Trwa ładowanie...
d41oakz

MILKPOL - Raport miesięczny Milkpol SA za styczeń 2015 roku (3/2015) - EBI

MILKPOL - Raport miesięczny Milkpol SA za styczeń 2015 roku (3/2015)

Share
d41oakz

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 3 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport miesięczny Milkpol SA za styczeń 2015 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ?Milkpol? SA z siedzibą w Czarnocinie (?Spółka?) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc styczeń 2015 roku. I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych ?Milkpol? SA: W styczniu 2015 roku wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych ?Milkpol? SA: (1) cena skupu surowca mleczarskiego, wykorzystywanego w produkcji realizowanej przez ?Milkpol? SA, w styczniu 2015 roku zmalała, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2014, o 31,0%, przy czym ilość skupowanego mleka surowego w stosunku do ilości skupionej w analogicznym okresie roku 2014 zmalała o 12,1%; (2) wartość przychodów Spółki ze sprzedaży w styczniu 2015 roku, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2014, zmalała
o 23,5%. Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki. II. Zestawienie istotnych wydarzeń korporacyjnych dotyczących Spółki, mających miejsce w miesiącu sprawozdawczym: W styczniu 2015 roku nie wystąpiły istotne wydarzenia korporacyjne dotyczące Spółki. III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem: W okresie sprawozdawczym (tj. w styczniu 2015 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, dwa raporty EBI: (1) raport bieżący EBI Nr 1/2015 z dnia 14 stycznia 2015 roku, Daty przekazywania raportów okresowych Milkpol SA w 2015 roku, (2) raport bieżący EBI Nr 2/2015 z dnia 14 stycznia 2015 roku, Raport miesięczny Milkpol SA za grudzień 2014 roku. W okresie sprawozdawczym (tj. w styczniu 2015 roku) Spółka nie opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, żadnego
raportu ESPI. Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.milkpol.com.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl. IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem: W styczniu 2015 roku nie były realizowane plany wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji Spółki. V. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego: W dniu 16 lutego 2015 roku przypada data publikacji raportu okresowego EBI Spółki ? jednostkowego raportu kwartalnego Milkpol SA za czwarty kwartał 2014 roku (wraz z
danymi porównywalnymi), przedstawiającego również dane finansowe narastająco, za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku (wraz z danymi porównywalnymi). Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca lutego 2015 roku miały mieć miejsce wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów. Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku ? ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41oakz

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Aleksandra Świerczyńska Prezes Zarządu
Magdalena Gałwa Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41oakz

Podziel się opinią

Share
d41oakz
d41oakz