Trwa ładowanie...
doxoqdr
doxoqdr
rząd

Obradowała Rada Ministrów (komunikat)

...
Share
doxoqdr

30.11. Warszawa - CIR informuje:

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął:

- projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

doxoqdr

- projekt ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;

- projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw;

- projekt ustawy o zmianie ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

doxoqdr

Rząd przyjął dokument: Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 r.

Rząd zaakceptował wniosek ministra środowiska dotyczący zarządzania jednostkami AAU (materiał rozpatrywany w trybie zastrzeżonym).

Rada Ministrów podjęła uchwały w sprawie:

- upoważnienia ministra właściwego do spraw transportu oraz generalnego dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do podpisania umowy projektu pomiędzy Skarbem Państwa a Bankiem Gospodarstwa Krajowego do umowy finansowej z 17 sierpnia 2010 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a Bankiem Gospodarstwa Krajowego "Projekt: Modernizacja dróg w Polsce II",

doxoqdr

- upoważnienia ministra właściwego do spraw transportu oraz generalnego dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do podpisania umowy projektu "Budowa autostrady A1 odcinek Toruń-Stryków" pomiędzy Skarbem Państwa a Bankiem Gospodarstwa Krajowego do umowy finansowej "Projekt: Priorytet TEN A1 (Toruń-Stryków)" z 9 lipca 2010 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Wysłuchała informacji o stanie realizacji "Planu prywatyzacji na lata 2008-2011".


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

doxoqdr

Ustawa po wejściu w życie (planowanym na czerwiec 2011 r.) umożliwi pełne stosowanie w Polsce rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego nr 4/2009 z 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych. Przepisy ustawy, w połączeniu z ww. rozporządzeniem, uproszczą i przyspieszą dochodzenie oraz egzekwowanie przez wierzycieli roszczeń alimentacyjnych z zagranicy, w ramach Unii Europejskiej, przy jednoczesnym zapewnieniu niezbędnej ochrony dłużnikom alimentacyjnym.

Na takich przepisach skorzystają w polscy obywatele - wierzyciele dochodzący roszczeń alimentacyjnych od dłużników przebywających za granicą, tj. na terytorium innych państw członkowskich UE. Jest to szczególnie ważne w dobie masowych wyjazdów, związanych z otwieraniem się rynków pracy w kolejnych państwach członkowskich UE, w tym perspektywą otwarcia niemieckiego rynku pracy od 1 stycznia 2011 r.

Dzięki nowym przepisom orzeczenia alimentacyjne wydane w jednym państwie członkowskim UE będą wykonywane w pozostałych niemal automatycznie, bez potrzeby przeprowadzenia odrębnej procedury. Tym samym orzeczenia te będą podlegać w Polsce wykonywaniu na zasadach identycznych, jak orzeczenia wydane przez polskie sądy (wyłącznie po nadaniu im klauzuli wykonalności).

Jednocześnie wzmocniona zostanie ochrona praw dłużników alimentacyjnych, w stosunku do których wszczęto egzekucję na podstawie wadliwych orzeczeń alimentacyjnych, wydanych w innych państwach członkowskich. Dotyczyć to będzie sytuacji, gdy prawo do obrony danej osoby w postępowaniu przed sądem innego państwa członkowskiego zostało ograniczone, np. z powodu niedoręczenia pozwu lub innych niezależnych od niej okoliczności. Według nowych regulacji, polscy wierzyciele dochodzący za granicą roszczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci w wieku do 21 lat uzyskają tam prawo do bezpłatnej pomocy prawnej w związku z dochodzonymi i egzekwowanymi alimentami.

doxoqdr

Jednocześnie wyznaczone przez każde z państw członkowskich UE organy administracyjne ułatwią wierzycielom dochodzenie roszczeń alimentacyjnych za granicą. Specjalne urzędy będą uzyskiwać informacje niezbędne do skutecznego dochodzenia praw wierzycieli, np. informacje o miejscu zamieszkania dłużnika, informacje o jego dochodach i sytuacji finansowej, itd.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, przedłożony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Projekt ustawy przewiduje utworzenie Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, które powinno rozpocząć działalność 1 stycznia 2011 r. Jego powołanie na podstawie ustawy wynika ze szczególnego charakteru zadań, które ma ono realizować oraz nadania wysokiej rangi dialogowi polsko-rosyjskiemu.

doxoqdr

Potrzebę powołania w Polsce i Rosji ośrodków wspierania i stymulowania wzajemnego dialogu w obszarze historii, kultury i dziedzictwa narodowego zarekomendowała premierom Donaldowi Tuskowi i Władimirowi Putinowi Polsko-Rosyjska Grupa do Spraw Trudnych. Obydwaj premierzy przyjęli tę rekomendację we wrześniu 2009 r., a 7 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku podjęli wspólną decyzję o utworzeniu tych instytucji i powierzeniu inicjatyw założycielskich ministrom kultury.

