Trwa ładowanie...
d4fv4ja
d4fv4ja

'Minutes': Część RPP oczekuje spowolnienia, a część - przyspieszenia wzrostu PKB

Warszawa, 21.04.2016 (ISBnews) - Podczas kwietniowego posiedzenia część członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) obawiała się, że dynamika PKB w I kw. br. mogła być nieznacznie niższa niż w poprzednim kwartale, natomiast niektórzy członkowie Rady byli zdania, że dynamika PKB może nawet wzrosnąć w następnych kwartałach, wynika z "minutes" tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).
Share
d4fv4ja

"Część członków Rady oceniła, że napływające dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej sygnalizują, że dynamika PKB w I kw. br. mogła być nieznacznie niższa niż w poprzednim kwartale, choć nadal pozostała relatywnie wysoka. Wskazywano, że wzrost aktywności jest w dalszym ciągu kreowany głównie przez popyt krajowy. Wzrostowi popytu konsumpcyjnego sprzyja wzrost zatrudnienia oraz poprawa nastrojów gospodarstw domowych. Popyt inwestycyjny jest natomiast wspierany przez dobrą sytuację finansową firm, wysokie wykorzystanie ich zdolności produkcyjnych oraz relatywnie korzystne perspektywy popytu" - czytamy w "minutes".

Niektórzy członkowie RPP podkreślali, że mimo osłabienia popytu zagranicznego Polska osiąga nadwyżkę w handlu towarami, czemu sprzyja wysoka - pomimo pewnej aprecjacji złotego w ostatnim okresie - konkurencyjność cenowa polskiego eksportu. Inni członkowie Rady podkreślali jednak, że występowanie nadwyżki w handlu wynika po części ze spadku cen surowców na rynkach światowych. Zwracano uwagę, że utrzymującej się dobrej koniunkturze w gospodarce realnej towarzyszy stabilny wzrost akcji kredytowej, w tym pewne przyspieszenie wzrostu kredytów dla przedsiębiorstw, podał bank centralny.

"Omawiając perspektywy koniunktury gospodarczej w Polsce członkowie Rady oceniali, że w kolejnych kwartałach prawdopodobnie utrzyma się stabilny i relatywnie szybki wzrost gospodarczy. Niektórzy członkowie Rady byli zdania, że dynamika PKB może nawet wzrosnąć. Wskazywano, że czynnikiem wspierającym wzrost popytu konsumpcyjnego będzie dalsze zwiększanie się dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych wynikające zarówno z postępującego wzrostu zatrudnienia i płac nominalnych jak również uruchomienia programu Rodzina 500+. Z kolei postępujący wzrost konsumpcji, poprawiający perspektywy sprzedaży firm, może - w opinii niektórych członków Rady - przyczyniać się do przyspieszenia wzrostu inwestycji przedsiębiorstw" - czytamy dalej w dokumencie.

d4fv4ja

Niektórzy członkowie RPP wskazywali jednak, że skłonność firm do inwestowania może być ograniczana przez utrzymującą się podwyższoną niepewność co do perspektyw koniunktury i uwarunkowań działalności firm. Niektórzy członkowie Rady oceniali, że utrzymujący się stabilny wzrost gospodarczy oraz postępująca poprawa sytuacji na rynku pracy będą prowadziły do stopniowego domykania się luki popytowej i zbliżania się obserwowanej stopy bezrobocia do stopy równowagi, tzw. stopy NAWRU, co powinno przyczyniać się do wzrostu krajowej presji popytowej, podał też NBP.

Według skorygowanych ostatnio danych, wzrost gospodarczy w Polsce (niewyrównany sezonowo) wyniósł w poszczególnych kwartałach 2015 r. odpowiednio: 3,6% r/r w I kw., 3,1% r/r w II kw., 3,4% r/r w III kw. i 4,3% r/r w IV kw. W całym 2015 r. wyniósł 3,6% r/r.

(ISBnews)

d4fv4ja

Podziel się opinią

Share
d4fv4ja
d4fv4ja