Trwa ładowanie...
dyl3qfr
dyl3qfr
espi

MENNICA - Zawarcie znaczącej umowy (76/2014)

MENNICA - Zawarcie znaczącej umowy (76/2014)
Share
dyl3qfr

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 76 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-22 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MENNICA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ( ?Spółka? lub ?Emitent?) zawiadamia, że w dniu 21 lipca 2014 roku w wykonaniu Umowy Kredytu o którym Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 72/2014 z dnia 8 lipca 2014 roku oraz w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Umowy Kredytu, Spółka zawarła z DNB Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (? DNB SA?) umowę zastawu rejestrowego na wierzytelności pieniężnej (?Umowa zastawu?). Przedmiotem Umowy Zastawu jest ustanowienie przez Spółkę na rzecz DNB S.A. zastawu rejestrowego na wierzytelności pieniężnej w postaci środków pieniężnych gromadzonych na rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnym prowadzonym na rzecz Spółki przez Dom Maklerski mBanku S.A. (?Zastawiona Wierzytelność?) do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 255.000.000,00 PLN. Na dzień ustanowienia zastawu wartość obciążonej wierzytelności wynosiła 4.721.467,88 PLN. Spółka zobowiązała się w okresie trwania Umowy Zastawu podejmować wszelkie niezbędne lub
pożądane działania w celu zachowania w mocy Zastawionej Wierzytelności oraz nie dokonać zbycia lub obciążenia Zastawionej Wierzytelności, ani nie dokonać wypowiedzenia Zastawionej Wierzytelności. Zaspokojenie wierzytelności DNB S.A. z Zastawionej Wierzytelności może nastąpić według wyboru DNB S.A.: - według przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym lub - poprzez przejęcie przedmiotu zastawu na własność DNB S.A. lub - poprzez sprzedaż przedmiotu zastawu w drodze przetargu publicznego, który przeprowadzi notariusz lub komornik. Zastaw ustanowiony na Zastawionej Wierzytelności wygasa z chwilą wygaśnięcia wierzytelności DNB S.A. wynikających z Umowy kredytu. Pomiędzy Emitentem, osobami nim zarządzającymi lub nadzorującymi, a DNB S.A. i osobami zarządzającymi DNB S.A. nie istnieją powiązania. Kryterium uznania Umowy Zastawu za znaczącą: Wartość przedmiotu umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MENNICA POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
MENNICA Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-851 Warszawa,
(kod pocztowy) (miejscowość)
Waliców 11
(ulica) (numer)
022 656 40 00 022 620 52 22
(telefon) (fax)
mennica@mennica.com.pl www.mennica.com.pl
(e-mail) (www)
527-00-23-255 010635937
(NIP) (REGON)
dyl3qfr

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-22 Katarzyna Iwuć Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych
2014-07-22 Małgorzata Lis-Wąsowska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyl3qfr

Podziel się opinią

Share
dyl3qfr
dyl3qfr