Strona polska i rosyjska ustaliły, że aby obydwie instytucje miały odpowiednią rangę muszą działać na podobnych zasadach. Dlatego centrum w Polsce i Rosji ma mieć osobowość prawną, wyznaczony jednakowy zestaw zadań oraz własny zbliżony budżet, który w początkowym okresie działania ma wynosić równowartość1 mln euro.

W ramach uzgodnień polsko-rosyjskich zdecydowano, że obydwie instytucje będą działać na rzecz pogłębiania wzajemnych stosunków między Polską i Rosją w dziedzinie historii, kultury i dziedzictwa narodowego. Powinny też przyczynić się do większego zbliżenia obydwu narodów oraz ochrony pamięci o losach Polaków w Rosji i Rosjan w Polsce. Każda z nich powinna działać na rzecz ułatwiania prowadzenia badań archiwalnych w obydwu państwach, przeciwdziałać fałszowaniu historii i niesprawiedliwym stereotypom. Chodzi też o wspieranie wzajemnego dialogu we współczesnych stosunkach polsko-rosyjskich. Ustalono, że cele te zostaną osiągnięte przez realizowanie określonych zadań.

Do zadań polskiego i rosyjskiego centrum należeć będzie m.in.: prowadzenie badań naukowych; upowszechnianie w społeczeństwie polskim i rosyjskim wiedzy o wzajemnych stosunkach, historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów; prowadzenie działalności edukacyjnej w Polsce i Rosji; inicjowanie dialogu polsko-rosyjskiego przez organizowanie konferencji, wykładów, seminariów i dyskusji.

Zadaniem centrum będzie także utrzymywanie kontaktów z ośrodkami szkoleniowymi, naukowymi i politycznymi w Polsce i Rosji; wspieranie wymiany młodzieży i studentów; wspieranie środowisk naukowych, akademickich, organizacji pozarządowych, samorządowych i gospodarczych. Centra mają także prowadzić działalność wydawniczą, zwłaszcza tłumaczeń literatury naukowej.

W trakcie uzgodnień polsko-rosyjskich ustalono, że w celu koordynacji działalności obu centrów utworzone zostaną organy konsultacyjno-doradcze - międzynarodowe rady. W Polsce i Rosji będą one powoływane przez ministrów kultury, po zasięgnięciu opinii ministrów spraw zagranicznych. Do tych rad wejdą przede wszystkim członkowie Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych. Ich skład osobowy powinien być zbliżony i nie będą one liczyć więcej niż 30 osób.

Siedzibą centrum w Polsce będzie Warszawa. Będzie ono posiadało 3 organy: dyrektora centrum, Międzynarodową Radę Centrum i Radę Centrum. Kierowanie pracami centrum i reprezentowanie go na zewnątrz będzie należeć do dyrektora. Rada Centrum to organ doradczy, który ma liczyć nie więcej niż 7 członków wybranych spośród wybitnych specjalistów, których wiedza i doświadczenie umożliwią prawidłową realizację zadań rady. Obydwie rady będą wspierać dyrektora w jego działaniach.

Minister kultury w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia ustawy powoła zarządzeniem pełnomocnika ds. organizacji centrum. Jego zadaniem będzie zorganizowanie placówki, zatrudnienie pracowników i podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do rozpoczęcia przez nią pracy. Działalność pełnomocnika skończy się z chwilą powołania dyrektora centrum pierwszej kadencji.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra gospodarki.

Zasadnicze zmiany dotyczą ustawy o systemie oceny zgodności z sierpnia 2002 r. Chodzi o dostosowanie polskich przepisów do tzw. pakietu towarowego, tworzącego podstawę do wprowadzania produktów do obrotu na jednolitym rynku Unii Europejskiej. Projekt noweli wypełnia też postanowienia Najwyższej Izby Kontroli z 2008 r. w związku z przeprowadzoną kontrolą Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) w latach 2005-2007.

