Trwa ładowanie...
d3ohqoz
d3ohqoz
espi

MNI - Nabycie akcji własnych (107/2012)

MNI - Nabycie akcji własnych (107/2012)
Share
d3ohqoz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 107 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MNI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MNI SA z siedzibą w Warszawie (Spółka, MNI) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 czerwca 2012 roku Spółka nabyła na własny rachunek 30.000 sztuk akcji MNI. Akcje zostały nabyte w ramach realizacji Programu skupu akcji własnych MNI, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 62/2011 z dnia 22 września 2011 roku, w celu finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku i tym samym konsolidacji rynku oraz innych celach według uznania Zarządu Spółki, po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej Spółki, na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 września 2011 r. W dniu 12 czerwca 2012 r. MNI S.A. nabyła 30.000 sztuk akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 0,030% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dających 0,030% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 1,8928 zł. Przed dokonaniem powyżej wspomnianych transakcji MNI posiadała 4.340.032 akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł
każda, stanowiących 4,386% kapitału zakładowego Spółki i dających 4,385% głosów na Walnym Zgromadzeniu . MNI posiada obecnie 4.370.032 akcji Spółki, stanowiących 4,417% kapitału zakładowego Spółki i dających 4,415% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu spółka zależna MNI Telecom S.A. posiada 4.233.669 akcji MNI, stanowiących 4,279% kapitału zakładowego Spółki i dających 4,278% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MNI SA
(pełna nazwa emitenta)
MNI Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-503 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Żurawia 8
(ulica) (numer)
583 37 21 627 09 14
(telefon) (fax)
sekretariat@mni.pl www.mni.pl
(e-mail) (www)
722-00-03-300 450085143
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-13 Andrzej Piechocki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ohqoz

Podziel się opinią

Share
d3ohqoz
d3ohqoz