Trwa ładowanie...
d1tqmc2
espi

MOSTALEXP - Zawarcie ugody z Hydrobudowa Polska S.A. (13/2012)

MOSTALEXP - Zawarcie ugody z Hydrobudowa Polska S.A. (13/2012)
Share
d1tqmc2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOSTALEXP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie ugody z Hydrobudowa Polska S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (dalej: "Spółka" ) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 13 marca 2012 roku Spółka powzięła informację, że w dniu 12 marca 2012 r. uprawomocniło się postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia ugody zawartej w postępowaniu mediacyjnym przeprowadzonym w sprawie zawisłej przed Sądem Okręgowym w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy pod sygn. akt IX GC 303/11 pomiędzy "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. a pozwanym Hydrobudowa Polska S.A. z siedzibą w Wysogotowie wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000017342 o zasądzenie kwoty w wysokości 6.827.844,87 zł. wraz z ustawowymi odsetkami. Stanowisko Spółki w przedmiocie zawarcia ww. ugody zostało oparte na wnioskach dwóch niezależnych opinii Kancelarii Prawnych,które jednoznacznie wskazały na ryzyko procesowe dochodzonych roszczeń w sporze sądowym z powództwa "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. W zawartej
ugodzie strony oświadczyły, że: "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. zrzeka się roszczenia objętego pozwem z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie o sygn. akt IX GC 303/11/7 przeciwko Hydrobudowa Polska S.A. o zapłatę kwoty 6.827.844,87 zł. (słownie: sześć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote 87/100) wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami sądowymi. Hydrobudowa Polska S.A. zrzeka się wskazanego w wezwaniu do zapłaty z dnia 27 października 2011 r. roszczenia przysługującego jej wobec Spółki z tytułu zwrotu kwot zatrzymanych jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy i kaucji gwarancyjnej związanej z realizacją inwestycji, w kwocie 1.603.471,29 zł. (słownie: jeden milion sześćset trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden złotych i 29/100). Zawarcie niniejszej ugody i cofnięcie pozwu wyczerpują wszelkie roszczenia i pretensje stron objęte w toczącym się pomiędzy stronami postępowaniu sądowym. Wartość należności Emitenta, których dotyczy zawarta ugoda przekracza 10 procent wartości
kapitałów własnych "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A., które na dzień 10 listopada 2011 r. wynosiły 60 449 tys. zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOSTOSTAL-EXPORT SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALEXP Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-691 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Obrzeżna 5
(ulica) (numer)
(22) 329 13 89 (22) 329 13 00
(telefon) (fax)
biuro@mostostal-export.com.pl www.mostostal-export.com.pl
(e-mail) (www)
526-020-39-61 006473751
(NIP) (REGON)
d1tqmc2

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-13 Agnieszka Jankowska Członek Zarządu
2012-03-13 Dariusz Leszek Demidziuk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tqmc2

Podziel się opinią

Share
d1tqmc2
d1tqmc2