Trwa ładowanie...
dflfe7f
rząd
09-11-2010 15:58

Obradowała Rada Ministrów (komunikat)

...

dflfe7f

09.11. Warszawa - CIR informuje:

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd skierował wniosek do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii.

Rada Ministrów przyjęła:

- projekt ustawy o systemie informacji oświatowej;

dflfe7f

- projekt poprawki do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze (druk nr 2113).

Wydała rozporządzenia:

- w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011;

- w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Zajęła stanowisko do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk nr 3173).

dflfe7f

Rada Ministrów zapoznała się z informacją dotyczącą projektu ustawy o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Rząd przyjął założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym.


Rada Ministrów skierowała wniosek do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, przedłożony przez ministra obrony narodowej.

dflfe7f

Wniosek dotyczy przedłużenia okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej ALTHEA w Bośni i Hercegowinie oraz Kosowie i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii. Chodzi o to, aby polscy żołnierze, na mocy decyzji prezydenta, pozostali poza granicami państwa do 18 listopada 2011 r. (przedłużenie dotyczy okresu od 21 listopada 2010 r. do 18 listopada 2011 r.).

Należy zaznaczyć, że od 22 listopada 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. PKW będzie liczyć do 250 żołnierzy i pracowników wojska. Większość zadań wojskowych operacji ALTHEA została przekazana do wykonywania władzom tego państwa. Unia Europejska zamierza stopniowo przekształcić tę operację w misję szkoleniowo-doradczą. W konsekwencji od listopada br. wycofywane będą siły manewrowe, w tym kompania Sił Zbrojnych RP.

Stosowanie do planów UE, od 1 grudnia 2010 r. zmieni się struktura organizacyjna Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Zmniejszy się również jego liczebność. W Bośni i Hercegowinie pozostanie 50 żołnierzy i pracowników wojska.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o systemie informacji oświatowej, przedłożony przez ministra edukacji narodowej.

dflfe7f

System Informacji Oświatowej (SIO) wymaga zmiany, bo w sposób niewystarczający wspomaga proces zarządzania oświatą. Postęp techniczny w dziedzinie gromadzenia danych w systemach teleinformatycznych, jaki nastąpił od czasu wprowadzenia SIO, spowodował, że obecne rozwiązania dotyczące organizacji i zasad jego działania stały się nieefektywne.

SIO funkcjonuje od 2005 r. Są w nim gromadzone zbiory danych o szkołach i placówkach oświatowych, uczniach, słuchaczach, wychowankach i absolwentach. Obejmuje też dane o nauczycielach wychowawcach i innych pracownikach, a także dotyczące spełniania obowiązku nauki. Jego zadaniem jest gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych niezbędnych do prowadzenia polityki oświatowej państwa, podnoszenia jakości i upowszechniania edukacji oraz sprawnego finansowania zadań oświatowych. Dane zbierane w SIO stanowią podstawę np. do podziału części oświatowej subwencji ogólnej między jednostki samorządu terytorialnego i kształtowania wynagrodzeń nauczycieli.

Nowe rozwiązania mają zmienić zasady organizacji i działania SIO, aby umożliwić efektywne prowadzenie polityki oświatowej państwa na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym zarządzanie oświatą. Oczekuje się, że zwiększą one efektywność systemu finansowania zadań oświatowych. Dzięki nim będzie można przeanalizować skuteczność wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na finansowanie tych zadań. Przyczynią się także do nadzorowania i koordynowania wykonywania nadzoru pedagogicznego, a także podnoszenia jakości edukacji.

Jedna z głównych zmian w zasadach działania Systemu Informacji Oświatowej ma doprowadzić do powstania rejestru publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych (RSPO), stanowiącego część nowej bazy danych SIO. Po umieszczeniu w RSPO każda z tych instytucji, dzięki współpracy z GUS, będzie niezawodnie identyfikowana w SIO poprzez numer REGON. Zapewni to większą wiarygodność informacji zgromadzonych w systemie.

dflfe7f

Kolejna zmiana będzie polegała na gromadzeniu w bazie SIO jednostkowych danych dotyczących uczniów i nauczycieli, w tym danych osobowych. Dane dotyczące uczniów i nauczycieli podzielono na identyfikacyjne (PESEL, nazwisko, imię) i dziedzinowe (inne dane dotyczące ucznia lub nauczyciela, np. klasa do której uczeń uczęszcza, stopień awansu zawodowego nauczyciela).

