Trwa ładowanie...
d230w21
d230w21
espi

NFI EMF - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce (33/2012)

NFI EMF - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce (33/2012)
Share
d230w21

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NFI EMF | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący 33/2012 Zarząd spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A. ("Spółka"), na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 185, poz. 1439) (dalej "Ustawa o Ofercie"), informuje, że w dniu 12 czerwca 2012 r. otrzymał zawiadomienie od Penta Investments Limited ("Penta") oraz Eastbridge Sarl ("Eastbridge" a łącznie z Penta "Podmioty Działające w Porozumieniu") o zwiększeniu przez Podmioty Działające w Porozumieniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Podmioty Działające w Porozumieniu posiadają prawa do wykonywania głosu z 79.871.902 akcji Spółki, stanowiących 75,58% ogólnej liczby akcji w Spółce oraz 75,58% ogólnej liczby głosów w Spółce. Do osiągnięcia 75,58% ogólnej liczby głosów w Spółce przez Podmioty Działające w Porozumieniu doszło w wyniku: (a) nabycia w dniu 30 maja 2012
r. przez Empik Centrum Investments Sarl, podmiot zależny od Eastbridge, od spółek Labrosse Limited oraz Leton West Enterprises Limited łącznie 820.905 akcji Spółki, co stanowi 0,78% ogólnej liczby akcji Spółki oraz 0,78% ogólnej liczby głosów w Spółce; oraz (b) zadeklarowania przez Xandora w dniu 6 czerwca 2012 r. zamiaru wykonywania prawa głosu z nieodwołalnego pełnomocnictwa do wykonywania praw głosu z łącznie 820.904 akcji uprawniających do 820.904 głosów w Spółce, co stanowi 0,78% ogólnej liczby akcji w Spółce oraz 0,78% ogólnej liczby głosów w Spółce, udzielonych przez spółki Labrosse Limited oraz Leton West Enterprises Limited. Przed zaistnieniem zdarzeń określonych w punktach (a) i (b) powyżej Podmioty Działające w Porozumieniu, wraz z ich podmiotami zależnymi oraz dominującymi, uprawnione były łącznie do wykonywania prawa głosu z 78.230.093 akcji Spółki, co stanowiło 74,03% ogólnej liczby akcji Spółki oraz ogólnej liczby głosów w Spółce z uwzględnieniem rozwodnienia będącego wynikiem rejestracji
przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych akcji Spółki objętych w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych. Maciej Szymański Prezes Zarządu | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A.
(pełna nazwa emitenta)
NFI EMF Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-017 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marszałkowska 104/122
(ulica) (numer)
022 461 08 05 022 461 08 01
(telefon) (fax)
info@emf.pl www.emf-group.eu
(e-mail) (www)
5261032243 011120129
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-13 Maciej Szymański Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d230w21

Podziel się opinią

Share
d230w21
d230w21