Trwa ładowanie...
d3z1ieg
espi

KULCZYK OIL VENTURES INC. - Konwersja licencji Makiejewskoje z koncesji poszukiwawczej na 20-letn...

KULCZYK OIL VENTURES INC. - Konwersja licencji Makiejewskoje z koncesji poszukiwawczej na 20-letnią koncesję produkcyjną (16/2012)
Share
d3z1ieg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KULCZYK OIL VENTURES INC. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Konwersja licencji Makiejewskoje z koncesji poszukiwawczej na 20-letnią koncesję produkcyjną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Kierownictwo KULCZYK OIL VENTURES INC. ("KOV" lub "Spółka") informuje, iż w Kanadzie, za pośrednictwem systemu SEDAR publikowana jest informacja o tym, iż ukraińskie Ministerstwo Paliw i Energetyki formalnie uznało i zatwierdziło konwersję licencji Makiejewskoje z 5-letniej koncesji poszukiwawczej na 20-letnią koncesję produkcyjną. Zgodnie z warunkami licencji poszukiwawczej w ramach koncesji Makiejewskoje nie można było wydobywać więcej niż 10 proc. zasobów geologicznych. Zgodnie z warunkami nowej licencji, łączna produkcja pola Makiejewskoje nie podlega już ograniczeniom. Po zmianie licencji Makiejewskoje Spółka spodziewa się kontynuować wydobycie z Makiejewskoje-19 ("M-19") na odnotowywanym w ostatnim czasie wysokim poziomie, który przyczynił się do tego, że łączna produkcja - w ujęciu netto dla KOV - po raz
pierwszy przekroczyła 15 MMcf/d. Zmiana licencji Makiejewskoje i niedawna konwersja koncesji Olgowskoje umożliwią pełny rozwój pól na obszarach tych licencji. Odwiert poszukiwawczy M-19 został wykonany w drugiej połowie 2010 roku, zaś produkcję rozpoczął w lipcu 2011 roku. Średnia produkcja z M-19 wynosiła ok. 7,5 MMcf/d (5,2 MMcd/d netto dla KOV) przy minimalnym obniżeniu ciśnienia. W czerwcu 2011 r. ukończono zbieranie danych w terenie, w ramach programu badań sejsmicznych 3D, obejmującego obszar ok. 180 km2 na polach Olgowskoje i Makiejewskoje. Przetworzenie i interpretacja uzyskanych danych wskazały kilka potencjalnych lokalizacji do dalszej pracy na obszarze obu koncesji. Przede wszystkim jednak nowe dane sejsmiczne wskazały na możliwość poszerzenia o około 6 km2 nowej strefy gazu, odkrytej przy realizacji odwiertu M-19, oraz wytypowały lokalizacje dwóch nowych odwiertów. Pierwszy z nich, Makiejewskoje-21 ("M-21"), został wydrążony i orurowany do głębokości łącznej 2 210 m. Profilowanie otworowe
otwartego szybu przed operacją orurowania wskazało na dwie docelowe strefy potencjalnie obejmujące dochodzącą do 16 m warstwę gazu (odpowiadającego wyznaczonym ekonomicznym parametrom granicznym). Przewiduje się, że testowanie produkcyjne odwiertu M-21 rozpocznie się w drugim kwartale 2012 r. Ostatnia aktualizacja informacji nt. odwiertu M-21 opublikowana została raportem bieżącym nr 9/2012 z dnia 22 marca 2012 r. Prace wiertnicze na drugiej lokalizacji - Makiejewskoje -16 ("M-16"), która ma przyczynić się do dalszego zwiększania wydobycia gazu z oddzielnego obiektu na koncesji Makiejewskoje, powinny ruszyć pod koniec czerwca. Obecna produkcja brutto z czterech koncesji KUB-Gasu gdzie prowadzi się wydobycie, wynosi ok. 21,5 MMcf/d (15 MMcf/d netto dla KOV), z czego ok. 7,5 MMcf/d, czyli 35 proc. to produkcja brutto z Makiejewskoje, a 11,6 MMcf/d, czyli 62 proc. stanowi produkcja z koncesji Olgowskoje. Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie wybranych części informacji prasowej powstałej oryginalnie w języku
