Trwa ładowanie...
dhlvw4t

Na majowym posiedzeniu RPP odrzuciła wniosek o obniżkę o 50 pb - minutes (opis)

23.05. Warszawa (PAP) - W maju RPP odrzuciła wniosek o obniżkę stóp o 50 pb i przyjęła wniosek o obniżkę o 25 pb, przy czym wg części członków Rady poziomu stóp nie powinno się...

dhlvw4t
dhlvw4t

23.05. Warszawa (PAP) - W maju RPP odrzuciła wniosek o obniżkę stóp o 50 pb i przyjęła wniosek o obniżkę o 25 pb, przy czym wg części członków Rady poziomu stóp nie powinno się zmieniać - wynika z zapisu dyskusji z 8 maja. Zdaniem części Rady w kolejnych miesiącach zasadne mogą być dalsze obniżki stóp, jeśli wzrośnie prawdopodobieństwo utrzymania się CPI poniżej celu w średnim okresie.

"Odnosząc się do przyszłych decyzji, część członków Rady była zdania, że w nadchodzących miesiącach uzasadnione może być ponowne obniżenie stóp procentowych, jeśli wzrośnie prawdopodobieństwo utrzymania się inflacji poniżej celu NBP w średnim okresie" - napisano w dokumencie.

"Zdaniem niektórych członków Rady, ocena zasadności ewentualnego obniżenia stóp procentowych powinna uwzględniać wyniki kolejnej projekcji inflacji" - dodano.

Z dokumentu wynika, że na posiedzeniu złożono wniosek o obniżenie stóp procentowych o 0,50 pkt. proc., ale nie został on przyjęty. Z kolei przyjęto wniosek o obniżkę o 25 pb. Część członków RPP była za utrzymaniem stóp procentowych na niezmienionym poziomie.

dhlvw4t

"Na posiedzeniu złożono wniosek o obniżenie podstawowych stóp procentowych NBP o 0,50 pkt. proc. Wniosek nie został przyjęty. Złożono również wniosek o obniżenie podstawowych stóp procentowych NBP o 0,25 pkt. proc. Wniosek został przyjęty. Rada postanowiła obniżyć podstawowe stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. do poziomu: stopa referencyjna 3,00 proc., stopa lombardowa 4,50 proc., stopa depozytowa 1,50 proc., stopa redyskonta weksli 3,25 proc." - napisano w dokumencie.

"Dyskutując na temat stóp procentowych NBP, większość członków Rady uznała, że powinny one zostać obniżone na bieżącym posiedzeniu. Członkowie ci różnili się jednak w ocenie skali obniżenia stóp procentowych NBP. Inni członkowie Rady oceniali natomiast, że stopy procentowe powinny być utrzymane na niezmienionym poziomie" - dodano.

MAJOWA DYSKUSJA O STOPACH NBP

Jak wynika z minutes, większość członków Rady w maju była zdania, że uzasadniona jest korekta cyklu łagodzenia polityki pieniężnej, ponieważ napływające dane wskazują na brak wyraźnych sygnałów poprawy koniunktury w gospodarce Polski i jej otoczeniu, a spadek inflacji jest silniejszy od oczekiwanego w projekcji, co stwarza ryzyko utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie. Ponadto - mimo dotychczasowego obniżenia stóp - szybszy od prognoz spadek inflacji i oczekiwań inflacyjnych przełożył się na wzrost realnych stóp procentowych.

dhlvw4t

"Równocześnie część członków Rady wskazywała, że - w warunkach wysokiej płynności na światowych rynkach - relatywnie wysoki dysparytet stóp procentowych wobec gospodarek rozwiniętych może nadmiernie nasilać napływ kapitału portfelowego do Polski. Zdaniem niektórych członków Rady dostosowanie stóp procentowych NBP powinno nastąpić jak najszybciej, co przemawia za większą skalą ich obniżenia na bieżącym posiedzeniu" - napisano w dokumencie.

Inni członkowie Rady uważali jednak, że ze względu na oczekiwane przyspieszenie tempa wzrostu PKB w kolejnych kwartałach, a także czynniki ryzyka mogące oddziaływać w kierunku wyższej inflacji, stopy procentowe NBP nie powinny być obniżone na bieżącym posiedzeniu, a zdaniem niektórych z tych członków Rady cykl łagodzenia polityki pieniężnej powinien być zakończony.

"W ich opinii, stopy procentowe NBP znajdują się już obecnie na historycznie niskim poziomie i ich dalsze obniżanie nie przełożyłoby się na istotne wsparcie popytu w gospodarce, jako że źródłem obecnego spowolnienia są głównie słabe nastroje podmiotów gospodarczych oraz niska dynamika popytu zewnętrznego. Ponadto, zdaniem niektórych członków Rady, dalsze obniżanie stóp procentowych mogłoby negatywnie wpłynąć na natężenie restrukturyzacji przedsiębiorstw w polskiej gospodarce, od którego zależy jej wzrost w dłuższej perspektywie. Może ono także stwarzać bodźce do podejmowania nadmiernie ryzykownych projektów inwestycyjnych" - napisano w minutes.

dhlvw4t

OBNIŻKA STÓP EBC

Na majowym posiedzeniu - odnosząc się do polityki pieniężnej głównych banków centralnych - zwrócono uwagę na obniżenie stóp procentowych dokonane w maju przez Europejski Bank Centralny, które zwiększyło dysparytet stóp procentowych w Polsce wobec strefy euro.

