Trwa ładowanie...
d4qbn2u

LPP - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

LPP - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

Share
d4qbn2u
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 002 577 945 033 241 649 225 577
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 703 48 420 5 713 11 558
Zysk (strata) brutto -29 714 -12 423 -7 162 -2 965
Zysk (strata) netto -37 335 -14 264 -8 999 -3 405
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -203 034 -86 804 -48 937 -20 720
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -96 194 -104 719 -23 185 -24 996
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 237 581 147 600 57 264 35 232
Przepływy pieniężne netto, razem -61 647 -43 923 -14 859 -10 484
Aktywa razem 3 122 456 2 542 723 763 623 609 576
Zobowiązania długoterminowe 207 313 210 174 50 700 50 386
Zobowiązania krótkoterminowe 1 277 796 848 130 312 496 203 325
Kapitał własny 1 637 347 1 484 419 400 427 355 865
Kapitał podstawowy 3 662 3 662 896 878
Średnioważona liczba akcji zwykłych 1 809 725 1 809 725 1 809 725 1 809 725
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -20,6 -7,9 -5,0 -1,9
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 904,7 820,2 221,3 196,6
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - - - -
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 899 474 846 822 216 798 202 134
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -40 284 10 368 -9 710 2 475
Zysk (strata) brutto -28 539 35 259 -6 879 8 416
Zysk (strata) netto -24 552 27 727 -5 918 6 618
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -177 204 -146 322 -42 711 -34 927
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -100 388 -31 411 -24 196 -7 498
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 237 597 147 778 57 267 35 274
Przepływy pieniężne netto, razem -39 995 -29 955 -9 640 -7 150
Aktywa razem 2 997 772 2 493 505 733 131 597 776
Zobowiązania długoterminowe 204 651 205 837 50 049 49 346
Zobowiązania krótkoterminowe 1 249 434 813 488 305 560 195 020
Kapitał własny 1 543 687 1 474 180 377 522 353 410
Kapitał podstawowy 3 662 3 662 896 878
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 809 725 1 809 725 1 809 725 1 809 725
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -13,6 15,3 -3,3 3,7
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 853,0 814,6 208,6 195,3
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - - - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I kw. 2015.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4qbn2u

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2015 | obejmujący okres | od 2015-01-01 do 2015-03-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-05-12 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LPP SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LPP | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 80-769 | | Gdańsk | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Ł?kowa | | 39-44 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 058 769 69 05 | | 058 769 69 09 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | lpp@lpp.com.pl | | www.lpp.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 583-10-14-898 | | 190852164 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-12 Przemysław Lutkiewicz Wiceprezes Zarządu
2015-05-12 Jacek Kujawa Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4qbn2u

Podziel się opinią

Share
d4qbn2u
d4qbn2u