Dane identyfikacyjne i dziedzinowe o dzieciach, uczniach, słuchaczach i wychowankach będą gromadzone w bazie danych SIO w postaci odrębnych zbiorów danych o uczniach. Przewidziano też uzupełnienie przez okręgowe komisje egzaminacyjne zbioru danych o uczniach o wyniki egzaminów. Oznacza to stworzenie możliwości dokumentowania kompletnej ścieżki edukacyjnej uczniów. Z kolei dane identyfikacyjne i dziedzinowe o nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych gromadzone będą w formie zbiorów danych o nauczycielach. Zbiór danych ucznia i nauczyciela będzie identyfikowany w bazie danych SIO przez PESEL oraz imię i nazwisko.

Oznacza to odstąpienie od zasady gromadzenia w SIO danych zbiorczych (opisujących działalność szkół i placówek) na rzecz gromadzenia danych jednostkowych, w tym o uczniach i nauczycielach. Taki mechanizm sprawi m.in., że subwencja oświatowa będzie kierowana do jednostek samorządu terytorialnego w precyzyjnie ustalonej wysokości.

Założono także możliwość współpracy Systemu Informacji Oświatowej z systemem PESEL w celu potwierdzania prawidłowości danych identyfikacyjnych uczniów i nauczycieli wprowadzonych do SIO oraz pozyskiwania do lokalnych baz danych (za pośrednictwem bazy danych SIO) określonych danych ze zbioru PESEL. Dane pozyskane z bazy danych SIO oraz ze zbioru PESEL posłużą m.in. do prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania, organizowania sprawdzianów i egzaminów, organizowania obsługi administracyjno-ekonomicznej szkół i placówek oświatowych. Przewidziano również udostępnianie danych zgromadzonych w bazie danych SIO w postaci raportów.

dflfe7f

Zaproponowano, aby ustawa weszła w życie 31 października 2011 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które miałyby obowiązywać w innych terminach.


Rada Ministrów przyjęła projekt poprawki do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze (druk nr 2113), przedłożony przez ministra infrastruktury.

W czerwcu 2009 r. do Sejmu został skierowany projekt nowelizacji ustawy Prawo lotnicze. Podczas prac w podkomisji sejmowej do projektu zgłoszono wiele uwag. Bez ostatecznego rozstrzygnięcia pozostały następujące zagadnienia: opłata lotnicza oraz zasady finansowania Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC); czas pracy w lotnictwie cywilnym; ochrona lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji; przewozy lotnicze.

W związku z tym, w projekcie poprawki do projektu nowelizacji Prawa lotniczego rząd zaproponował następujące uzupełnienia:

Opłata lotnicza oraz zasady finansowania Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Dokonano modyfikacji rozwiązań zwartych w rządowym projekcie ustawy, w szczególności poprzez doprecyzowanie przepisów i zapewnienie zgodności ustawy z konstytucyjnym wymogiem ujęcia w ustawie niezbędnych elementów daniny publicznej. Uzupełniono m.in. regulację o przepisy określające graniczne wysokości stawek opłat lotniczych, których nie będzie mógł przekroczyć minister m.in. transportu przy określaniu ich w rozporządzeniu. W stosunku do pierwotnej propozycji rządowej wysokości stawek opłat zostały obniżone do stanu aktualnego, zwiększonego o m.in. 10 proc. w celu uwzględnienia części stopy inflacji za okres 2003-2010.

Czas pracy w lotnictwie cywilnym.

Z projektu nowelizacji ustawy wyłączono przepisy dotyczące czasu pracy członków załóg w przewozie lotniczym. Zagadnienia te zostaną uregulowane w odrębnym akcie. Pozostawiono natomiast regulacje dotyczące czasu pracy załóg śmigłowców oraz śmigłowców służby ratownictwa medycznego. Przyjęto, że załogi te będą miały 24-godzinny okres nieprzerwanego wypoczynku.

Ochrona lotnictwa cywilnego.