Projekt nowelizacji przewiduje, że minister gospodarki w ramach sprawowanego nadzoru będzie miał prawo do zatwierdzania planów i sprawozdań finansowych Polskiego Centrum Akredytacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, takie sprawozdania zatwierdza dyrektor PCA.

W nowych przepisach zmieniono zasady zaskarżania czynności związanych z udzielaniem akredytacji przez PCA. Po rozpatrzeniu odwołania przez Komitet Odwoławczy przy PCA, zainteresowanemu podmiotowi będzie przysługiwać skarga do sądu administracyjnego. Obecnie może się odwołać do sądu powszechnego.

Projekt ustawy rozszerza również zakres systemu kontroli wyrobów, obejmując nim dodatkowo m.in. wyroby podlegające dyrektywom tzw. starego podejścia. Projekt nadaje również prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz innym organom nowe zadania i uprawnienia. Chodzi np. o koordynowanie prac nad programami nadzoru rynku, informowanie Komisji Europejskiej o środkach zastosowanych wobec wyrobów stwarzających poważne zagrożenie, przeprowadzanie okresowych przeglądów funkcjonowania systemu kontroli wyrobów.

W nowych przepisach znalazły się także zasady współpracy organów nadzoru rynku i służb celnych w zakresie kontroli produktów przywożonych z państw trzecich do Wspólnoty.

Pozostałe zmiany dotyczą ustaw: o ogólnym bezpieczeństwie produktów, o wyrobach budowlanych, o wyrobach medycznych, Prawo telekomunikacyjne.

Zaproponowane rozwiązania służą wyeliminowaniu z rynku wyrobów niebezpiecznych, a tym samym zwiększają bezpieczeństwo ich użytkowników i konsumentów.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych regulacji, które wejdą w życie po 6 miesiącach od daty publikacji.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Projekt nowelizacji ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej zakłada, że do 31 stycznia 2011 r. przestanie funkcjonować Komisja Majątkowa.

Komisja działała przez ponad 20 lat i rozpatrywała wnioski zgłaszane przez kościelne osoby prawne o wszczęcie postępowań dotyczących przywrócenia lub przekazania Kościołowi własności nieruchomości lub ich części. Ponieważ w ostatnim czasie odnotowano istotny spadek tych wniosków, Rada Ministrów w porozumieniu z Konferencją Episkopatu Polski uzgodniły uchylenie przepisów ustawy dających podstawę do dalszej działalności komisji.

W celu umożliwienia zakończenia prac proponuje się, aby do 31 stycznia 2011 r. komisja przekazała sprawozdanie ze swej działalności ministrowi spraw wewnętrznych oraz Sekretariatowi Konferencji Episkopatu Polski. Ponadto w tym samym okresie komisja powinna przekazać ministrowi spraw wewnętrznych całą dokumentację zgromadzoną w toku prowadzonych postępowań regulacyjnych oraz wnioski o wszczęcie postępowań złożone, a nierozpatrzone przed 1 stycznia 2011 r. Ocenia się, że do rozpatrzenia pozostało ok. 220 spraw.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, w przypadku, gdy sprawa nie została rozstrzygnięta przez komisję, strona może (w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania pisma o nieuzgodnieniu orzeczenia) wystąpić do sądu o podjęcie zawieszonego postępowania sądowego, a gdy postępowanie nie było wszczęte - wystąpić do sądu o zasądzenie roszczenia. Zakłada się, że w przypadku braku wystąpienia do sądu w tym okresie, roszczenie wygasa.

Proponuje się, aby ustawa weszła w życie 1 stycznia 2011 r.


Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przedłożone przez ministra gospodarki.

Do strefy zostanie włączone 19,8459 ha, a jej powierzchnia wyniesie 1 239,9554 ha. Oczekuje się, że objęcie strefą Torunia i Gdyni umożliwi realizację innowacyjnych inwestycji, wprowadzających nowatorskie rozwiązania technologiczne, które wpłyną na podniesienie konkurencyjności polskiej gospodarki.

