Trwa ładowanie...
d2ok12x

NOVAVIS S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Nov ...

NOVAVIS S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Novavis S.A. (4/2015)

Share
d2ok12x

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | NOVAVIS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zwiększeniu liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Novavis S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Novavis S.A. ("Spółka") informuje, iż dnia 4 maja 2015 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w Londynie (Wielka Brytania) w dniu 14 kwietnia 2015 roku na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W dniu 11 marca 2015 roku Zarząd Spółki Novavis S.A. podjął Uchwałę w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Podwyższony został kapitał zakładowy Spółki z kwoty 275.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 481.250 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), to jest o kwotę 206.250 zł (słownie: dwieście sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego, nastąpiło poprzez emisję, obejmującą 2.062.500 (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł
(słownie: dziesięć groszy) za każdą akcję, określając cenę emisyjną 1 (słownie: jednej) akcji serii D na kwotę 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja. W dniu 7 kwietnia 2015 roku Zarząd Spółki powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 3 kwietnia 2015 roku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wskazaną powyżej. Z przekazanej informacji wynika, że w dniu 11 marca 2015 roku firma Marshall Nordic Limited, na podstawie umowy objęcia akcji, objęła łącznie 1 762 500 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii D za cenę 1 762 500,00 zł (jeden milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych). Marshall Nordic Limited to podmiot, w którym Pan Marek Stachura ? Przewodniczący Rady Nadzorczej Novavis S.A. pełni rolę Dyrektora Zarządzającego. Marshall Nordic Limited jest więc podmiotem powiązanym z osobą mającą dostęp do informacji poufnej. Przed objęciem akcji w
podwyższonym kapitale zakładowym firma Marshall Nordic Limited posiadała 1 314 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C (notowanych na NewConnect), co stanowiło 47,78% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 47,78% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Po objęciu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym firma Marshall Nordic Limited posiada 1 314 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C (notowanych na NewConnect) oraz 1 762 500 akcji imiennych serii D, co w sumie wynosi 3 076 500 sztuk akcji stanowiących 63,93% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 63,93% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ok12x

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ok12x

Podziel się opinią

Share
d2ok12x
d2ok12x