Trwa ładowanie...
d2390po

MIT - Zmiany w składzie Zarządu Emitenta (9/2015)

MIT - Zmiany w składzie Zarządu Emitenta (9/2015)

Share
d2390po
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-04
Skrócona nazwa emitenta
MIT
Temat
Zmiany w składzie Zarządu Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. (dalej "Spółka", ?Emitent?) niniejszym informuje, że w dniu wczorajszym Pan Leszek Kułak złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu MIT Mobile Internet Technology S.A. z dniem 3 marca 2015 roku. Jednocześnie w dniu 3 marca 2015 roku Rada Nadzorcza MIT Mobile Internet Technology S.A. podjęła uchwałę o oddelegowaniu Pani Marty Szymańskiej ? członka Rady Nadzorczej Emitenta do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Informacje dotyczące Pani Marty Szymańskiej zostały przedstawione w raporcie bieżącym Emitenta nr 6/2015 z dnia 5 lutego 2015 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 21 i pkt 22 ) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.),

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIT Mobile Internet Technology SA
(pełna nazwa emitenta)
MIT Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-124 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jana Pawła II 12
(ulica) (numer)
22 483 11 00 22 483 11 01
(telefon) (fax)
mit@mitsa.pl www.mitsa.pl
(e-mail) (www)
526-021-09-84 011525843
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-04 Marta Szymańska Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2390po

Podziel się opinią

Share
d2390po
d2390po