Trwa ładowanie...
d4hksj4
espi

KREDYTB - Raport roczny R (2010)

KREDYTB - Raport roczny R (2010)
Share
d4hksj4
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2010 2009 2010 2009
Wynik z tytułu odsetek 1 028 998 857 647 256 967 197 587
Wynik z tytułu prowizji i opłat 329 091 285 678 82 182 65 815
Wynik na działalności operacyjnej 142 969 156 604 35 703 36 079
Zysk (strata) brutto 142 969 156 604 35 703 36 079
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy Banku 111 239 165 301 27 779 38 083
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,41 0,61 0,10 0,14
Przepływy pieniężne netto razem 1 210 239 229 908 302 227 52 967
Aktywa razem 43 000 255 38 912 543 10 857 828 9 471 920
Zobowiązania wobec banków 11 771 404 10 831 690 2 972 352 2 636 602
Zobowiązania wobec klientów 25 710 004 22 521 686 6 491 933 5 482 130
Kapitał własny razem 2 817 243 2 652 299 711 371 645 611
Kapitał zakładowy 1 358 294 1 358 294 342 978 330 630
Liczba akcji 271 658 880 271 658 880
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 10,37 9,76 2,62 2,38
Współczynnik wypłacalności 12,85 12,13
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Sprawozdanie jednostkowe 2010.pdf
Sprawozdanie Zarządu 2010 jednostkowe.pdf
Ład Korporacyjny 2010.pdf
List Prezesa Zarządu 2010 jednostkowy.pdf
Opinia Biegłego Rewidenta jednostkowe 2010.pdf
Raport Biegłego Rewidenta jednostkowe 2010.PDF

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2010
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla banków
za rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR i MSSF
w walucie
data przekazania: 2011-02-25
KREDYT BANK SA
(pełna nazwa emitenta)
KREDYTB Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
01-211 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
KASPRZAKA 2/8
(ulica) (numer)
022 634 54 00 022 634 53 35
(telefon) (fax)
ir@kredytbank.pl www.kredytbank.pl
(e-mail) (www)
5270204057 006228968
(NIP) (REGON)
Ernst&Young Audit sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
d4hksj4

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Maciej Bardan Prezes Zarządu
2011-02-25 Piotr Sztrauch Wiceprezes Zarządu
2011-02-25 Umberto Arts Wiceprezes Zarządu
2011-02-25 Krzysztof Kokot Wiceprezes Zarządu
2011-02-25 Zbigniew Kudaś Wiceprezes Zarządu
2011-02-25 Gert Rammeloo Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Grzegorz Kędzior Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Sprawozdawczości Zewnętrznej

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4hksj4

Podziel się opinią

Share
d4hksj4
d4hksj4