Trwa ładowanie...
doxoqdr
doxoqdr
espi

LW BOGDANKA S.A. - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z PH-U "Energokrak" Sp. z o.o. z siedzibą w...

LW BOGDANKA S.A. - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z PH-U "Energokrak" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (42/2012)
Share
doxoqdr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LW BOGDANKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z PH-U "Energokrak" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LW BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance ("Spółka") informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2012 roku podpisał aneks ("Aneks") do Umowy wieloletniej sprzedaży węgla energetycznego ("Umowa") z dnia 19 lipca 2011 r., z Przedsiębiorstwem Handlowo ? Usługowym "Energokrak" Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków ("Odbiorca"), zmieniający całkowicie jej treść. Umowa została opisana w raporcie bieżącym nr 21/2011 z dnia 19.07.2011 r. W wyniku zawarcia Aneksu dopuszcza się możliwość realizacji dostaw węgla do Odbiorców z Grupy EDF, ponadto zwiększeniu ulegną wolumeny ilościowe dostaw dla potrzeb Odbiorcy. W wyniku zawarcia Aneksu Umowa obowiązuje Strony od dnia 19 lipca 2011 roku do 31 grudnia 2015 roku. Strony ustaliły także możliwość przedłużenia umowy na kolejne lata. Cena węgla na każdy kolejny rok obowiązywania Umowy będzie uzgadniana przez Strony w drodze negocjacji. Aneks ustala ceny dostaw węgla dla roku 2013 oraz formułę cen dostaw, jeżeli Strony w następnych latach nie wynegocjują cen. W wyniku
zawarcia Aneksu zwiększa się wartość Umowy (bez uwzględnienia opcji dodatkowych, możliwych zwiększeń, odchyleń i tolerancji) z 393 mln zł netto do szacunkowej wartości 621 mln zł netto w cenach bieżących. W wyniku zawarcia Aneksu do Umowy wprowadzono m.in. postanowienia przewidujące: - możliwość obciążenia karą umowną Strony, która z przyczyn leżących po jej stronie odpowiednio nie dostarczy lub nie odbierze, ustalonej przez Strony na dany rok kalendarzowy obowiązywania umowy ilości węgla, w wysokości stanowiącej równowartość 20% wartości netto niezrealizowanej wielkości dostaw węgla przewidzianej na dany rok, - możliwość wypowiedzenia Umowy przez każdą ze Stron na koniec danego roku kalendarzowego, w sytuacji w której do dnia upływu określonych terminów w roku poprzednim, Strony nie uzgodnią ceny dostaw węgla na wszystkie kwartały danego roku kalendarzowego. Zgodnie z zapisami Aneksu, obowiązuje on Strony od 1 sierpnia 2012 r. Pozostałe warunki Umowy w wyniku zawarcia Aneksu nie odbiegają od standardów
rynkowych stosowanych w tego typu umowach. Kryterium uznania Umowy w wyniku zawarcia Aneksu za znaczącą jest fakt, iż przekroczyła ona 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust.1 pkt 3 RMF GPW. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LW BOGDANKA S.A. Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
21-013 Puchaczów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bogdanka
(ulica) (numer)
(0-81) 462 56 00 (0-81) 462 56 17
(telefon) (fax)
bogdanka@lw.com.pl www.bogdanka.eu
(e-mail) (www)
713-000-57-84 430309210
(NIP) (REGON)
doxoqdr

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-01 Mirosław Taras Prezes Zarządu
2012-08-01 Waldemar Bernaciak Z-ca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Logistyki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

doxoqdr

Podziel się opinią

Share
doxoqdr
doxoqdr