Trwa ładowanie...
d1odsjk
espi

MENNICA - Decyzja dotycząca wierzytelności i zobowiązania podatkowego spółki zależnej od Emitenta ...

MENNICA - Decyzja dotycząca wierzytelności i zobowiązania podatkowego spółki zależnej od Emitenta (108/2014)
Share
d1odsjk

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 108 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-18 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MENNICA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Decyzja dotycząca wierzytelności i zobowiązania podatkowego spółki zależnej od Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mennicy Polskiej S.A. ("Emitent"), na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2014 z dnia 26 marca 2014r. oraz raportu bieżącego nr 12/2014 z dnia 9 kwietnia 2014r. powziął informację, że spółka zależna od Emitenta, Mennica-Metale Szlachetne S.A. (MMS) w dniu 17 listopada 2014 roku, otrzymała decyzję z dnia 12 listopada 2014 roku, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, w związku ze złożonym przez MMS odwołaniem z dnia 8 kwietnia 2014r. od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie z dnia 26 marca 2014r. nr UKS1491/W4P1/42/65/12/198/025, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie utrzymał zaskarżoną decyzję organu pierwszej instancji w mocy. Decyzją tą Dyrektor Urzędu
Kontroli Skarbowej w Warszawie określił w podatku od towarów i usług za październik 2012 r. wysokość zobowiązania podatkowego w kwocie 1.211.104 zł oraz odmówił MMS wnioskowanego zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za miesiąc październik 2012 r. w kwocie 45.934.124 zł. Emitent podtrzymuje stanowisko, że MMS w sposób prawidłowy i rzetelny prowadzi wszelkie rozliczenia w podatku VAT, w tym w szczególności za okres będący przedmiotem decyzji. Na podstawie informacji posiadanych przez Emitenta MMS planuje odwołać się od przedmiotowej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o czym Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym. Mennica-Metale Szlachetne S.A. jest Spółką w 100% zależną Mennicy Polskiej S.A. Wartość podatku VAT będącego przedmiotem decyzji przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MENNICA POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
MENNICA Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-851 Warszawa,
(kod pocztowy) (miejscowość)
Waliców 11
(ulica) (numer)
022 656 40 00 022 620 52 22
(telefon) (fax)
mennica@mennica.com.pl www.mennica.com.pl
(e-mail) (www)
527-00-23-255 010635937
(NIP) (REGON)
d1odsjk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Grzegorz Zambrzycki Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
2014-11-18 Katarzyna Iwuć Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1odsjk

Podziel się opinią

Share
d1odsjk
d1odsjk