Trwa ładowanie...
d1ras5r
espi

MIRBUD S.A. - Zawarcie umowy poręczenia za spółkę zależną Emitenta. (12/2012)

MIRBUD S.A. - Zawarcie umowy poręczenia za spółkę zależną Emitenta. (12/2012)
Share
d1ras5r

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIRBUD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy poręczenia za spółkę zależną Emitenta. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MIRBUD S.A. ("Emitent"), działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 22 maja 2012 roku Emitent zawarł umowę poręczenia (dalej: "Umowa") z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Bank"), w której Emitent zobowiązał się wobec Banku wykonać zobowiązania JHM DEVELOPMENT S.A. z/s w Skierniewicach (dalej: "Spółka") wynikające z Umowy Kredytowej z dnia 22 maja 2012 roku zawartej pomiędzy Bankiem a Spółką (dalej: "Umowa Kredytowa") na wypadek, gdyby Spółka nie wykonała zobowiązań wynikających z Umowy Kredytowej. W Umowie Kredytowej Bank zobowiązał się udzielić Spółce kredytu do maksymalnej kwoty równej 19.200.000 (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście tysięcy) złotych. Poręcznie wygaśnie w dniu
całkowitej spłaty Kredytu, jednakże nie później niż w dniu 30 czerwca 2017 roku. Poręcznie zostało udzielone do kwoty 28.800.000 (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset tysięcy) złotych. JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach jest spółką zależną od Emitenta. Podstawą obowiązku przekazania raportu bieżącego o zawartej Umowie jest fakt, iż wartość poręczenia przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MIRBUD S.A. BUDOWNICTWO
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
96-100 Skierniewice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Unii Europejskiej 18
(ulica) (numer)
46/833-97-32 46/833-98-28
(telefon) (fax)
sekretariat@mirbud.com.pl www.mirbud.com.pl
(e-mail) (www)
8361702207 750772302
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-23 Halina Mirgos Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ras5r

Podziel się opinią

Share
d1ras5r
d1ras5r