W Toruniu spółka Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina sp. z o.o. zadeklarowała zainstalowanie linii technologicznej do produkcji przewodów napowietrznych i lin o specjalnych konstrukcjach wykonywanych z wykorzystaniem nowoczesnych stopów aluminium. Dzięki tej inwestycji zatrudnienie powinno znaleźć co najmniej 105 osób, przy nakładach 71 mln zł. Inwestycja powinna być gotowa pod koniec 2014 r.

Firma Energomontaż-Północ Gdynia sp. z o.o. planuje uruchomienie w nowo wybudowanych halach produkcji wielkogabarytowych urządzeń typu offshore, w tym dla energetyki jądrowej, a także stalowych elementów wielkogabarytowych konstrukcji infrastruktury podwodnych pól wydobywczych, elementów morskich farm wiatrowych oraz elementów wyciągarek dla nowoczesnych platform wiertniczych i wydobywczych.

Dzięki planowanej inwestycji zostanie zagospodarowana część terenu byłej Stoczni Gdynia. Szacuje się, że realizacja tego projektu przyczyni się do powstania co najmniej 30 nowych miejsc pracy, przy nakładach 37 mln zł. Przewidywany termin zakończenia przedsięwzięcia to koniec 2012 r.

Należy podkreślić, że każda nowa inwestycja, poza miejscami pracy w uruchomianym zakładzie, tworzy zapotrzebowanie na pracowników w jego otoczeniu. Dlatego szacuje się, że dodatkowo mogłoby powstać ok. 27 miejsc pracy poza strefą.

Rozporządzenie wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia.


Rada Ministrów przyjęła dokument Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania budownictwa mieszkaniowego do 2020 r., przedłożony przez ministra infrastruktury.

W dokumencie określono podstawowe zasady polityki wsparcia budownictwa mieszkaniowego do 2020 r. Zidentyfikowano obszary wymagające interwencji państwa, wyodrębniono segmenty rynku mieszkaniowego oraz omówiono kwestie dotyczące regulacji cyklu inwestycyjno-budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem racjonalizacji procesu planowania przestrzennego.

Problemy mieszkaniowe w Polsce mają swój specyficzny wymiar i są w większości nieporównywalne lub słabo porównywalne z sytuacją mieszkaniową w krajach europejskich. Najważniejszym problemem pozostaje wciąż brak mieszkań. W latach 2003-2009 przybyło w Polsce ok. 950 tys. mieszkań, a jednocześnie - według danych GUS - w tym samym okresie zwiększyła się liczba gospodarstw domowych o ok. 1 100 tys. Oznacza to, że aktualnie statystyczny deficyt mieszkaniowy wynosi ok. 1 850 tys. mieszkań. Uwzględniając tzw. szarą strefę, dotyczącą najmu oraz budynki faktycznie zasiedlone, lecz formalnie nie zgłoszone do użytkowania, deficyt ten wynosi ok. 1,4-1,5 mln mieszkań.

W Polsce problemy mieszkaniowe wiążą się przede wszystkim z niedostateczną dostępnością mieszkań, rozumianą jako możliwość zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych przez gospodarstwa domowe. Niskie dochody społeczeństwa (w dużych miastach za przeciętne wynagrodzenie można kupić jedynie ok. 0,5-0,6 m2 mieszkania) oraz wysokie koszty budowy/ceny nowych mieszkań powodują, że niewielka część społeczeństwa może nabyć mieszkania na warunkach rynkowych. Istotną kwestią, odziedziczoną po okresie sprzed transformacji ustrojowej, jest niezadowalający standard zamieszkania oraz niski stan techniczny zasobów mieszkaniowych, szczególnie charakterystyczny dla zasobów komunalnych i prywatnych czynszowych.

Na przestrzeni ostatnich lat państwo prowadziło działania obejmujące m.in. prywatyzację mieszkań znajdujących się w zasobach: komunalnych, zakładów pracy i spółdzielni mieszkaniowych. Zdecentralizowano kompetencje w zakresie mieszkalnictwa przenosząc te zagadnienia na poziom samorządów gminnych.

Podstawową formą wspierania mieszkalnictwa, szczególnie w początkowym okresie transformacji ustrojowej, były instrumenty podatkowe (ulgi i zwolnienia), m.in. duża ulga budowlana w PIT, ulga w PIT z tytułu wydatków na zakup gruntów pod budowę budynku mieszkalnego, ulga w PIT za czynszowe budownictwo wielorodzinne, ulga odsetkowa. Uzupełnieniem była ulga z tytułu wydatków na remont i modernizację budynku lub lokalu mieszkalnego. Wszystko to powodowało dość wysokie wydatki z budżetu państwa, np. w latach 2001-2005 było to ok. 4,4 mld zł.

