Trwa ładowanie...
d4bp3e7
d4bp3e7
espi

OPTIMUS - Nabycie aktywów znacznej wartości. (18/2011)

OPTIMUS - Nabycie aktywów znacznej wartości. (18/2011)
Share
d4bp3e7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPTIMUS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie aktywów znacznej wartości. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie (03?301) przy ul. Jagiellońskiej 74 E ("Optimus"), informuje, iż w dniu 25 lutego 2011 roku powziął informację o realizacji zlecenia przekazanego PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ("PKO TFI S.A.") na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym PKO Skarbowy - FIO ("Fundusz"). Wycena transakcji nastąpiła w dniu 23 lutego 2011 roku i nabyto 5.677,786 jednostek uczestnictwa na łączną kwotę 10.000.000 zł.Fundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokaty w papiery dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, które stanowią przynajmniej 70% aktywu netto Funduszu. Przynajmniej 50% aktywów jest inwestowana w instrumenty emitowane, poręczne lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP lub jednostki samorządu terytorialnego.Celem nabycia jednostek Funduszu było przeznaczenie nadwyżek finansowych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym Spółki na
krótkoterminową inwestycję, przy jednoczesnym zachowaniu akceptowalnego bezpieczeństwa inwestycji i możliwości szybkiego wycofania zainwestowanych środków w każdym czasie na potrzeby wykorzystania ich w ramach działalności grupy Optimus. Nabycie aktywów odbyło się na warunkach rynkowych.Kryterium uznania nabywanych aktywów za aktywa o znacznej wartości jest przekroczenie 10% kapitałów własnych Emitenta.Zgodnie z zawiadomieniem złożonym w dniu 20 grudnia 2010 roku, fundusze inwestycyjne zarządzane przez PKO TFI S.A. posiadają 8.450.000 akcji spółki Optimus. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Adam Kiciński Prezes Zarządu
2011-02-25 Edyta Wakuła Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bp3e7

Podziel się opinią

Share
d4bp3e7
d4bp3e7