Trwa ładowanie...
d4j7eps
espi

M.W. TRADE - Zawarcie umowy znaczącej (21/2013)

M.W. TRADE - Zawarcie umowy znaczącej (21/2013)
Share
d4j7eps

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | M.W. TRADE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że 14 marca 2013 roku wpłynęła do Spółki podpisana z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej (SPZOZ) umowa pożyczki. Tym samym łączna wartość szeregu umów podpisanych z ww. podmiotem, w okresie krótszym niż 12 miesięcy, osiągnęła poziom 7,6 mln złotych, przekraczając wartość 10 % kapitałów własnych Emitenta i spełniając kryterium uznania tych umów za umowę znaczącą. Umową o największej wartości (spośród wymienionych powyżej) jest umowa pożyczki datowana na 21 grudnia 2012 roku na kwotę 5,0 mln złotych, ustalająca zasady udzielenia finansowania SPZOZ oraz spłaty przez SPZOZ tego zobowiązania (Umowa). Szczegółowe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. W Umowie nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych, a ostateczny termin spłaty zadłużenia określono na 29 grudnia 2017 roku. Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

M. W. TRADE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
M.W. TRADE
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-317 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 125/200
(ulica) (numer)
71 790 20 50 71 790 20 55
(telefon) (fax)
biuro@mwtrade.pl www.mwtrade.pl
(e-mail) (www)
897 16 95 167 933004286
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-14 Rafał Wasilewski Prezes Zarządu
2013-03-14 Maciej Mizuro Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4j7eps

Podziel się opinią

Share
d4j7eps
d4j7eps