Trwa ładowanie...
d3my4di

ORANGEPL - Projekty uchwał WZA. (12/2015)

ORANGEPL - Projekty uchwał WZA. (12/2015)

Share
d3my4di

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-12 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ORANGEPL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał WZA. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.) Zarząd Orange Polska S.A. (?Orange Polska? ?Spółka?) przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 9 kwietnia 2015 roku. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/a ______. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Zwyczajne Walne
Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści: Porządek obrad: 1)otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2)wybór Przewodniczącego, 3)stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4)przyjęcie porządku obrad, 5)wybór Komisji Skrutacyjnej, 6)rozpatrzenie: a)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, b)wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy, c)sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014, d)sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, e)sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, f)sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki w roku 2014, 7)podjęcie uchwał w sprawach: a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, c)podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy, d)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2014, e)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, f)udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014, 8)podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, 9)podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, 10)zmiany w składzie Rady Nadzorczej, 11)zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania do Komisji Skrutacyjnej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią/a ________. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2014 Na podstawie art. 53 ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Orange Polska S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2014. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 9 kwietnia 2015 roku zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Orange Polska
S.A.za rok obrotowy 2014 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Orange Polska S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2014 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą: 1)bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, zamykający się sumą bilansową 23 986 mln zł (słownie: dwadzieścia trzy miliardy dziewięćset osiemdziesiąt sześć milionów złotych), 2)rachunek zysków i strat za 2014 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 567 mln zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem milionów złotych), 3)zestawienie zmian w kapitale własnym za 2014 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę195 mln zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć milionów złotych), 4)rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący
zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 32 mln zł (słownie: trzydzieści dwa miliony złotych), 5)noty do sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 9 kwietnia 2015 roku podziału zysku Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2014 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Orange Polska S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Zysk netto Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2014 w kwocie 567 260 891,17 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych siedemnaście groszy) dzieli się w sposób następujący: 1)na dywidendę ? 555 915 673,35 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote trzydzieści pięć groszy),
2)na kapitał rezerwowy - 11 345 217,82 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście siedemnaście złotych osiemdziesiąt dwa grosze). § 2 1.Kwota dywidendy wynosić będzie 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) na każdą uprawnioną akcję. W tym celu postanawia się przenieść i przeznaczyć na wypłatę dywidendy część środków z kapitału zapasowego w kwocie 100 263 066,15 zł (słownie: sto milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt sześć złotych piętnaście groszy) stanowiącej różnicę pomiędzy iloczynem kwoty 0,50 zł oraz liczby akcji uprawnionych do dywidendy na Dzień Dywidendy a kwotą części zysku netto za rok obrotowy 2014,o której mowa w § 1 pkt 1). 2.Łączna kwota na wypłatę dywidendy wynosić będzie 656 178 739,50 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy). § 3 Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 25.06.2015 r. (Dzień Dywidendy). §
4 Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 09.07.2015 r. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 9 kwietnia 2015 roku zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2014 Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Orange Polska S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2014. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 9 kwietnia 2015 roku zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą: 1)skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, zamykający się sumą bilansową 22 104 mln zł (słownie: dwadzieścia dwa miliardy sto cztery miliony złotych), 2)skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2014 rok, wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie 535 mln zł (słownie: pięćset trzydzieści pięć milionów złotych), w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom Orange Polska S.A. w kwocie 535 mln zł (słownie: pięćset trzydzieści pięć milionów złotych), 3)zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2014 rok, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 233 mln zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy miliony złotych), w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom Orange Polska S.A. o kwotę 233 mln zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy miliony
złotych), 4)skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 43 mln zł (słownie: czterdzieści trzy miliony złotych), 5)noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani/u ????????????????.. absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2014. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa/Członka Zarządu Na podstawie art. 393 pkt
