Trwa ładowanie...
d2ldza3
d2ldza3
espi

MEDIATEL - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)

MEDIATEL - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
Share
d2ldza3

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | | |
| | Przychody ze sprzedaży | 60 518 | 90 001 | 14 618 | 22 476 | |
| | Zysk/Strata* z działalności operacyjnej | -494 | -34 680 | -119 | -8 660 | |
| | Zysk/Strata* brutto | -2 074 | -35 829 | -501 | -8 947 | |
| | Zysk/Strata* netto ogółem | -2 262 | -36 005 | -546 | -8 991 | |
| | Zysk/Strata* netto dla akcjonariuszy | -2 262 | -36 005 | -546 | -8 991 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 163 | -3 928 | 281 | -981 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 4 370 | 8 194 | 1 056 | 2 046 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 261 | -5 313 | -1 271 | -1 327 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | 272 | -1 047 | 66 | -261 | |
| | Aktywa razem | 29 461 | 38 903 | 6 670 | 9 823 | |
| | Zobowiązania razem | 26 064 | 33 353 | 5 901 | 8 422 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 209 | 3 349 | 47 | 846 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 25 855 | 30 004 | 5 854 | 7 576 | |
| | Kapitał własny | 3 397 | 5 550 | 769 | 1 402 | |
| | Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki | 3 397 | 5 550 | 769 | 1 402 | |
| | Kapitał akcyjny | 1 817 | 1 817 | 411 | 459 | |
| | Liczba akcji (w sztukach) | 9 082 515 | 9 082 515 | 9 082 515 | 9 082 515 | |
| | Zysk/Strata* na jedną akcję zwykłą | -0,25 | -3,96 | -0,06 | -0,99 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą | 0,37 | 0,61 | 0,08 | 0,15 | |
| | Zysk/Strata* podstawowa na jedną akcję obliczona została jako iloraz zysku/straty netto przypadającej na akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciągu roku obrotowego. Średnia ważona liczba akcji w 2011 roku wynosiła 9 082 515 oraz w 2010 roku wynosiła 9 082 515.* Wartość księgowa na jedną akcję została obliczona jako iloraz kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez liczbę akcji.Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EURO w następujący sposób:- pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca; kurs ten wyniósł za 2011 rok 4,1401 PLN; za 2010 rok - 4,0044 PLN.- pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł na dzień 31
grudnia 2011 - 4,4168 PLN; na dzień 31 grudnia 2010 roku - 3,9603 PLN. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Skonsolidowane sprawozdanie GK Mediatel SA za rok 2011.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Mediatel SA za rok 2011
Sprawozdanie Zarządu Grupa Mediatel 2011r.pdf Sprawozdanie z działalności GK Mediatel SA za rok 2011
list prezesa MTL 13 03 2012 FINAL.pdf List do Akcjonariuszy Mediatel SA do sprawozdania za rok 2011
Raport z badania skonsolidowane sprawozdania Mediatel SA.pdf Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2011
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości FInansowej zatwierdzonych przez Unię Europejską
w walucie
data przekazania: 2012-03-13
MEDIATEL SA
(pełna nazwa emitenta)
MEDIATEL TELEKOMUNIKACJA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-697 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
ALEJE JEROZOLIMSKIE 65/79
(ulica) (numer)
022 377 40 00 022 377 45 00
(telefon) (fax)
INVESTOR@MEDIATEL.PL WWW.MEDIATEL.PL
(e-mail) (www)
526-03-02-640 012512021
(NIP) (REGON)
MOK AUDYT MICHAŁ OKONIEWSKI
(podmiot uprawniony do badania)
d2ldza3

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-13 Mirosław Janisiewicz Marek Nowakowski Zbigniew Kazimierczak Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-13 Marzena Siemińska Kierownik Zespołu Księgowego

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2ldza3

Podziel się opinią

Share
d2ldza3
d2ldza3