Zmieniono definicję służby ochrony lotniska. Zgodnie z nową definicją - jest to wewnętrzna służba ochrony lub specjalistyczna uzbrojona formacja działająca na podstawie przepisów ustawy o ochronie osób i mienia. Takie rozwiązania mają służyć wypracowaniu przejrzystego systemu ochrony lotnictwa cywilnego, w którym jedna instytucja będzie odpowiedzialna za prowadzenie kontroli lotniczej, bez względu na jej rodzaj (krajowa, wewnętrzna w strefie Schengen, czy kontrola zewnętrzna). Całość obowiązków dotyczących kontroli bezpieczeństwa przejmą zarządzający lotniskami. Zadanie to będzie nadzorowane przez prezesa ULC, współdziałającego ze Strażą Graniczną.

W związku z tym, że zadania związane z kontrolą osób, bagażu ładunków, poczty, zaopatrzenia pokładowego m.in. Będzie wykonywać zarządzający lotniskiem przy pomocy służby ochrony lotniska, możliwe będzie zatrudnianie zewnętrznej firmy ochrony osób i mienia. Obecnie zadania te wykonuje Straż Graniczna i wewnętrzna służba ochrony. Zgodnie z nowymi przepisami, kontrola bezpieczeństwa będzie prowadzona przez zarejestrowanego agenta, który swoje działania ma wykonywać przy pomocy specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej. Do zadań służby ochrony lotniska należeć będzie m.in. kontrola dostępu do stref zastrzeżonych lotniska, kontrola przepustek wydawanych przez zarządzającego lotniskiem czy ujęcie lub przekazanie Policji lub Straży Granicznej osób naruszających obowiązujące przepisy i zakłócających porządek. Przyjęto jednocześnie, że Straż Graniczna będzie miała uprawnienia do dokonywania oceny poprawności zadań wykonywanych przez podmioty prywatne. Kontrolę bezpieczeństwa będą wykonywać operatorzy z
certyfikatem, wydanym lub uznanym przez prezesa ULC.

W projekcie ustawy sprecyzowano, czym jest kontrola manualna. Będą ją wykonywać pracownicy służby ochrony lotniska oraz zarejestrowany agent wykonujący zadania przy użyciu specjalistycznych formacji. Ma to służyć skutecznemu odróżnieniu jej od kontroli osobistej, która może być wykonywana wyłącznie przez funkcjonariuszy służb państwowych. Do projektu ustawy przeniesiono przepisy dotyczące wydawania przez prezesa ULC Certyfikatu Członka Załogi (CMC).

Określono obowiązki przewoźników lotniczych wykonujących loty międzynarodowe loty pasażerskie z państw niebędących członkami Unii Europejskiej, przewożących pasażerów na terytorium Polski. Będą oni przekazywać dane pasażerów i inne informacje związane z wykonywanym lotem i przekroczeniem granic Polski. Przesłanie informacji następować ma na wniosek komendanta placówki Straży Granicznej, w sytuacji gdy jest to niezbędne do zwalczania nielegalnej migracji lub usprawnienia kontroli granicznej.

Przewóz lotniczy

W projekcie poprawki do ustawy wprowadzono drobne poprawki dotyczące przewozów lotniczych, które są zgodne z propozycjami rządu przesłanymi do Sejmu.

W odniesieniu do lotów czarterowych określono, że obcy przewoźnik oraz przewoźnik lotniczy z państwa trzeciego i państw konfederacji Szwajcarskiej będzie mógł wykonywać przewozy lotnicze do lub z Polski tylko na warunkach określonych w zezwoleniu wydanym przez prezesa ULC oraz przy uwzględnieniu postanowień umów i przepisów międzynarodowych.

W sytuacji, gdy nie będzie możliwe pozytywne zweryfikowanie przewoźnika posiadającego koncesję udzieloną przez państwo członkowskie UE lub państwo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przewoźnik ten - na żądanie prezesa ULC - musi przedstawić dokumenty określające państwo, w którym otrzymał koncesję. Nie dostarczenie tych dokumentów będzie powodem odmowy wykonania przewozu lotniczego.


Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, przedłożone przez przewodniczącego Rady Statystyki.