"Członkowie Rady podkreślali, że silnie ekspansywna polityka pieniężna prowadzona przez główne banki centralne może nadal przyczyniać się do nasilenia napływu kapitału portfelowego do gospodarek wschodzących, w tym do Polski. W efekcie działania te wpływają na wzrost cen obligacji skarbowych, jednak w dalszej perspektywie mogą prowadzić do wzrostu zmienności tych cen, szczególnie w warunkach nagłych zmian awersji do ryzyka na rynkach światowych" - napisano w minutes.

dhlvw4t

INFLACJA

W dokumencie zaznaczono, że odnosząc się do procesów inflacyjnych większość członków Rady podkreślała dalsze obniżenie się wskaźnika inflacji CPI, który od lutego 2013 r. kształtuje się poniżej dolnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP - tym samym wskaźnik CPI znalazł się poniżej poziomu przewidywanego w marcowej projekcji.

"Wskazywano przy tym na dalsze obniżenie się inflacji bazowej, co potwierdza ograniczoną presję popytową w gospodarce. Jednocześnie wskazywano, że do obniżenia się inflacji w ostatnich miesiącach w istotnej mierze przyczynił się spadek dynamiki cen żywności i energii" - napisano.

dhlvw4t

Oceniając perspektywy inflacji większość członków Rady była zdania, że inflacja CPI w kolejnych kwartałach prawdopodobnie pozostanie niższa od poziomu oczekiwanego w marcowej projekcji, co - wraz z niepewnością dotyczącą tempa ożywienia gospodarczego w Polsce - zwiększa ryzyko utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie.

"Niższej inflacji będzie także sprzyjać spadek cen surowców na rynkach światowych obserwowany w ostatnim okresie. Brak ryzyka wyraźnego przyspieszenia inflacji sygnalizują także niskie oczekiwania inflacyjne podmiotów gospodarczych" - napisano w minutes.

Część członków Rady zwróciła jednak uwagę, że wobec oczekiwanego ożywienia w gospodarce światowej w II połowie tego roku, w horyzoncie roku dynamika cen surowców na rynkach światowych może ponownie wzrosnąć.

dhlvw4t

"Członkowie ci wskazywali również na brak uwzględnienia w projekcji marcowej wpływu utrzymania podwyższonej stawki VAT w 2014 r. na kształtowanie się inflacji w przyszłym roku. Inni członkowie Rady zwracali jednak uwagę, że nawet uwzględniając brak obniżki stawek VAT inflacja powinna utrzymać się poniżej poziomu oczekiwanego w marcowej projekcji" - czytamy w dokumencie NBP.

PERSPEKTYWY DLA PKB

Zgodnie z minutes oceniając perspektywy aktywności gospodarczej w Polsce część członków Rady uznała, że w ostatnim okresie wzrosła niepewność dotycząca oczekiwanego tempa i momentu ożywienia gospodarczego.

"Wynika to w szczególności z pogorszenia perspektyw wzrostu gospodarczego za granicą, co może przełożyć się na zmniejszenie wkładu eksportu netto do wzrostu PKB, będącego w poprzednich kwartałach głównym popytowym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Ponadto część członków Rady podkreślała brak sygnałów wskazujących na możliwość istotnego wzrostu popytu krajowego w nadchodzących kwartałach" - napisano.

"Część członków Rady zwracała także uwagę, że - wobec wyższego od planowanego deficytu sektora finansów publicznych w relacji do PKB w 2012 r. i prawdopodobnego utrzymania przez UE procedury nadmiernego deficytu wobec Polski - w najbliższych latach należy oczekiwać kontynuacji zacieśnienia fiskalnego, co będzie nadal ograniczało dynamikę popytu. W kierunku niższej aktywności gospodarczej będzie nadal oddziaływać również przejściowe zmniejszenie inwestycji współfinansowanych z funduszy unijnych" - dodano.

"Inni członkowie Rady byli jednak zdania, że prognozowana poprawa koniunktury w Niemczech w II połowie br. powinna przełożyć się na ożywienie w polskim sektorze eksportowym. Wskazywano ponadto, że w I kw. 2013 r. wzrosło wykorzystanie mocy wytwórczych w gospodarce, a - zgodnie z dostępnymi prognozami - wzrost PKB nie powinien się już dalej obniżać i w nadchodzących kwartałach należy oczekiwań jego stopniowego przyspieszenia" - głosi dokument.(PAP)

fdu/ jba/ ana/

dhlvw4t
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dhlvw4t