Od 2006 r. państwo całkowicie wycofało się z ulg mieszkaniowych w PIT, zachowując jednocześnie preferencyjną dla mieszkalnictwa stawkę podatku VAT. Obniżona 7 proc. stawka podatku utrzymana była również po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

Począwszy od 2008 r. programy rządowe, wspierające gospodarstwa domowe w zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych, dotyczyły wszystkich segmentów rynku mieszkaniowego - budownictwa socjalnego, mieszkań społecznych czynszowych, pomocy gminom w rozwoju infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu oraz przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

W ciągu najbliższych dziesięciu lat należy wzmocnić działania na rzecz budownictwa socjalnego. Chodzi o tworzenie lokali socjalnych, noclegowni, domów dla bezdomnych (budowa, rozbudowa, przebudowa lub adaptacja istniejących już budynków, zakup lokali lub budynków mieszkalnych). W 2009 r. w Polsce istniało 205 noclegowni, a skorzystało z nich ok. 16,6 tys. bezdomnych.

Ocenia się, że wsparcie finansowe tych przedsięwzięć będzie pochodzić z Funduszu Dopłat (30-50 proc. kosztów). Proponuje się rozszerzyć możliwość ubiegania się o pomoc o innych inwestorów budownictwa socjalnego niż tylko gminy. Jeśli chodzi o tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych lub zwiększanie powierzchni użytkowej obiektów już istniejących to wsparcie z Funduszu Dopłat ma pochodzić z puli odrębnej niż ta, przeznaczona na lokale socjalne i mieszkania chronione. Odbiorcami pomocy będą gminy, związki międzygminne, organizacje pożytku publicznego.

Do rozwiązania istniejących na rynku mieszkaniowym trudności w dostępie do własnych mieszkań ludzi mniej zamożnych może przyczynić się społeczne budownictwo na wynajem. Zdaniem rządu jest to najbardziej efektywny instrument dochodzenia do własnego mieszkania przeciętnie zarabiających Polaków. Przygotowywany jest projekt ustawy, w którym określony ma być system realizacji budownictwa mieszkaniowego pod wynajem, z docelowym przeniesieniem własności na najemcę (formuła SGM - społeczne grupy mieszkaniowe). Adresatami tej formy budownictwa będą osoby i rodziny posiadające dochody uniemożliwiające zaciągnięcie kredytu komercyjnego oraz osoby młode, zamierzające w przyszłości założyć rodzinę.

Należy kontynuować działania wspierające tworzenie mieszkań chronionych. Jest to forma pomocy społecznej adresowana do osób, które mogą prowadzić w tych miejscach, pod opieką specjalistów, samodzielne życie. Mieszkania chronione mogą zastępować pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Chodzi o osoby w trudnej sytuacji, niepełnosprawne, w podeszłym wieku, chore.

Społeczne budownictwo własnościowe - w tym segmencie budownictwa zakłada się docelowe wygaszanie funkcjonującego od 2006 r. programu "Rodzina na swoim", na rzecz realizacji budownictwa w formule SGM. Wnioski o kredyt przewidziany w tym programie będą mogły być składane tylko do końca 2012 r.

Państwo nadal będzie wspierać przedsięwzięcia związane z remontami i termomodernizacją budynków. Pomoc obejmuje udzielenie premii, czyli spłatę części kredytu wykorzystanego na przedsięwzięcia modernizacyjne z Funduszu Remontów i Termomodernizacji, który jest obsługiwany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Z pomocy tej korzystają i będą korzystać właściciele i zarządcy budynków, lokalnej sieci ciepłowniczej, osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, TBS-y. W przypadku właścicieli budynków mieszkalnych objętych w przeszłości czynszem regulowanym, wsparcie dotyczy możliwości uzyskania refinansowania kosztów remontu (w części lub w całości) jedynie na podstawie faktur.

