarze Bułgarii inwestycji w jeden lub kilka pakietów wierzytelności. Zawiązanie spółki Kredyt Inkaso Investments BG EAD jest elementem realizowanej przez Emitenta strategii wejścia na rynki obrotu wierzytelnościami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W efekcie Emitent spodziewa się wzrostu dokonywanych inwestycji w portfele wierzytelności, dywersyfikacji aktywów posiadanych w Grupie Kapitałowej Emitenta oraz wzrostu skali przychodów, wskutek włączenia nabywanych za granicą pakietów wierzytelności, do aktywnego zarządzania. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Art. 56 section 1 item 1 of the Act on Public Offering – confidential information Incorporation of a subsidiary joint stock company - Kredyt Inkaso Investments BG EAD in Bulgaria The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. (Issuer) with its registered office in Warsaw informs that on 17 January 2013, a joint stock company, constituting a subsidiary in relation to the Issuer under the business name Kredyt Inkaso Investments BG EAD, with its registered office in Sofia, has been incorporated, in which the Issuer, through a subsidiary - Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. with its registered office in Luxembourg, has taken up 980 000 (say: nine hundred and eighty thousand) shares with the nominal value of BGN 1.00 (say: one BGN) each share and the total nominal value of BGN 980 000 (say: nine hundred and eighty thousand BGN), which constitutes 100% of the share capital and entitles to the same number of votes at the Company’s Meeting of Shareholders, whereas. Members of Kredyt Inkaso
Investments BG EAD Management Board, comprising three persons became: Mr. Paweł Szewczyk (the President of the Issuer’s Management Board), Mr. Jan Paweł Lisicki (the Vice-President of the Issuer’s Management Board) and Ms. Krystyna Gottman (the Issuer’s Chief Financial Officer). The formed Company - Kredyt Inkaso Investments BG EAD is a capital company to which provisions of the Bulgarian law are applied. The Company’s core business is completing transactions consisting in purchasing debt portfolios. In the nearest future, the Issuer intends to invest in one or several debt portfolios in the territory of Bulgaria through the Company. Incorporation of Kredyt Inkaso Investments BG EAD is the element of the strategy of entering into markets of trade in receivables portfolios in CEE countries implemented by the Issuer. As a result, the Issuer anticipates the increase in investments in debt portfolios, diversification of assets held in the Issuer’s Capital Group and increase in the scale of income, resulting from
active management of debt packages purchased abroad. | |

d32qjvg

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KREDYT INKASO S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Domaniewska | | 39a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 212 57 00 | | 22 212 57 57 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@kredytinkaso.pl | | www.kredytinkaso.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 922-254-40-99 | | 951078572 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-17 Jan Paweł Lisicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32qjvg

Podziel się opinią

Share
d32qjvg
d32qjvg