Trwa ładowanie...
d2lxp88
d2lxp88
espi

LST CAPITAL S.A. - Zawarcie umowy o dostarczenie finansowania przez spółkę zależną (3/2013)

LST CAPITAL S.A. - Zawarcie umowy o dostarczenie finansowania przez spółkę zależną (3/2013)
Share
d2lxp88

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LST CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy o dostarczenie finansowania przez spółkę zależną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd LST CAPITAL S.A. ("Emitent"), informuje, iż w dniu 12 marca 2013 roku powziął informację, iż spółka zależna od Emitenta ? BALTIC CERAMICS S.A. z siedzibą w Lubsku ("BALTIC CERAMICS") zawarła w dniu 12 marca 2013 roku ze spółką prawa amerykańskiego Northeast Securities Inc. z siedzibą w Nowym Jorku (NYC), przy Wall Street 100 umowę, na mocy której Northeast Securities Inc. dostarczy BALTIC CERAMICS finansowanie w łącznej kwocie do 8.000.000 USD ("Finansowanie"). Celem umowy jest dostarczenie przez Northeast Securities Inc. środków finansowych na częściowe sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z budową zakładu produkcji proppantów ceramicznych, stosowanych przy wydobyciu gazu
łupkowego, w tym pierwszego celu inwestycyjnego, jakim jest uruchomienie linii produkcyjnej o wydajności ok. 10.000 ton proppantów ceramicznych rocznie. Proces dostarczania Finansowania będzie odbywać się poprzez bezpośrednią inwestycję w kapitał zakładowy Spółki, w drodze prywatnej emisji akcji lub innych instrumentów zamiennych na akcje, przez inwestorów wskazanych przez Northeast Securities Inc., jako podmiot finansujący - w rozumieniu Umowy, w ilości odpowiadającej wysokości kwoty udzielonego Finansowania. Finansowanie będące przedmiotem Umowy powinno zostać pozyskane w terminie do 6 miesięcy od dnia jej zawarcia. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, warunku, czy terminu. Szacunkowa wartość umowy na dzień jej zawarcia przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LST CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LST CAPITAL S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-549 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piękna 11/17
(ulica) (numer)
22 629 12 47 22 201 21 31
(telefon) (fax)
office@lstcapital.com www.lstcapital.com
(e-mail) (www)
928-000-79-23 970455962
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-12 Dariusz Janus Prezes Zarządu
2013-03-12 Andrzej Krakówka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lxp88

Podziel się opinią

Share
d2lxp88
d2lxp88