Trwa ładowanie...
d121ma4
espi

M DEVELOPMENT S.A. - Temat: korekta raportu nr 31/2012 zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusz...

M DEVELOPMENT S.A. - Temat: korekta raportu nr 31/2012 zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza projektów uchwał, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. (31/2012)
Share
d121ma4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | M DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Temat: korekta raportu nr 31/2012 zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza projektów uchwał, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | § 56 ust. 2 RO - przyjęcie budżetu na nowy rok budżetowy | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | RB ESPI nr 31/2012 Temat: korekta raportu nr 31/2012 zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza projektów uchwał, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Treść: Zarząd M Development S.A. ("Spółka") informuje, iż zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nadającej uprawnienia do przekazywania raportów w Elektronicznym Systemie Przekazywania Informacji prawowitemu Zarządowi Spółki w osobie Pana Jarosława Turka, z jednoczesnym odebraniem uprawnień operatorskich Panu Jerzemu Gądkowi, byłemu Prezesowi Zarządu wykorzystującemu dostęp do ESPI dla celów prywatnych sprzecznych z interesem Spółki zawiadamia, że w raporcie nr 31/2012 z dnia 7 grudnia 2012 roku zawarte zostały nieprawidłowe dane, podmiot i treść rozszerzenia projektów uchwał NWZ Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nie otrzymał jakichkolwiek wniosków związanych z rozszerzeniem porządku obrad od akcjonariuszy uprawnionych zgodnie z zapisami KSH, w ustawowym terminie. Prawidłowa
treść raportu brzmi: Zarząd M Development S.A. ("Spółka") informuje, iż Spółka otrzymała od Rady Nadzorczej uchwałę, w związku z którą Rada Nadzorcza rozszerzyła porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M Development S.A. zwołanego w trybie art. 399 § 2 Kodeksu spółek handlowych, o następujące punkty: 1. Podjęcie uchwały: (a) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru w kwocie nie większej jak 7.000.000 (siedem milionów) złotych; (b) w sprawie dematerializacji akcji serii D oraz praw do akcji serii D, a także w sprawie ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą "NewConnect" oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2. Podjęcie
uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego. 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. W związku z powyższym, Zarząd Spółki ogłasza zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development S.A., zwołanego przez Radę Nadzorczą na dzień 27 grudnia 2012r., na godzinę 12:00, w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 32/34, 6 piętro: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Zarządzie Spółki. 7. Podjęcie uchwały: (a) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze
subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru w kwocie nie większej jak 7.000.000 (siedem milionów) złotych. (b) w sprawie dematerializacji akcji serii D oraz praw do akcji serii D, a także w sprawie ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą "NewConnect" oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Aktualną oraz proponowaną zmianę Statutu Spółki, a także treść uchwał wraz z aktualnym porządkiem obrad zawierają załączniki do niniejszego raportu. Załączniki: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy; 2. Projekty uchwał; 3. Par 8 statutu. Podstawa prawna: (brak wpisu) | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogloszenie o Zwolaniu NWZ M Development S.A..pdf | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwal Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development S.A..pdf | | | | | | | | | | |
| | par 8 Statutu.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

M DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
M DEVELOPMENT S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-360 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piotrkowska 232/42
(ulica) (numer)
(42) 630 20 76 (42) 637 60 47
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-11 Jarosław Turek P.O. Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d121ma4

Podziel się opinią

Share
d121ma4
d121ma4