Utrzymana ma być 8 proc. stawka podatku VAT w mieszkalnictwie, w ramach budownictwa społecznego. Stawka ta dotyczy budowy, remontów, dostawy (sprzedaży), modernizacji i termomodernizacji oraz przebudowy budynków. Obejmuje ona obiekty o powierzchni do 150 m2 dla lokali mieszkalnych oraz do 300 m2 dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Jednocześnie przewiduje się w okresie najbliższych kilku lat wprowadzenie nowych form wsparcia gmin, np. w postaci bezpośredniej pomocy pokrywającej część kosztów inwestycji związanych z przygotowaniem gruntów pod budownictwa mieszkaniowe.

Planuje się wygaszenie do końca 2013 r. systemu zwrotu osobom fizycznym części wydatków jako instrumentu nie tylko kosztownego dla budżetu państwa, ale nieprecyzyjnego z punktu widzenia celów polityki mieszkaniowej. Powstałe w ten sposób oszczędności mogą zostać przeznaczone na finansowanie budownictwa dla osób niezamożnych.

Będzie kontynuowany proces wygaszania zobowiązań państwa dotyczących pomocy w spłacie spółdzielczych kredytów mieszkaniowych "starego portfela" (zaciąganych przez spółdzielnie do 31 maja 1992 r.). Będzie się to odbywać przez przyspieszenie procesu refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych z tytułu likwidacji książeczek mieszkaniowych oraz dotacji w spłacaniu przez członków spółdzielni mieszkaniowych kredytów ze starego portfela.

Wygaszany będzie również system zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Obecnie zwrotem VAT objęte są te materiały budowlane, które do 30 kwietnia 2004 r. objęte były 7 proc. stawką podatku, a od 1 maja 2004 r. były opodatkowane stawką 22 proc. Zwrot części wydatków dotyczy: budowy domu mieszkalnego, nadbudowy lub rozbudowy budynku na cele mieszkaniowe, przystosowania do celów mieszkaniowych, remontów budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych. Należy stwierdzić, że wydatki z budżetu na cele zwrotu podatku VAT stanowią dominującą wielkość w ogólnej strukturze wydatków na wsparcie mieszkalnictwa. System zwrotu ma obowiązywać do końca 2013 r.

Zaproponowanym formom pomocy państwa w sektorze mieszkalnictwa będą towarzyszyć korekty obowiązujących przepisów oraz nowe rozwiązania prawne. Niezbędne jest też przygotowanie bardziej racjonalnych rozwiązań w polityce przestrzennej powiązanej z polityką regionalną, kierunkami rozbudowy miejskiej, komunikacyjnej i społecznej. Powinny być również uelastycznione zasady najmu w mieszkaniowym zasobie gmin i zasobach towarzystw budownictwa społecznego, zracjonalizowana polityka czynszowa oraz zasady wypłacania dodatków mieszkaniowych.

Jednym z rozwiązań, adresowanym do gospodarstw domowych osób w starszym wieku, jest tzw. odwrócona hipoteka. Zainteresowani tą formą pomocy w zamian za przepisanie swojego mieszkania na rzecz banku (osoby muszą posiadać prawo własności albo wieczystego użytkowania bądź spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) będą otrzymywać od banku (w ratach lub jednorazowo) określoną kwotę. Po śmierci właściciela jego spadkobiercy będą mieli możliwość spłaty zaciągniętego kredytu i zachowają prawo do lokalu. Jeśli z tej możliwości nie skorzystają, nieruchomość przejmie bank.

W dokumencie określono kierunki zmian zasad regulujących rynek wynajmu mieszkań. Jednym z postulatów jest zmiana definicji mieszkaniowego zasobu gminy i publicznego zasobu mieszkaniowego. Chodzi o zawężenie zasobu wyłącznie do lokali, w stosunku do których gmina posiada prawo własności oraz do tych, które pozostają w jej posiadaniu samoistnym. Gminy i inne jednostki samorządu terytorialnego powinny mieć możliwość zawierania umów najmu lokali na czas określony. Będzie wprowadzona również zasada, że czynsz w publicznym zasobie mieszkaniowym powinien pokrywać co najmniej koszty utrzymania nieruchomości.

Istotne zmiany mają objąć system dodatków mieszkaniowych. Przewiduje się, że odbiorcami tej formy pomocy będą wyłącznie lokatorzy, a nie jak obecnie właściciele domów i mieszkań, członkowie spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, ale posiadające spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu mieszkalnego.