1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu ?????...???????????.. absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa/członka Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2014. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Na podstawie § 23 ust. 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako mnożnik przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2014 roku, publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. § 2 Wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla: 1)Przewodniczącego Rady Nadzorczej ? 8 (ośmiokrotność) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 1. 2)Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej ? 6
(sześciokrotność) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 1. 3)pozostałych członków Rady Nadzorczej ? 2,5 (dwu i pół krotność) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 1. § 3 Osobom, o których mowa w § 2 i § 4 przysługuje wynagrodzenie bez względu na ilość odbytych w danym miesiącu posiedzeń. § 4 1.Osoby, o których mowa w § 2 mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia miesięcznego z tytułu uczestniczenia w pracach Komitetów Rady Nadzorczej w wysokości 1,5 (półtora krotności) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 1. 2.Przewodniczący Komitetów Rady Nadzorczej mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 3,5 (trzy i pół krotności) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 1, zamiast wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. 3.Przewodniczący Komitetu Audytowego Rady Nadzorczej ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 5 (pięciokrotności) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 1, zamiast wynagrodzenia, o którym
mowa w ust. 2. 4.Jeżeli osoba jest w danym okresie członkiem lub przewodniczącym kilku komitetów Rady Nadzorczej, nie przysługuje jej suma dodatkowych wynagrodzeń, lecz najwyższe wynagrodzenie, do którego jest uprawniona. § 5 1.W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie miesiąca kalendarzowego wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji. 2.W przypadku pełnienia funkcji przewodniczącego, zastępcy, sekretarza lub członka Komitetu Rady Nadzorczej przez część miesiąca kalendarzowego wynagrodzenie za tę część miesiąca oblicza się wg stawki właściwej dla pełnionej funkcji, zgodnie z § 2 i § 4. § 6 Wynagrodzenie jest wypłacane do 10 dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. § 7 Członkowie Rady Nadzorczej będący pracownikami Orange S.A. lub jednostek zależnych, nad którymi Orange S.A. sprawuje kontrolę (w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej), nie są uprawnieni do pobierania wynagrodzenia bez względu na
to, czy pełnią funkcję członków Rady Nadzorczej czy jej komitetów. Przysługuje im jednak zwrot kosztów, o których mowa w § 8. § 8 Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. § 9 Traci moc uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej (z późn. zm.). § 10 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Orange Polska S.A. uchwala się, co następuje: § 1 W Regulaminie Walnego Zgromadzenia stanowiącego załącznik do uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TP S.A. z dnia 23 kwietnia 2003 roku (w późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany: 1)tytuł regulaminu otrzymuje brzmienie: ?Regulamin Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A.?, 2)w § 1 wyraz ?TP? zastępuje się wyrazem ?Orange Polska?, 3)w
§ 6 ust. 1, w § 18, w § 23 ust. 2, w § 24 ust. 1, w § 25 ust. 2 wyrazy ?TP S.A? zastępuje się wyrazem ?Spółki?, 4) § 3 otrzymuje brzmienie: ?§ 3 1.Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników (innych przedstawicieli). Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. 2.Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. 3.W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz powinien zawiadomić o tym Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pelnomocnictwo.wza@orange.com nie później niż na 3 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia i dołączyć do zawiadomienia skan udzielonego pełnomocnictwa, podpisanego przez Akcjonariusza, bądź w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.
4.Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 3 powinno zostać sporządzone przy pomocy formularza dostępnego na stronach internetowych Spółki pod adresem www.orange-ir.pl/inwestorzy. 5.Do zawiadomienia należy dołączyć skan dowodu tożsamości Akcjonariusza (w przypadku osoby fizycznej) lub skan aktualnego odpisu rejestru Akcjonariusza oraz skan dowodu tożsamości osoby lub osób reprezentujących Akcjonariusza, które udzieliły pełnomocnictwa (w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną) oraz skan dowodu tożsamości pełnomocnika (w przypadku osoby fizycznej) lub skan aktualnego odpisu rejestru pełnomocnika (w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną). Jeżeli dokumenty, o których mowa w niniejszym paragrafie nie są sporządzone w języku polskim lub języku angielskim do zawiadomienia należy dołączyć skan ich tłumaczenia przysięgłego na język polski.?, 5)skreśla się § 26. § 2 Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. §
3 1.Zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. załącznik do uchwały. REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA ORANGE POLSKA S.A. - tekst jednolity - I. Postanowienia ogólne § 1 Zwołanie i przebieg obrad Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Orange Polska S.A. oraz niniejszym Regulaminie. § 2 1.Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz raportem bieżącym na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 2.W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczenia: 1)osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), których uprawnienie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalone przez Spółkę na podstawie listy uprawnionych w oparciu o wykaz sporządzony przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych; 2)członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz
inne osoby, o ile wynika to z przepisów prawa. 3.Zarząd może zapraszać na Walne Zgromadzenie w charakterze obserwatorów gości i ekspertów. § 3 1.Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników (innych przedstawicieli). Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. 2.Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. 3.W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz powinien zawiadomić o tym Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pelnomocnictwo.wza@orange.com nie później niż na 3 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia i dołączyć do zawiadomienia skan udzielonego pełnomocnictwa, podpisanego przez Akcjonariusza, bądź w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.
