Trwa ładowanie...
d2j5q0m
espi

LSI SOFTWARE S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010

LSI SOFTWARE S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010
Share
d2j5q0m
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
dane skonsolidowane za okres
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług 20 394 18 577 5 093 4 280
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 5 454 5 163 1 362 1 189
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 892 1 233 472 284
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 561 867 390 200
Zysk (strata) netto 1 433 811 358 187
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 1 433 811 358 187
Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 25 311 23 051 6 391 5 611
Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 17 069 15 636 4 310 3 806
Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 3 261 3 261 823 794
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 17 069 15 636 4 310 3 806
Zobowiązanie długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 3 792 3 648 958 888
Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 4 450 3 767 1 124 917
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 475 3 736 368 861
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -662 -149 -165 -34
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -1 309 -3 026 -327 -697
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -496 561 -124 129
Liczba akcji (w szt.) 3 260 762 3 260 762 3 260 762 3 260 762
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/eur) 0,44 0,25 0,11 0,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 5,23 4,80 1,32 1,17
dane jednostkowe za okres
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług 16 584 14 856 4 141 3 423
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 3 427 3 057 856 704
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 056 961 264 221
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 744 662 186 153
Zysk (strata) netto 744 662 186 153
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 744 662 186 153
Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 22 312 21 589 5 634 5 255
Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 15 592 14 848 3 937 3 614
Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 3 261 3 261 823 794
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 15 592 14 848 3 937 3 614
Zobowiązanie długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 3 505 3 281 885 799
Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 3 215 3 460 812 842
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 473 3 330 368 767
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -402 -355 -100 -82
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -1 144 -2 839 -286 -654
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -73 136 -18 31
Liczba akcji (w szt.) 3 260 762 3 260 762 3 260 762 3 260 762
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/eur) 0,23 0,20 0,06 0,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 4,78 4,55 1,21 1,11
Tabela nr 255/A/NBP/2010 z dnia 2010-12-31Tabela nr255/A/NBP/2009 z dnia 2009-12-31Średnia arytmetyczny za okres01-01-2010 - 31-12-2010Średnia arytmetyczny za okres 01-01-2009 -31-12-2009
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Informacja dodatkowa do skroconego srodrocznego skonsolidowanegosprawozdania finansowego.pdf Informacja dodatkowa do skroconego srodrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Skrocone srodroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe.pdf Skrocone srodroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2010
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według PSR
w walucie
data przekazania: 2011-02-25
LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LSI SOFTWARE S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
93-120 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przybyszewskiego 176/178
(ulica) (numer)
042 663 22 90 042 663 22 99
(telefon) (fax)
info@lsisoftware.pl www.lsisoftware.pl
(e-mail) (www)
725-16-97-775 472048449
(NIP) (REGON)
d2j5q0m

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Grzegorz Siewiera Prezes Zarządu
2011-02-25 Mariusz Łężak Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2j5q0m

Podziel się opinią

Share
d2j5q0m
d2j5q0m