Trwa ładowanie...
d3bj90y
d3bj90y
espi

OT LOGISTICS - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

OT LOGISTICS - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3bj90y

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | | |
| | Przychody ze sprzedaży | 831 793 | 490 401 | 198 554 | 116 457 | |
| | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 52 837 | 43 461 | 12 612 | 10 321 | |
| | Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 39 638 | 34 613 | 9 462 | 8 220 | |
| | Zysk (strata) netto | 32 921 | 28 333 | 7 859 | 6 728 | |
| | Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 29 682 | 27 170 | 7 085 | 6 452 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 46 411 | 43 434 | 11 079 | 10 315 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -61 325 | -21 537 | -14 639 | -5 115 | |
| | Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej | 40 759 | -8 134 | 9 729 | -1 932 | |
| | Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 25 845 | 13 763 | 6 169 | 3 268 | |
| | | | | | | |
| | Dane bilansowe | | | | | |
| | Aktywa trwałe | 479 524 | 346 371 | 112 504 | 83 519 | |
| | Aktywa obrotowe | 232 166 | 154 810 | 54 470 | 37 329 | |
| | Aktywa razem | 711 690 | 501 181 | 166 973 | 120 848 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 258 637 | 79 283 | 60 680 | 19 117 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 181 670 | 172 755 | 42 623 | 41 656 | |
| | Kapitał własny | 271 383 | 249 143 | 63 670 | 60 075 | |
| | Wyemitowany kapitał akcyjny | 2 741 | 2 741 | 643 | 661 | |
| | | | | | | |
| | Liczba akcji ( w szt.) | 1 427 660 | 1 427 660 | 1 427 660 | 1 427 660 | |
| | Średnia ważona liczba akcji ( w szt.) | 1 427 660 | 1 346 230 | 1 427 660 | 1 346 230 | |
| | Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (podstawowy i rozwodniony) | 23,06 | 19,85 | 5,50 | 4,71 | |
| | Zysk (strata) netto na jedną średniowazoną akcję zwykłą (podstawowy i rozwodniony) | 23,06 | 21,05 | 5,50 | 5,00 | |
| | Zysk ( strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą ( podstawowy i rozwodniony) | 20,79 | 19,03 | 4,96 | 4,52 | |
| | Zysk ( strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną średnioważoną akcję zwykłą ( podstawowy i rozwodniony) | 20,79 | 20,18 | 4,96 | 4,79 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (podstawowa i rozwodniona) | 190,09 | 174,51 | 44,60 | 42,08 | |
| | Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję | 7,00 | 3,15 | 1,67 | 0,75 | |
| | Wypłacona dywidenda na jedną akcję | 7,00 | 3,15 | 1,67 | 0,75 | |
| | | | | | | |
| | Dane skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej w kolumnie 2014 prezentowane są na dzień 31.12.2014 r., natomiast dane w kolumnie 2013 na dzień 31.12.2013 r. Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z wyniku finansowego i całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych dotyczą w kolumnie 2014 okresu 01.01-31.12.2014, a w kolumnie 2013 okresu 01.01-31.12.2013. Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone ze złotych na EUR według następujących zasad: 1. poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR, 2. poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów
pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego dla EUR. Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu (EUR/PLN): 31.12.2014: 4,2623 31.12.2013: 4,1472 Średni kurs okresu (EUR/PLN): 01.01-31.12.2013: 4,1893 01.01-31.12.2013: 4,2110 | | | | | |
| | | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |
| | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu GK OT Logistics2014pf.pdf List Prezesa Zarządu - sprawozdanie skonsolidowane za 2014 r.
2014_GK OT Logistics_opinia i raport audytora.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta do sprawozdania skonsolidowanego za 2014 r.
2014_Skonsolidowane sprawozdanie finansowe_GK OT LOGISTICS.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014 r.
2014_Sprawozdanie Zarządu_GK OT LOGISTICS.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za 2014 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-03-13
OT LOGISTICS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
OT LOGISTICS Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
71-430 Szczecin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Moniuszki 20
(ulica) (numer)
+48 91 425 73 00 +48 91 425 73 58
(telefon) (fax)
info@otlogistics.com.pl www.otlogistics.com.pl
(e-mail) (www)
8960000049 930055366
(NIP) (REGON)
Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła 19
(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Piotr Pawłowski Prezes Zarządu
2015-03-13 Lech Jeziorny Wiceprezes Zarządu
2015-03-13 Daniel Stachiewicz Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Katarzyna Słomińska-Kopeć Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3bj90y

Podziel się opinią

Share
d3bj90y
d3bj90y