4.Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 3 powinno zostać sporządzone przy pomocy formularza dostępnego na stronach internetowych Spółki pod adresem www.orange-ir.pl/inwestorzy. 5.Do zawiadomienia należy dołączyć skan dowodu tożsamości Akcjonariusza (w przypadku osoby fizycznej) lub skan aktualnego odpisu rejestru Akcjonariusza oraz skan dowodu tożsamości osoby lub osób reprezentujących Akcjonariusza, które udzieliły pełnomocnictwa (w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną) oraz skan dowodu tożsamości pełnomocnika (w przypadku osoby fizycznej) lub skan aktualnego odpisu rejestru pełnomocnika (w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną). Jeżeli dokumenty, o których mowa w niniejszym paragrafie nie są sporządzone w języku polskim lub języku angielskim do zawiadomienia należy dołączyć skan ich tłumaczenia przysięgłego na język polski. II. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego § 4 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a w razie ich nieobecności Prezes
Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. § 5 1.Każdy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, lub zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2.Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą. 3.W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury, zgłoszony kandydat zostaje Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia, jeżeli nikt z uprawnionych do głosowania nie zgłosi sprzeciwu. 4.Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się poprzez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. 5.Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza, kogo
wybrano Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia i przekazuje tej osobie kierowanie obradami. 6.Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który w głosowaniu uzyskał największą zwykłą większość głosów oddanych. 7.W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równej najwyższej liczby głosów oddanych, otwierający Walne Zgromadzenie zarządza głosowanie uzupełniające. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał największą zwykłą większość głosów oddanych. III. Zadania Przewodniczącego § 6 1.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa, postanowieniami Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu. 2.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podczas sprawowania swojej funkcji zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy oraz ma obowiązek przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw Akcjonariuszy
mniejszościowych. 3.Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: 1)zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu obrad i głosowania, 2)udzielanie głosu, 3)wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad, 4)zarządzanie głosowania, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisanie dokumentów zawierających wyniki głosowania, 5)zapewnienie wyczerpania porządku obrad, 6)ostateczne rozstrzyganie kwestii proceduralnych oraz innych kwestii dotyczących przebiegu prawidłowo zwołanego Walnego Zgromadzenia. § 7 1.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów. 2.Przy sporządzaniu listy obecności należy: 1)sprawdzić czy Akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, 2)sprawdzić tożsamość Akcjonariusza bądź jego pełnomocnika (innego przedstawiciela) na podstawie dowodu osobistego lub
innego wiarygodnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, 3)sprawdzić prawidłowość reprezentacji Akcjonariusza; dokumenty stwierdzające prawo reprezentacji (pełnomocnictwa, odpisy z właściwych rejestrów itp.) dołączane są do protokołu Walnego Zgromadzenia, 4)uzyskać podpis Akcjonariusza lub jego pełnomocnika (innego przedstawiciela) na liście obecności, 5)wydać Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi (innemu przedstawicielowi) odpowiednią kartę magnetyczną do głosowania lub inny dokument służący do głosowania. 3.Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd. 4.Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 5.Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego nanoszenia na niej zmian składu osobowego Walnego Zgromadzenia z jednoczesnym podaniem momentu ich zaistnienia. IV. Stwierdzenie
prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia § 8 Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i podpisaniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad oraz zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej. V. Wybór Komisji Skrutacyjnej § 9 1.Komisja Skrutacyjna w składzie od 3 do 5 członków wybierana jest spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 2.Każdy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłaszać do protokołu kandydatury. Osoby wskazane winny wyrazić zgodę na kandydowanie. Wyboru dokonuje się poprzez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą zwykłą większość głosów oddanych, w ramach ustalonej liczby członków Komisji Skrutacyjnej. 3.Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego. 4.Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad
prawidłowym przebiegiem głosowania, sprawdzanie i ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oraz wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania. 5.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 6.Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. 7.W przypadku zgłoszenia mniej niż 3 kandydatur, o których mowa w ust. 2, lub nie uzyskania przez co najmniej 3 kandydatów wymaganej większości głosów, nie wybiera się Komisji Skrutacyjnej. VI. Obrady § 10 1.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad. 2.W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym
Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. 3.Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. 4.Każdy Akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim. § 11 1.Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzana nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. 2.Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością. 3.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska, a w przypadku pełnomocników (innych
przedstawicieli) akcjonariuszy także imienia i nazwiska lub nazwy mocodawcy. 4.W przypadku dużej ilości zgłoszeń do dyskusji nad konkretnym punktem porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może ograniczyć liczbę mówców. § 12 1.Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych. 2.Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad każdy Akcjonariusz ma prawo do jednego 5-cio minutowego wystąpienia i 5-cio minutowej repliki. 3.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony stosownie do treści ust. 2. Mówcom niestosującym się do uwag Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać głos. 4.Każde wystąpienie w dyskusji nad konkretnym projektem uchwały powinno być zakończone wyraźnie sformułowanym stanowiskiem w odniesieniu do tego, czy mówca jest za bądź przeciwko omawianemu projektowi uchwały. § 13 Każdy Akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej
