Trwa ładowanie...
d1sig7l
espi

LST CAPITAL S.A. - Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej realizacji projektu przetwarzania foli...

LST CAPITAL S.A. - Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej realizacji projektu przetwarzania folii poliolefinowych. (21/2011)
Share
d1sig7l

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LST CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej realizacji projektu przetwarzania folii poliolefinowych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LST CAPITAL S.A. ("Emitent"), informuje, iż w dniu 14 czerwca 2011 roku Emitent podpisał Umowę inwestycyjną ("Umowa inwestycyjna") z Panem Markiem Nolte, dotyczącą zaangażowania kapitałowego Emitenta w spółkę Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdrożeniowe ARKADIA sp. z o.o. z siedzibą w Stanowicach ("Spółka"), której jedynym wspólnikiem jest Pan Marek Nolte. Przedmiotem Umowy Inwestycyjnej jest podjęcie, w ramach istniejącej Spółki, współpracy w zakresie przetwarzania folii poliolefinowych, w celu pozyskiwania wosków, mikrowosków oraz past, z zastosowaniem dla przemysłu: meblowego, skórzanego, samochodowego, tworzyw sztucznych, kosmetycznego, farb i lakierów oraz farb i lakierów przemysłowych ("Projekt"). Zgodnie z Umową Inwestycyjną, Emitent zobowiązał się do przystąpienia do Spółki i objęcia nowo utworzonych udziałów, dających 45,05% w kapitale zakładowym Spółki. Objęcie udziałów nastąpi w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa pierwszeństwa dotychczasowego wspólnika, za
łączną kwotę 299 956,00 zł. Zaangażowanie finansowe Emitenta odpowiada potrzebom finansowym Spółki, podyktowanym wczesnym etapem realizacji Projektu inwestycyjnego, którego całkowita wartość szacowana jest na 10,7 mln zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie nowych udziałów przez Emitenta, zależą od zajścia następujących zdarzeń (warunki zawieszające): (1) przeprowadzenia due dilligence, którego wynik będzie satysfakcjonujący dla Emitenta, (2) powołania w skład Zarządu Spółki osoby wskazanej przez Emitenta, (3) wprowadzenia stosownych zmian w umowie Spółki. Celem Projektu jest wybudowanie przez Spółkę instalacji do produkcji wosków, mikrowosków oraz past poliolefinowych. Celem ekonomicznym Projektu jest produkcja frakcji konfekcjonowanych w postaci zawiesin, past, wosków i mikrowosków, sprzedawanych jako składnik niezbędny do produkcji farb, w tym farb wodorozcieńczalnych, żaroodpornych i przemysłowych oraz do wielu innych specjalnych zastosowań technicznych, także w przemyśle samochodowym oraz
kosmetycznym. Dzięki zastosowanej, innowacyjnej i niestosowanej dotychczas technologii, Spółka będzie mogła produkować olej parafinowy, woski i mikro-woski polimerowe, w tym PE, surowiec do produkcji granulatu PE i PP, albo granulat PE i PP i inne produkty pochodne. Zastosowana technologia polega na głębokim przetwórstwie surowcowym. Produkty tej technologii są znanymi na rynku, bardzo poszukiwanymi surowcami bądź półproduktami, o bardzo wysokiej jakości, zaś sama technologia, w porównaniu do dotychczas stosowanych, cechuje się znacząco wyższą czystością i jakością produktów oraz istotnie wyższą wydajnością linii technologicznych, jak również znacząco niższym zużyciem energii. Jakość produktów, międzynarodowy popyt na produkty i ich ceny rynkowe, ustalane na rynkach międzynarodowych, zapewniają rentowność produkcji na poziomie znacząco wyższym od przeciętnej. Umowa Inwestycyjna przewiduje, że rozwój działalności Spółki nastąpi w oparciu o posiadane know-how Pana Marka Nolte, autora wynalazku polegającego na
opracowaniu innowacyjnej technologii przetwarzania folii poliolefinowych, objętego ochroną patentową, które to własności intelektualne zostaną wniesione do Spółki, jak również w oparciu o współpracę z wysoko z wysoko wykwalifikowanymi specjalistami skupionymi wokół tego Projektu. Projekt ten charakteryzuje się wysoką innowacyjnością, dającą trwałą przewagę konkurencyjną w porównaniu do rozwiązań dotychczas stosowanych. Intencją Stron jest docelowo przekształcenie Spółki w spółkę akcyjną, a następnie współdziałanie w celu wprowadzenia akcji tej spółki do obrotu giełdowego na rynku NewConnect. Umowa reguluje ponadto wzajemne relacje pomiędzy wspólnikami, którzy dołożą wszelkich starań aby rozwój tego projektu zakończył się pełnym sukcesem. Inwestycja w Spółkę umożliwi Emitentowi rozszerzenie tworzonego klastra technologicznego, jednoznacznie określonego w strategii inwestycyjnej Emitenta jako Venture Capital w obszarze innowacyjnych technologii produkcyjnych nieobecnych na polskim rynku, o nowy segment
działalności i pozwoli rozwijać działalność w segmentach biznesowych, które mogą przynieść Spółce stabilne i przewidywalne przychody oraz istotne dodatnie przepływy gotówkowe. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, zarówno po stronie Emitenta jak i Pana Marka Nolte. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LST CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LST CAPITAL S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-104 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pl. Grzybowski 10 lok 31
(ulica) (numer)
22 654 66 15 22 201 21 31
(telefon) (fax)
office@lstcapital.pl www.lstcapital.pl
(e-mail) (www)
928-000-79-23 970455962
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Dariusz Janus Prezes Zarządu
2011-06-15 Piotr Woźniak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1sig7l

Podziel się opinią

Share
d1sig7l
d1sig7l