angielskim udostępnionej publicznie przez Emitenta na terytorium państwa jego siedziby, która w pełnej treści jest dostępna w języku angielskim na stronie internetowej www.sedar.com po wpisaniu nazwy Spółki KULCZYK OIL VENTURES pod adresem: http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. Ponadto tłumaczenie pełnej treści informacji prasowej dostępne jest na stronie internetowej www.kulczykoil.com | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 16/2012Date: 2012-04-10Issuer’s trading name: KULCZYK OIL VENTURES INC. Title: The Makeevskoye License Converted To a 20-Year Production License Legal basis: other regulations Content:Pursuant to Article 62.8 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies, the Management of KULCZYK OIL VENTURES INC. (“Kulczyk Oil”, “KOV” or the “Company”) hereby informs that it has published the news release, filed with the SEDAR system in Canada, informing that the Ukrainian Ministry of Fuel and Energy has formally acknowledged and approved the conversion of the Makeevskoye License from a five-year exploration license to a 20-year production license. Under the terms of the exploration license the Makeevskoye License was not allowed to produce more than 10% of hydrocarbon volumes in place. Under the terms of the new license, the aggregate production from the Makeevskoye field is no longer limited.
After the conversion of the Makeevskoye license the Company expects to continue production from the Makeevskoye-19 (“M-19”) well at the recent high rates which have seen KOV net production surpass 15 MMcf/d for the first time. The conversion of the Makeevskoye license and the recent conversion of the Olgovskoye license will allow for the full development of the fields within these license areas. The M-19 exploration well was drilled in the second half of 2010 and commenced production in July 2011. The M-19 has averaged approximately 7.5 million cubic feet per day (“MMcf/d”) (5.2 MMcf/d net to KOV) with minimal pressure drawdown. A 3D seismic program covering approximately 180 km2 over the Olgovskoye and Makeevskoye license areas finished field operations in June 2011 and processing and interpretation of the acquired data have defined a number of potential locations for further development on both licenses. Most notably, the new seismic data illustrated a potential areal extent of approximately 6 km2 for the
new gas zone discovered by the M-19 well and defined two new locations. The first location, at Makeevskoye-21 (“M-21”), has been drilled and cased to a total depth of 2,210 metres. Wireline logging of the open hole prior to casing indicated two target zones with up to 16 metres of potential gas pay. Production testing of the M-21 well is expected to commence in the second quarter of 2012. Recent update of the information on M-21 was published in the current report No. 9/2012 of March 22, 2012. A second location, at Makeevskoye-16 (“M-16”), to further develop gas production from a separate prospect on the Makeevskoye License, is expect to commence drilling in late June. Current gross production from the four KUB-Gas producing licenses is approximately 21.5 MMcf/d (15 MMcf/d net to KOV). Of the gross amount approximately 7.5 MMcf/d or 35% is produced from Makeevskoye and 11.6 MMcf/d or 62% is produced from Olgovskoye. This text is a translation of selected excerpts from the original news release in English,
which has been filed publicly by KOV in Canada and is available in English at the website www.sedar.com by entering the Company name KULCZYK OIL VENTURES at http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. The Polish translation of the entire text of the news release is available at the website: www.kulczykoil.com | |

d3z1ieg

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KULCZYK OIL VENTURES INC.
(pełna nazwa emitenta)
KULCZYK OIL VENTURES INC. Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
T2P 3J4 Calgary
(kod pocztowy) (miejscowość)
Suite 1170, 700-4th Avenue SW
(ulica) (numer)
+1 (403) 264-8877; +48 (22) 414 21 00 do 02 +1 (403) 264-8861, +48 (22) 412 48 60
(telefon) (fax)
kov@kulczykoil.com www.kulczykoil.com
(e-mail) (www)
spółka zagraniczna 1070017408 O/Polska spółka zagraniczna 142675340 O/Polska
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Jakub Korczak Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Jakub Korczak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3z1ieg

Podziel się opinią

Share
d3z1ieg
d3z1ieg