Trwa ładowanie...
d365g13
d365g13
espi

MIRACULUM S.A. - Raport kwartalny Q 4/2010

MIRACULUM S.A. - Raport kwartalny Q 4/2010
Share
d365g13
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
Przychody ze sprzedaży 33 629 15 247 8 398 3 513
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 444 -55 019 2 358 -12 675
Zysk (strata) brutto 3 042 -70 216 760 -16 177
Zysk (strata) netto 5 783 -69 534 1 444 -16 019
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -12 177 -1 597 -3 041 -368
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 11 440 3 020 2 857 696
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 850 -4 466 212 -1 029
Przepływy pieniężne netto, razem 113 -3 043 28 -701
Aktywa razem 78 444 88 827 19 808 21 622
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 54 307 79 591 13 713 19 374
Zobowiązania długoterminowe 848 10 450 214 2 544
Zobowiązania krótkoterminowe 52 521 57 399 13 262 13 972
Kapitał własny 24 137 9 236 6 095 2 248
Kapitał zakładowy 54 690 45 235 13 810 11 011
Liczba akcji (w szt.) 54 690 414 45 234 949 54 690 414 45 234 949
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,11 -1,54 0,03 -0,35
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,44 0,20 0,11 0,05
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Do przeliczenia na EURO wybranych danych finansowychprzyjęto zasadyśredniego kursu walut zgodnie z§ 85 ust 2Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.02.2009r. Zastosowanonastępujące kursy przeliczenia EURO: 2010; 2009dla wartości wynikowych4,0044 PLN (4 kwartały 2010); 4,3406 PLN (4 kwartały 2009) dla wartościbilansowych 3,9603 PLN (31.12.2010r.); 4,1082 PLN (31.12.2009r.).Wybranedane finansowe (IX-XV, XVII) zaprezentowane są na 31.12.2010r. oraz na31.12.2009r.
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
RaportkwzaIVkw_2010.pdf Raport za IV kw 2010r

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 4 / 2010
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-10-01 do 2010-12-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2011-02-25
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
(pełna nazwa emitenta)
MIRACULUM S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
30-348 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
prof. Michała Bobrzyńskiego 14
(ulica) (numer)
12-376-83-05 12-376-84-03
(telefon) (fax)
inwestor@miraculum.pl www.miraculum.pl
(e-mail) (www)
726 23 92 016 472905994
(NIP) (REGON)
d365g13

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Monika Nowakowska Prezes Zarządu
2011-02-25 Paweł Gilarski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d365g13

Podziel się opinią

Share
d365g13
d365g13