Zakłada się ponadto wprowadzenie istotnych zmian dotyczących zasad ustalania czynszów w zasobach mieszkaniowych towarzystw budownictwa społecznego (TBS) oraz wprowadzenie niektórych zmian w odniesieniu do łączenia, podziału, rozwiązania i ogłoszenia upadłości towarzystw budownictwa społecznego. Zmiany te będą służyć zwiększeniu bezpieczeństwa i ochronie najemców.


Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie upoważnienia ministra właściwego do spraw transportu oraz generalnego dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do podpisania umowy projektu między Skarbem Państwa a Bankiem Gospodarstwa Krajowego do umowy finansowej z 17 sierpnia 2010 r. między Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a Bankiem Gospodarstwa Krajowego "Projekt: Modernizacja dróg w Polsce II", przedłożoną przez ministra infrastruktury.

Umowa finansowa pn. "Projekt: Modernizacja dróg w Polsce II" na kwotę 450 mln euro (z możliwością zwiększenia o kolejne 150 mln euro) została podpisana w sierpniu 2010 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Chodzi o budowę 15 obwodnic oraz modernizację dwóch odcinków dróg krajowych, co poprawi bezpieczeństwo i zlikwiduje tzw. wąskie gardła na drogach krajowych. Te zadania są w planie finansowym Krajowego Funduszu Drogowego na 2010 r.

Ze względu na zmianę formy zawierania umów kredytowych z EBI, uzgodniono, że zostaną przygotowane dwie odrębne umowy: umowa finansowa między EBI a BGK oraz umowa projektu między BGK a Skarbem Państwa.

BGK, podpisując w sierpniu br. umowę finansową, zapewnił jako kredytobiorca środki finansowe dla KFD. Z kolei umowa projektu ma regulować prawa i obowiązki Skarbu Państwa, reprezentowanego przez ministra infrastruktury oraz generalnego dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Będzie to umowa cywilnoprawna, zawarta między Skarbem Państwa a BGK. Umowa ta jest warunkiem uruchomienia środków z kredytu. Nie wpłynie ona na warunki finansowe kredytu, nie zmienią się również warunki spłaty kapitału i odsetek.

Postanowiono także, że minister infrastruktury będzie składał Radzie Ministrów, do końca pierwszego kwartału każdego roku, sprawozdanie obejmujące poprzedni rok realizacji projektu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie upoważnienia ministra właściwego do spraw transportu oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do podpisania umowy projektu "Budowa autostrady A1 odcinek Toruń-Stryków" między Skarbem Państwa a Bankiem Gospodarstwa Krajowego do umowy finansowej "Projekt: Priorytet TEN A1 (Toruń-Stryków) z 9 lipca 2010 r. między Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a Bankiem Gospodarstwa Krajowego", przedłożoną przez ministra infrastruktury.

Umowa finansowa "Projekt: Priorytet TEN A1 (Toruń-Stryków) na kwotę 350 mln euro (z możliwością zwiększenia o kolejne 550 mln euro) została podpisana w lipcu 2010 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Chodzi o realizację kluczowego odcinka autostrady A1, łączącego obecnie wybudowane i realizowane północne odcinki A1, poprzez węzeł Stryków z autostradą A2. Inwestycja jest w "Programie budowy dróg krajowych na lata 2008-2012". Została też uwzględniona w planie finansowym Krajowego Funduszu Drogowego na 2010 r.

Ze względu na zmianę formy zawierania umów kredytowych z EBI ustalono, że zostaną przygotowane dwie odrębne umowy: umowa finansowa między EBI a BGK oraz umowa projektu między BGK a Skarbem Państwa.

BGK, podpisując w lipcu br. umowę finansową, zapewnił jako kredytobiorca środki finansowe dla KFD. Z kolei umowa projektu ma regulować prawa i obowiązki Skarbu Państwa, reprezentowanego przez ministra infrastruktury oraz generalnego dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Będzie to umowa cywilnoprawna, zawarta między Skarbem Państwa a BGK. Umowa ta jest warunkiem uruchomienia środków z kredytu. Nie wpłynie ona na warunki finansowe kredytu, nie zmienią się również warunki spłaty kapitału i odsetek.

Postanowiono, że minister infrastruktury będzie składał rządowi, do końca pierwszego kwartału każdego roku, sprawozdanie obejmujące poprzedni rok realizacji projektu "Budowa autostrady A1 odcinek Toruń-Stryków".

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

doxoqdr

Podziel się opinią

Share
doxoqdr
doxoqdr