Trwa ładowanie...
dyrof2j

Oferta publiczna max. 16,43 mln akcji X-Trade Brokers DM rusza dziś

Warszawa, 14.04.2016 (ISBnews) - Oferta publiczna nie więcej niż 16,433 mln akcji X-Trade Brokers Dom Maklerski, stanowiących nie więcej niż 14% kapitału i sprzedawanych przez XXZW Investment Group rozpoczęła się w dziś publikacją prospektu.

Share
dyrof2j

Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich 117 383 635 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 0,05 zł (które z chwilą dematerializacji staną się akcjami zwykłymi na okaziciela) do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Jeszcze dziś opublikowana ma być cena maksymalna. Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy na akcje oferowane w dniach 18-25 kwietnia. Na datę prospektu intencją akcjonariusza sprzedającego jest zaoferowanie inwestorom indywidualnym ok. 10-15% liczby akcji oferowanych. Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu 26 kwietnia inwestorzy instytucjonalni będą mogli składać zapisy w dniach 27-28 kwietnia. Ostateczna cena zostanie ustalona po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, tj. w dniu 26 kwietnia. Około 6 maja planowany jest pierwszy dzień notowania akcji na GPW.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej razem wyniosły 282,54 mln zł w 2015 roku wobec 204,43 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej to 141,07 mln zł w 2015 r. (wobec 86,38 mln zł rok wcześniej). Skonsolidowany zysk netto wyniósł w ubiegłym roku 119,03 mln zł wobec 77,06 mln zł rok wcześniej.

dyrof2j

Strategia Grupy polega na aktywnym wzmacnianiu jej pozycji jako międzynarodowego dostawcy technologicznie zaawansowanych produktów, usług i rozwiązań w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w krajach UE, Turcji i Ameryce Łacińskiej poprzez zwiększanie rozpoznawalności marki, pozyskiwanie nowych klientów dla swoich platform transakcyjnych oraz budowanie długoterminowego profilu inwestycyjnego i lojalności klientów.

Plan strategiczny Grupy obejmuje wspieranie wzrostu poprzez ekspansję na nowe rynki, dalszą penetrację istniejących rynków, a także rozbudowę oferty produktowej i usługowej Grupy przy jednoczesnym utrzymaniu nakładów kapitałowych na poziomie zbliżonym do poziomu z 2015 roku. Grupa dąży do tego, aby wraz ze wzrostem skali działalności Grupy (pod względem terytorialnym, jak i w zakresie oferowanych usług i produktów) relacja poziomu kosztów operacyjnych do przychodów operacyjnych pozostała na zbliżonym poziomie do poziomu 2015 r.

Dodatkowo, w perspektywie średnioterminowej (rozumianej jako horyzont trzyletni) Grupa zakłada: (i) wzrost wolumenu obrotów transakcji klientów realizowanych przez Grupę o 50% w stosunku do poziomu osiągniętego w roku 2015 (2 443 302 loty); (ii) wzrost liczby aktywnych rachunków o 50% w stosunku do poziomu osiągniętego w roku 2015 (15 082 aktywne rachunki); oraz (iii) zachowanie wskaźnika obrotów w lotach na aktywne konto na podobnym poziomie jak w 2015 roku (162,0 loty).

Celem Grupy w perspektywie średnioterminowej (rozumianej jako horyzont trzyletni) jest: (i) utrzymanie wskaźnika rentowności na lota na stabilnym poziomie na rynkach, na których Grupa jest obecna, a w odniesieniu do Ameryce Łacińskiej na znacznie wyższym poziomie niż poziom osiągnięty w latach 2013 (111 zł), 2014 (103 zł) i 2015 (116 zł) ; oraz (ii) obniżenie średniego kosztu pozyskania rachunku w stosunku do poziomu w latach 2013 (0,9 tys. zł), 2014 (1,0 tys. zł) i 2015 (0,9 tys. zł).

dyrof2j

Zamiarem zarządu jest rekomendowanie w przyszłości walnemu zgromadzeniu podejmowania uchwał w sprawie wypłaty dywidendy, przy uwzględnieniu czynników wskazanych powyżej, w kwocie na poziomie od 50% do 100% jednostkowego zysku netto spółki za dany rok obrotowy.

X-Trade Brokers DM S.A. prowadzi działalność maklerską i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy.

(ISBnews)

dyrof2j

Podziel się opinią

Share
dyrof2j
dyrof2j