Trwa ładowanie...
d1nnivu
espi

M.W. TRADE - Emisja obligacji (70/2012)

M.W. TRADE - Emisja obligacji (70/2012)
Share
d1nnivu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 70 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | M.W. TRADE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że 6 listopada 2012 roku pomyślnie przeprowadził publiczną emisję trzyletnich, niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii NS1 (Obligacje). Środki pozyskane z emisji Obligacji będą przeznaczone na aktywność w obszarze podstawowej działalności operacyjnej Spółki, tj. restrukturyzacji zadłużenia Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Instytutów Medycznych i Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz finansowanie ich działalności bieżącej i inwestycyjnej. Wartość emisji 340.000 Obligacji wyniosła 34 mln PLN. Cenę emisyjną jednej Obligacji równą jej wartości nominalnej określono na 100 PLN. Obligacje oprocentowane zostały według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR6M oraz marży. Odsetki będą naliczane począwszy od daty emisji Obligacji (z wyłączeniem tego dnia) do dnia ich wykupu (włącznie z tym dniem) i będą wypłacane co 6 miesięcy. Okres odsetkowy wynosić będzie 6 miesiące. Wykup Obligacji nastąpi w dniu przypadającym 36
miesięcy od daty ich emisji, tj. 6 listopada 2015 roku. Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do ASO Catalyst. Obligacje nie uprawniają do żądania świadczenia niepieniężnego od Emitenta i nie mają formy dokumentu oraz zostały zapisane w ewidencji, o której mowa w art. 5a ust. 2 Ustawy o Obligacjach. Wartość zobowiązań Spółki na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji według opublikowanych danych, tj. na dzień 30 czerwca 2012 roku, wyniosła 280,6 mln PLN. Zarząd Spółki informuje, że nie istnieją przesłanki mogące wpłynąć na zdolność Emitenta do wywiązania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji. Emitent planuje zwiększać wartość zobowiązań poprzez emisje dłużnych papierów wartościowych, w celu dalszego pozyskiwania kapitału. Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust.1 pkt 11 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

M. W. TRADE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
M.W. TRADE Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-317 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 125/200
(ulica) (numer)
71 790 20 50 71 790 20 55
(telefon) (fax)
biuro@mwtrade.pl www.mwtrade.pl
(e-mail) (www)
897 16 95 167 933 00 4286
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Rafał Wasilewski Prezes Zarządu
2012-11-07 Maciej Mizuro Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nnivu

Podziel się opinią

Share
d1nnivu
d1nnivu