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011 będzie obejmować badania prowadzone przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ministrów i kierowników naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz służby statystyki publicznej. Badania te będą realizowane na podstawie informacji zbieranych obligatoryjnie i dobrowolnie w formie sprawozdawczości bieżącej w 2011 r., sprawozdawczości rocznej z 2011 r. oraz wskazanych danych za lata poprzednie. Program badań na 2011 r. obejmuje także "Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2011 r." Jest to najważniejsze badanie statystyczne realizowane w Polsce raz na 10 lat.

Podstawowym celem badań jest dostarczanie rzetelnych, obiektywnych, profesjonalnych i społecznie użytecznych informacji na potrzeby organów władzy państwowej, administracji rządowej i samorządowej. Tematyka tych badań umożliwia wywiązywanie się przez Polskę z obowiązków wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej i organizacjach międzynarodowych.

Zebrane informacje pozwolą prezesowi GUS określić podstawowe wielkości i wskaźniki dotyczące szeroko pojętej sfery życia gospodarczego i społecznego.


Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przedłożone przez ministra środowiska.

Wydanie rozporządzenia, określającego zmieniony w stosunku do rozporządzenia z 9 listopada 2004 r. katalog rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wynika przede wszystkim z konieczności uwzględnienia zarzutów Komisji Europejskiej podniesionych w ramach postępowania w sprawie o naruszenie przepisów dyrektywy dotyczącej oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. Zarzuty te dotyczyły przedsięwzięć podprogowych, tzn. takich, które nie były dotąd objęte przez krajowy system prawny, natomiast prawo unijne wymaga w stosunku do nich stosowania procedur środowiskowych - przeprowadzenia screeningu (kwalifikacji), a w uzasadnionych przypadkach także oceny oddziaływania na środowisko.

Właściwa transpozycja załączników ww. dyrektywy umożliwi i usprawni absorpcję środków finansowych przez beneficjentów, którzy zamierzają realizować projekty, w skład których wchodzą przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w załączniku I, a przede wszystkim w załączniku II tej dyrektywy.

W rozporządzeniu znajduje się katalog przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco wpływać na środowisko. W stosunku do obu rodzajów przedsięwzięć - przed ich realizacją konieczne jest (zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wprowadzono zmiany w stosunku do obowiązującego obecnie rozporządzenia. Polegają one na podwyższeniu progów ilościowych dotyczących wydobycia ropy naftowej (do pułapu 500 ton na dobę) oraz gazu (do 500 000 m3 na dobę).

W drugiej grupie przedsięwzięć, czyli w tych, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wprowadzono wyłączenie w stosunku do biogazowi o mocy do 0,5 MW oraz usunięto próg ilościowy w stosunku do elektrowni wodnych. Zmieniono ponadto progi i kryteria dotyczące wydobywania kopalin metodą odkrywkową, zabudowy mieszkaniowej i innych jej rodzajów czy gospodarowania wodą w rolnictwie. Obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie dotyczyć odcinków dróg o długości większej niż 1 km, a nie jak dotychczas wszelkich dróg publicznych, bez względu na ich długość.

W rozporządzeniu znalazł się również przepis przejściowy, mówiący, że dla postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 (np. pozwolenie na budowę) wszczętych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Rozporządzenie ma obowiązywać od 15 listopada 2010 r.


Rada Ministrów zajęła stanowisko do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk nr 3173), przedłożone przez ministra finansów.

Rząd uważa, że propozycje wprowadzenia zmian do obydwu ustaw powinny być przedmiotem dalszych prac parlamentarnych.

Senatorowie zaproponowali zmiany do ustawy o PIT, polegające na zwolnieniu z tego podatku przychodów ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych dokonywanej w niewielkich ilościach. Takim zwolnieniem byłyby objęte produkty przetworzone w sposób inny niż przemysłowy (z wyłączeniem linii produkcyjnych i technologii używanych w produkcji na dużą skalę), ze sprzedaży których roczny przychód nie przekroczy 5 tys. zł. (nadwyżka ponad ten limit byłaby opodatkowana jako przychód z tzw. innych źródeł). Takie rozwiązanie wymagałoby prowadzenia ewidencji sprzedaży, w której byłaby wykazywana wielkość przychodu. Wnioskodawcy oczekują, że dzięki takiemu rozwiązaniu producenci domowej żywności wyjdą z szarej strefy i zasilą budżet nadwyżkami uzyskanymi ponad limit 5 tys. zł przychodu rocznie.

