Trwa ładowanie...
d2rlze2

OPTEAM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie (80/2011)

OPTEAM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie (80/2011)

Share
d2rlze2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 80 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPTEAM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd OPTeam S.A. (Spółka)
podaje do wiadomości publicznej informację o przekroczeniu obrotów na wartość znaczącą wg wartości transakcji kumulowanych z podmiotem: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej z siedzibą w Krakowie ul. Podchorążych 2 (Uniwersytet Pedagogiczny). Łączna wartość obrotów z tym podmiotem na dzień przekazania niniejszego raportu wynosi brutto: 2 791 152,78 zł. Jednocześnie Spółka podaje, że najwyższą transakcją w ramach łącznej wartości obrotów z Uniwersytetem Pedagogicznym, jest umowa zawarta w dniu 21.12.2011 r. Spółka występuje w niej jako Wykonawca i jednocześnie Lider Konsorcjum, w którym solidarnie uczestniczy firma Partner in Progress Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Natomiast Uniwersytet Pedagogiczny występuje w tej umowie jako Zamawiający. Przedmiotem kontraktu jest dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi procesu dydaktycznego oraz systemu uwierzytelnienia i autoryzacji działającego w oparciu o karty elektroniczne wraz z dostawą niezbędnej
infrastruktury technicznej. Wartość umowy wynosi brutto 2 542 296,70 zł. Termin realizacji ? do 31.12.2012 r. Strony określiły, że w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego. Jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. Jako kryterium uznania kumulowanej kwoty transakcji z Uniwersytetem Pedagogicznym za znaczącą przyjęto fakt, iż łączna ich wartość na dzień sporządzenia raportu przekracza 10% kapitałów własnych Spółki wg bilansu opublikowanego w raporcie okresowym za III kwartał 2011r. Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rlze2

| | | OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | OPTEAM S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 36-002 | | Jasionka | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Tajęcina | | 113 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 17 867 21 00 | | 17 852 01 38 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.opteam.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 813-033-45-31 | | 008033000 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 Andrzej Pelczar Prezes Zarządu
2011-12-21 Ryszard Woźniak Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rlze2

Podziel się opinią

Share
d2rlze2
d2rlze2