Trwa ładowanie...
d2fau6p

PHN S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki (30/2015)

PHN S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki (30/2015)

Share
d2fau6p

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PHN S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 2 września 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Panią Barbarę Karczyńską i powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Tomasza Zganiacza, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. Pan Tomasz Zganiacz z wykształcenia jest inżynierem i absolwentem podyplomowych studiów MBA. Jest wysoko kwalifikowanym menadżerem z bogatym doświadczeniem w zakresie restrukturyzacji, poprawy efektywności i zaawansowanych narzędzi wyceny inwestycji. Odpowiadał za zarządzanie finansami, przygotowanie i realizację projektów inwestycyjnych, strategie rozwoju. Od 2009 roku dyrektor w Ministerstwie Skarbu Państwa odpowiedzialny za transakcje na rynku kapitałowym i nadzór właścicielski. Do 2009 roku Tomasz Zganiacz był prezesem Triton Development S.A., spółki deweloperskiej notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a wcześniej m. in. wiceprezesem i dyrektorem finansowym giełdowej spółki
Arksteel, kierownikiem działu kredytów banku Societe Generale, pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej, uczestniczył w programie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Tomasz Zganiacz brał udział w licznych projektach realizowanych przez podmioty gospodarcze różnych branż, współpracując m.in. z bankami komercyjnymi i inwestycyjnymi, biurami maklerskimi i innymi uczestnikami rynku kapitałowego. Ma bogate doświadczenie związane z nadzorowaniem spółek prawa handlowego, był m.in. członkiem Rady Giełdy oraz rad nadzorczych PKO BP oraz PZU. Pan Tomasz Zganiacz oświadczył, iż osiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie narusza ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z
późn. zm.) oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.). Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current report No. 30/2015 of September 2, 2015 Changes to the Composition of the Company’s Supervisory Board _ Legal basis: Article 56.1.2 of the Act on Public Offering – current and periodical information _ The Management Board of Polski Holding Nieruchomości S.A. (the “Company”) hereby informs that on September 2, 2015, the Extraordinary General Meeting of Shareholders dismissed Ms. Barbara Karczyńska and appointed Mr. Tomasz Zganiacz as Member of the Supervisory Board. Tomasz Zganiacz graduated as an engineer and also obtained an MBA. He is a highly qualified manager with significant experience in restructuring and efficiency improvements, as well as advanced investment valuation tools. He has been responsible for finance management, investment projects and development strategies. Since 2009 he is a director at the Ministry of Treasury responsible for capital market transactions and ownership supervision. Prior to 2009, Tomasz Zganiacz was the CEO of Triton Development, a real estate development
company listed on the Warsaw Stock Exchange. He has also been a deputy CEO and finance director of Arksteel (also a listed company), a credit department manager at Societe Generale, and a member of the academic and teaching staff of the Institute of Production Systems at the Warsaw University of Technology. He was also engaged in the asset management of Poland’s National Investment Funds programme. Tomasz Zganiacz has taken part in numerous projects across different sectors in cooperation with commercial and investment banks, brokerage houses and other capital markets players. Tomasz has extensive supervisory board experience, among others as a member of the boards of the Warsaw Stock Exchange, PZU and PKO BP (Poland’s largest insurance company and bank respectively). Mr. Tomasz Zganiacz declared that he has full capacity to perform legal transactions, he complies with the restrictions and bans on performing functions in companies’ governing bodies and bans on competition, resulting from legal regulations
and he has not been convicted of any of the offences listed in Chapters XXXIII–XXXVII of the Civil Code Act of June 6, 1997 (Journal of Laws of 1997 No. 88, item 553, as amended) and in Article 587, 590 and 591 of the Commercial Companies Code Act of September 15, 2000 (Journal of Laws of 2013, item 1030, as amended). _ Legal basis: Article 5.1.22 and Article 28 of the Regulation of the Minister of Finance of February 19, 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and the conditions of recognizing information required by the regulations of non-member states as equivalent. _ | | |
| | | | |

d2fau6p

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PHN S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-124 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | al. Jana Pawła II | | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 850 91 00 | | +48 22 850 91 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5252504978 | | 142900541 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-02 Artur Lebiedziński Prezes Zarządu
2015-09-02 Włodzimierz Stasiak Członek Zarządu ds. finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fau6p

Podziel się opinią

Share
d2fau6p
d2fau6p