Zdaniem rządu, te zmiany powinny obowiązywać od początku roku podatkowego, tj. od 1 stycznia 2011 r. Senatorowie proponują 14 dni od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, co oznaczałoby wejście nowych przepisów w życie w trakcie roku podatkowego. Rząd podkreśla też, że wprawdzie trudno oszacować skutki finansowe nowych rozwiązań dla budżetu państwa, to jednak nie można uznać, iż ich wprowadzenie nie wpłynie na wysokość dochodów budżetowych.

Druga propozycja senatorów zmierza do wprowadzenia zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Polega ona na wyłączeniu spod stosowania przepisów tej ustawy sprzedaży przetworzonej żywności. Chodzi o sprzedaż żywności, przetworzonej osobiście lub przez domowników rolnika, w sposób inny niż przemysłowy. Przy czym działalność ta mieć charakter uboczny w stosunku do prowadzonej działalności wytwórczej. Takie rozwiązanie skutkowałoby zwolnieniem rolników z obowiązku rejestracji w ewidencji działalności gospodarczej.

Rada Ministrów pozytywnie ocenia tę propozycję. Jednocześnie proponuje wprowadzenie kryterium przesądzającego, że przekroczenie określonych rozmiarów przetwórstwa będzie skutkowało obowiązkiem dokonania wpisu rolnika do ewidencji działalności gospodarczej. Należy też podkreślić, że obecnie wpis do ewidencji jest znacznie prostszy i nie wymaga wnoszenia żadnych opłat.


Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym, przedłożone przez ministra finansów.

Nowelizacja przepisów ustawowych jest niezbędna ze względu na konieczność wdrożenia regulacji unijnych i wykonania wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Większość zmian dotyczy przepisów o VAT.

Zgodnie z projektem, nabywcy tzw. samochodów osobowych z kratką (o masie do 3,5 tony) będą mogli odliczyć 60 proc. kwoty VAT z faktury zakupowej, ale nie więcej niż 6 tys. zł. Te rozwiązania mają obowiązywać w latach 2011-2012. W tym okresie nie będzie możliwe także odliczanie podatku VAT od zakupionego paliwa do tych samochodów, również tych kupionych przed 2011 r. Dopiero od początku 2013 r. będzie można odliczać podatek VAT w całości przy zakupie auta z kratką (przy spełnieniu wymogów ustawowych) i paliwa do niego.

Zgodnie z założeniami, właściciel pojazdu ciężarowego ma być zwolniony z obowiązku dostarczania urzędowi skarbowemu kopii zaświadczeń potwierdzających homologację, wydawanych przez okręgowe stacje kontroli pojazdów. Ponadto właściciel takiego pojazdu nie będzie musiał informować urzędu skarbowego o dokonanych w pojeździe zmianach, które mają wpływ na homologację. Nowe rozwiązanie odciąży podatnika i administrację podatkową od gromadzenia kopii zaświadczeń.

Doprecyzowano przepisy dotyczące prawa do odliczania VAT w przypadku, gdy nieruchomości nabyte (wytworzone) do celów działalności gospodarczej nie są wyłącznie wykorzystywane do tych celów. Zgodnie z projektem, prawo do odliczenia podatku VAT będzie przysługiwać tylko od części nieruchomości związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Uregulowano sposób rozliczania podatku VAT przez podmioty zagraniczne świadczące w Polsce okazjonalne przewozy osób pojazdami zarejestrowanymi za granicą (np. autobusami). Usługi te nie będą objęte szczególnymi regułami opodatkowania. Podmiot wykonujący je w Polsce będzie musiał mieć przy sobie potwierdzenie zarejestrowania się jako podatnik VAT w naszym kraju. Będzie musiał także rozliczać podatek VAT w polskim urzędzie skarbowym. W związku z tym, do ustawy o transporcie drogowym wprowadzono przepis przyznający określonym organom prawo do kontrolowania posiadania potwierdzenia rejestracji. Jednocześnie zobowiązano organy dokonujące kontroli drogowych do przekazywania naczelnikowi II Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście informacji o braku takiego potwierdzenia.

Planuje się, że większość nowych przepisów zacznie obowiązywać od 2011 r.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ wni/

dflfe7f
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dflfe7f