Trwa ładowanie...
d29oy0t
espi

MCI - Raport roczny R 2011

MCI - Raport roczny R 2011
Share
d29oy0t
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
Przychody ze sprzedaży 0 9 002 0 2 248
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 0 6 126 0 1 530
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 24 486 155 415 5 914 38 811
Zysk (strata) netto 19 100 155 510 4 613 38 835
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 44 285 (2 159) 10 697 (539)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (61 343) (2 432) (14 817) (607)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 19 186 23 599 4 634 5 893
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 128 19 008 514 4 747
Aktywa razem 640 335 593 876 144 977 149 957
Zobowiązania długoterminowe 61 530 80 460 13 931 20 317
Zobowiązania krótkoterminowe 46 399 13 857 10 505 3 499
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży 0 613 0 155
Kapitał własny 532 406 498 946 120 541 125 987
Kapitał podstawowy 62 347 51 970 14 116 13 123
Liczba akcji (w szt.) 60 365 979 51 970 239 60 365 979 51 970 239
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,32 2,99 0,08 0,75
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 8,82 9,60 2,00 2,42
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Jednostkowy raport roczny MCI Management S.A. 2011.pdf Raport roczny jednostkowy MCI Management S.A. z opinią biegłego za 2011 rok
Raport dotyczący stosowania zasad ładu koporacyjnego w MCI Management S.A. w 2011 roku.pdf Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w MCI Management S.A. w 2011 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2011
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2012-03-14
MCI MANAGEMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
MCI Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-113 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Warszawskie Centrum Finansowe ul. Emilii Plater 53
(ulica) (numer)
22 540 73 80 22 540 73 81
(telefon) (fax)
biuro@mci.com.pl www.mci.com.pl
(e-mail) (www)
899-22-96-521 932038308
(NIP) (REGON)
Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu
(podmiot uprawniony do badania)
d29oy0t

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-14 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2012-03-14 Konrad Sitnik Wiceprezes Zarządu
2012-03-14 Magdalena Pasecka Członek Zarządu
2012-03-14 Sylwester Janik Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-14 Atlantic Fund Services Sp. z o.o. Biuro Księgowe

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d29oy0t

Podziel się opinią

Share
d29oy0t
d29oy0t