Trwa ładowanie...
d3y58z6
espi

LPP - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

LPP - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012
Share
d3y58z6
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Dane dotyczące skrócoengo skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 223 739 2 492 510 772 412 602 041
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 455 707 343 106 109 188 82 874
Zysk (strata) brutto 425 430 331 023 101 934 79 955
Zysk (strata) netto 355 064 269 146 85 074 65 010
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 481 305 254 039 115 321 61 361
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -260 735 -39 608 -62 472 -9 567
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -178 143 -193 936 -42 683 -46 843
Przepływy pieniężne netto, razem 42 427 20 495 10 166 4 950
Aktywa razem 1 931 399 1 613 868 472 433 365 393
Zobowiązania długoterminowe 130 986 89 356 32 040 20 231
Zobowiązania krótkoterminowe 588 298 615 318 143 901 139 313
Kapitał własny 1 212 115 909 194 296 491 205 849
Kapitał podstawowy 3 662 3 555 896 805
Średnioważona liczba akcji zwykłych 1 780 848 1 746 800 1 780 848 1 746 800
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 199,4 154,1 51,8 38,4
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 680,6 520,5 172,9 127,5
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 77,36 76,86 18,54 18,56
Dane dotyczące skrócoengo sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 765 067 2 170 410 662 514 524 241
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 404 484 279 145 96 915 67 425
Zysk (strata) brutto 414 631 288 401 99 346 69 660
Zysk (strata) netto 351 335 234 991 84 180 56 760
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 268 677 179 068 64 375 43 252
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -62 041 19 566 -14 865 4 726
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -176 293 -196 527 -42 240 -47 469
Przepływy pieniężne netto, razem 30 343 2 107 7 270 509
Aktywa razem 1 868 393 1 576 675 457 021 356 972
Zobowiązania długoterminowe 128 950 89 200 31 542 20 196
Zobowiązania krótkoterminowe 541 970 589 778 132 569 133 531
Kapitał własny 1 197 473 897 697 292 910 203 246
Kapitał podstawowy 3 662 3 555 896 805
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 780 848 1 746 800 1 780 848 1 746 800
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 197,3 134,5 47,3 32,5
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 672,4 513,9 164,5 116,4
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 77,36 76,86 18,54 18,56
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2012.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2012
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-10-01 do 2012-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2013-02-14
LPP SA
(pełna nazwa emitenta)
LPP Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-769 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ł?kowa 39-44
(ulica) (numer)
058 769 69 05 058 769 69 09
(telefon) (fax)
lpp@lpp.com.pl www.lpp.com.pl
(e-mail) (www)
583-10-14-898 190852164
(NIP) (REGON)
d3y58z6

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-14 Dariusz Pachla Wiceprezes Zarządu
2013-02-14 Jacek Kujawa Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3y58z6

Podziel się opinią

Share
d3y58z6
d3y58z6