porządkiem obrad. § 14 Akcjonariusz ma prawo do sprzeciwu od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie w drodze uchwały rozstrzyga o utrzymaniu względnie uchyleniu decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. § 15 1.Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem. 2.Każdy Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. 3.Propozycje, o których mowa w ust 2 powyżej wraz z krótkim uzasadnieniem powinny być składane na piśmie - osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska (nazwy) Akcjonariusza lub jego pełnomocnika (innego przedstawiciela), na ręce Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia. § 16 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo udzielać głosu zaproszonym gościom i ekspertom. § 17 1.W sprawach porządkowych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie porządkowej może być zgłoszony przez każdego uprawnionego do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 2.Za wnioski w sprawach porządkowych uważa się wnioski, co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności co do: 1)ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji, 2)zamknięcia listy kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3)zamknięcia listy mówców, 4)ograniczenia czasu wystąpień, 5)sposobu prowadzenia obrad, 6)zarządzania przerwy w obradach, 7)kolejności uchwalania wniosków. 3.Dyskusja nad wnioskami w sprawach porządkowych powinna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu. 4.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zakończyć dyskusję oraz poddać wniosek w sprawie porządkowej pod głosowanie. VII. Podejmowanie uchwał § 18 Z zastrzeżeniem wypadków określonych w
Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych. § 19 1.Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika (innego przedstawiciela), ani jako pełnomocnik innej osoby, głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. 2.Akcjonariusz, który głosuje jako pełnomocnik innej osoby przy powzięciu uchwał, o których mowa w ust. 1 jest zobowiązany głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi mu przez mocodawcę. § 20 1.Z zastrzeżeniem ust. 2 głosowania są jawne. 2.Głosowanie tajne zarządza się 1)przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, 2)nad wnioskami o pociągnięcie członków organów Spółki lub likwidatorów do odpowiedzialności, 3)w sprawach osobowych, 4)na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym
Zgromadzeniu. § 21 1.Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność głosowania. Głosowanie nad wnioskami odbywa się w kolejności ich zgłaszania. 2.Głosowanie może odbywać się przy pomocy kart do głosowania lub komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, zapewniającego oddawanie głosów w ilości odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również eliminującego - w przypadku głosowania tajnego - możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych Akcjonariuszy. 3.Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub wyznaczona przez niego osoba szczegółowo instruuje o sposobie jego przeprowadzenia VIII. Wybór Członków Rady Nadzorczej § 22 1.Kandydaturę na członka Rady Nadzorczej zgłasza się ustnie do protokołu wraz z uzasadnieniem. 2.Zgłoszony kandydat na członka Rady Nadzorczej wpisany zostaje na listę po
złożeniu oświadczenia na piśmie lub ustnie do protokołu, że zgadza się kandydować. 3.Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w porządku alfabetycznym. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą. § 23 1.Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje się poprzez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. 2.Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą zwykłą większość głosów oddanych, w ramach liczby członków Rady Nadzorczej wynikającej ze Statutu Spółki. IX. Wybór Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami § 24 1.Na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut Spółki przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej. 2.Wniosek o dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej
oddzielnymi grupami zgłaszany jest Zarządowi pisemnie w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami. 3.Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami przewidziany zostaje w porządku obrad podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. 4.Na Walnym Zgromadzeniu tworzy się grupy Akcjonariuszy dla wyboru członków Rady Nadzorczej. Dopuszcza się utworzenie tylu grup, ile jest miejsc w Radzie Nadzorczej do obsadzenia. 5.Minimum akcji potrzebnych do utworzenia grupy określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę stanowisk w Radzie Nadzorczej pozostających do obsadzenia. 6.Grupa Akcjonariuszy ma prawo do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba reprezentowanych przez nią akcji przekracza minimum, o którym mowa w ust. 5. 7.Nadwyżki akcji w danej grupie ponad minimum lub ponad wielokrotność minimum, o którym mowa w ust. 5, nie dają podstawy do wybrania
jeszcze jednego członka Rady Nadzorczej. 8.W ramach jednej grupy, o wyborze członka Rady Nadzorczej decyduje zwykła większość głosów oddanych. 9.Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy wyborczej. 10.Uchwała o wyborze członka lub członków Rady Nadzorczej przez daną grupę zostaje zaprotokołowana przez notariusza. X. Postanowienia końcowe § 25 1.Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia. 2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki. Projekt Uchwała nr ?? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania/odwołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje/Odwołuje się Panią/a _
_________________ do/z Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ORANGE POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
ORANGEPL Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-326 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 160
(ulica) (numer)
22 527 23 23 22 527 23 41
(telefon) (fax)
investors@orange.com www.orange.pl
(e-mail) (www)
526-02-50-995 012100784
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-12 Bruno Duthoit Prezes Zarządu
2015-03-12 Maciej Nowohoński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3my4di

Podziel się opinią

Share
d3my4di
d3my4di