Trwa ładowanie...
d22ojhe
espi

PBO ANIOŁA S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego PBO Anioła S.A. w wyniku emisji a...

PBO ANIOŁA S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego PBO Anioła S.A. w wyniku emisji akcji serii C oraz zmiany statutu Spółki (19/2011)
Share
d22ojhe

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBO ANIOŁA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego PBO Anioła S.A. w wyniku emisji akcji serii C oraz zmiany statutu Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PBO Anioła S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 15 czerwca 2011r. otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14 czerwca 2011r., dotyczące rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1.400.000 akcji serii C oraz zmianie treści §7 Statutu Spółki, dokonanej na podstawie uchwały nr 3/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania Spółki z dnia 31 sierpnia 2010 roku oraz Oświadczenia Zarządu z dnia 20 maja 2011 roku. I. Wysokość kapitału zakładowego Spółki po rejestracji wynosi 674.000,00 (słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące) złotych i dzieli się na: a) 3.224.000 (trzy miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące) akcji imiennych serii A, b) 1.080.000 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, c) 1.036.000 (jeden milion trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, d) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii C. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę 6.740.000,00 (słownie: sześć milionów siedemset czterdzieści tysięcy) akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 9.964.000 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące) głosów. II. Dotychczasowa treść §7 Statutu Spółki: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 534.000,00 (słownie: pięćset trzydzieści cztery tysiące) złotych i dzieli się na: a) 3.224.000 (trzy miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące) akcji imiennych serii A, b) 1.080.000 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, c) 1.036.000 (jeden milion trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B. 2. Wartość nominalna akcji wynosi 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotego. 3. Akcje serii A oraz akcje serii B wydane są za udziały w Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego "Anioła" Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w związku z przekształceniem Spółki i pokrywane majątkiem przekształcanej Spółki. 4. Akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu. Na jedną akcję serii A przypadają dwa głosy. 5. Na żądanie akcjonariusza, akcje imienne mogą zostać zamienione na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna. 6. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, uprzywilejowanie co do głosu tych akcji wygasa, za wyjątkiem wskazanym w §8 ust. 4 Statutu." Treść §7 Statutu Spółki po dokonaniu zmiany: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 674.000,00 (słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące) złotych i dzieli się na: a) 3.224.000 (trzy miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące) akcji imiennych serii A, b) 1.080.000 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, c) 1.036.000 (jeden milion trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, d) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii C. 2. Wartość nominalna akcji wynosi 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotego. 3. Akcje serii A oraz akcje serii B wydane są za udziały w Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego "Anioła" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z przekształceniem Spółki i pokrywane majątkiem przekształcanej Spółki. 4. Akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu. Na jedną akcję serii A przypadają dwa głosy. 5. Na żądanie akcjonariusza, akcje imienne mogą zostać zamienione na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna. 6. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, uprzywilejowanie co do głosu tych akcji wygasa, za wyjątkiem wskazanym w §8 ust. 4 Statutu." Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 9 oraz §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PBO ANIOŁA S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-025 Kostrzyn
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wrzesińska 70
(ulica) (numer)
+48 61 657 65 50 +48 61 657 65 51
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
777-23-47-606 639554212
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Waldemar Anioła Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d22ojhe

Podziel się opinią

Share
d22ojhe
d22ojhe